Mønstervedtekter for regionledd

Senest behandlet av styret i Norsk musikkråd 22.01.19.

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for [fylkesnavn musikkråd: heretter «Navn»] ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.

For «Navn» er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

«Navn» ble stiftet ….og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

«Navn» er fylkesledd/regionledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

«Navn» er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i ….(navnet på fylket).

For å nå sine mål skal «Navn»

 • Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene
 • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk og innen musikklivet
 • I tråd med § 2 i vedtektene til Musikkens studieforbund fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv
 • Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet
 • Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1.1

1. Fylkes-/regionledd av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund er medlemmer i «Navn».

2. Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til §§ 1 og 2 i «Navn»s vedtekter, kan bli medlemmer i «Navn».

3. Der det ikke er fylkes-/regionalledd av Norsk musikkråds/Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonenes medlemmer(lag) i «XX fylke» samlet som ett medlem i «Navn».

For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

 • Organisasjonen er åpen for alle
 • Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene.

§ 3.1.2

Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i «Navn» hvis de slutter seg til §§ 1 og 2 «Navn»s vedtekter.

§ 3.2

Styret i «Navn» avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans.

§ 3.3

Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.

§ 3.4

Organisasjoner som arbeider i strid med «Navn»s verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 4 ORGANISASJON

«Navn» er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i ….(navn på fylket). «Navn» er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte.

«Navn» har lokalledd, lokale musikkråd, der det er hensiktsmessig. For at et lokalt musikkråd skal være et lokalt organisasjonsledd av «Navn», og dermed også av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret i «Navn» godkjenne vedtektene.

Medlemskap i lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er «Navn»s høyeste myndighet, og holdes hvert annet år i mars/april.

§ 5. 1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter:

Følgende med fulle rettigheter:

 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1, pkt. 1 og 2
  • Organisasjon med færre enn xxx medlemmer: 2 representanter
  • Organisasjon med xxx medlemmer eller flere: 3 representanter
 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.2:
  2 representanter hver
 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1 pkt. 3:
  1 representant hver
 • Lokale ledd med vedtekter godkjent av «Navn»:
  2 representanter hver

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har én stemme.

Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt.

Følgende har forslag- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer
 • Representant fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund
 • Valgkomiteens medlemmer

Følgende har bare talerett:

 • Hovedtillitsvalgt for de ansatte
 • Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende møter som observatører:

 • Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene
 • Øvrige representanter fra lokale musikkråd
 • Gjester invitert av styret
 • Ansatte

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut seneste 2 måneder før årsmøtet holdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne representantenes fullmakter
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere
 • Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden
 • Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens andre regnskapsår. Ledermøte behandler regnskap for periodens første regnskapsår.
 • Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten

· Behandle strategi- og handlingsplan for kommende to-årsperiode

Behandle budsjett for kommende to-årsperiode

Foreta valg av:

 • Leder – velges særskilt
 • Fire styremedlemmer
 • Tre varamedlemmer til styret
 • Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomite
 • Revisor

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i «Navn» må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av «Navn».

Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det.

Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede «Navn» i perioden mellom årsmøtene
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Tilsette daglig leder og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i «Navn»
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i fylket
 • Behandle søknader om medlemskap

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

Styret innkaller medlemmene, jfr. § 3, og lokale musikkråd til ledermøte.

Ledermøtet skal avholdes minimum 1 gang det året det ikke er årsmøte, eller når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det.

Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første regnskapsår.

Under behandling av regnskapet settes ledermøtet som årsmøte.

Møtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret. Styret kan innkalle til ledermøter oftere dersom det finner det hensiktsmessig.

Ledermøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 2 uker før ledermøtet avholdes.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte.

Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til godkjenning.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av «Navn» må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer, jfr. § 3, minst fire måneder før årsmøtet.

Oppløsning krever 3/4 flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som ivaretar disponible midler inntil nytt «Navn» kan etableres.

Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.2: