Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, etnisk mangfold, rekruttering og tillitsvalgtsopplæring vil bli prioritert.

I 2023 kom det inn 262 søknader. Det ble søkt om til sammen 13,6 millioner kroner. 209 søknader ble innvilget med til sammen 6,3 millioner kroner.

Søk via søknadsportalen

Retningslinjer

§ 1 Formål 

Ordningen skal stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper. Ordningen skal øke interessen for, og stimulere til, kompetansehevende tiltak, tillitsvalgtsopplæring, samarbeidsprosjekter og ekstraordinære aktiviteter i regi av musikkorganisasjonenes lokallag.

§ 2 Målgruppe 

Lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år. Søknader til inkludering, integrering, etnisk mangfold, rekruttering og tillitsvalgtsopplæring vil bli prioritert.

§ 3 Tilskuddsberettiget  

a) For å få tilskudd må:

 • gruppen ha minst tre medlemmer
 • minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år. 
 • gruppen arbeide for og med barn og unge 
 • arbeide etter demokratiske prinsipper
 • være åpen og inkluderende. 

Gruppen må ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Normalt vil kravet til lokal tilknytning være at aktiviteten finner sted i egen kommune, men det kan gjøres unntak fra dette dersom tiltaket kommer lokalmiljøet til gode. Lag, foreninger eller grupper knyttet til en nasjonal organisasjon som alt har fått tilskudd fra Frifond organisasjon kan søke støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet, men lokallaget kan ikke ha fått tilskudd fra Frifond organisasjon til den aktuelle aktiviteten, prosjektet eller tiltaket.

b) Tiltak og kostnader som faller utenfor tilskuddsordningen er stiftelser, tiltak og aktiviteter i regi av det offentlige eller idrettsaktiviteter.   

Midler fra støtteordningen kan ikke brukes til å dekke driftskostnader, utstyrsinvesteringer eller reise- og turnévirksomhet.

§ 4 Krav til søknaden 

Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no. Det kan søkes tilskudd til: 

 • Kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor alle musikksjangre 
 • Utvikling av nytt materiell, arrangementer, komposisjoner mv. 
 • Ekstraordinære lokale aktiviteter og prosjekter 
 • Større samarbeidsprosjekter mellom flere lokale lag på tvers av genre, festivaler, konserter m.m. 
 • Tiltak for å styrke lederkompetansen i organisasjonen og lokallagene 
 • I særlige tilfeller honorar til ekstern ekspertise/veiledere i prosjektet.
 • Prosjekter rettet mot nye musikkmiljøer, som initiativ til inkluderings- og mangfoldsarena, kulturell kompetanse og prosjekter som bred deltakelse. 
 • Maksimal søknadssum er 100.000 kroner.

Budsjett, der alle utgifter og inntekter, herunder inntekter fra andre enn Frifond er spesifisert. Det blir ikke gitt støtte på grunn av budsjettposter som «diverse» eller «uforutsette utgifter»

 • Erklæring på at tiltaket det søkes om tilskudd til ikke har mottatt midler fra Frifond organisasjon 

Søknad om tilskudd skal leveres Norsk musikkråd innen 25. februar 2023.

§ 5 Saksbehandling 

Søknadene blir vurdert og fordelt av et administrativt fordelingsutvalg. Søkere som får innvilget tilskudd fra støtteordningen, vil motta tildelingsbrev som gjør rede for hvilke vilkår og forutsetninger som ligger til grunn for tilskuddet. Tilskuddet utbetales i sin helhet etter at rapport og regnskap er sendt inn. 

§ 6 Klageadgang 

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved fordelingsvedtak. Klage leveres i søknadssystemet innen tre uker etter at vedtaket er sendt. Søknaden saksbehandles på nytt. Om søker etter ny beslutning vil opprettholde klagen meldes dette skriftlig til Norsk musikkråd innen tre uker etter at vedtaket er sendt.

Endelig vedtak gjøres da i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages.

§ 7 Bruk av tilskuddet 

Om søker vil bruke tilskuddet til annet enn øremerket formål eller ser at prosjektet må endres, skal det søkes om omdisponering. Norsk musikkråd skal ha beskjed snarest mulig dersom tiltaket avlyses. 

§ 8 Utbetaling av tilskudd 

Tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet og rapportskjema lastes ned ved innlogging på www.stotteordninger.no.    

Tilskuddet betales ut til oppgitt kontonummer etterskuddsvis, på grunnlav av innsendt rapport og regnskap, jf. § 9. 

§ 9 Krav til rapportering 

Rapportskjema og regnskap skal sendes inn snarest mulig etter at prosjektet er gjennomført, og senest innen 15. desember i tilskuddsåret.Ved tilskudd over 50.000 kroner skal regnskapet attesteres av valgt eller registrert revisor.   Tilskuddsmottaker skal oppbevare originale bilag i ett år etter at rapporten er levert for eventuell kontroll.

§ 10 Mislighold 

Tilskuddet kan kreves betalt tilbake dersom det senere avdekkes at tilskuddet ikke er brukt i samsvar med tildelingsbrevet.

Norsk musikkråd har rett til å holde tilbake tilsagnsbeløpet ved mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre tilskuddsordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre tilskuddsordninger er gitt på feilaktig grunnlag.   

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.   

Norsk musikkråd har rett til å ikke behandle en søknad eller holde tilbake penger dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppen i andre saker har ubetalte krav, ikke har levert rapport eller har levert mangelfull rapport, har misligholdt midler eller undersøkes for dette eller har fått støtte på falskt grunnlag eller undersøkes for dette.

Punktene over gjelder både Frifond og andre av Norsk musikkråds og LNUs støtteordninger.

§ 11 Ikrafttredelse 

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 14. desember 2022, og gjelder for tilskuddsåret 2022. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjene.

Det norske jentekors sommerakademi foto Det norske jentekor

Det Norske Jentekors sommerakademi mottok støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet i 2020.

Les mer

Ungjazz 2019 Foto Kari Grete Jacobsen

Ungjazz 2019: Deltakere fra Innlandet ungdomsjazzorkester (IJO Ung), Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester (AOJO), Buskerud og Vestfold ungdomsstorband (BUVUS), Ung vokal og Young Voices

UngJazz 2019 var en av mange gode prosjekter som har mottatt tilskudd fra Frifond kompetanse og aktivitet.

Les mer