Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, etnisk mangfold, rekruttering og tillitsvalgtopplæring vil bli prioritert.

Tilskuddsåret 2024/2025
Vi har nå åpnet for søknader som gjelder aktiviteter og prosjekter som skal gjennomføres i perioden juli 2024 til og med mai 2025.

Søknadsfristen er 5. april 2024.

Søknader leveres her: https://stotteordninger.no/nmr...

Søk via søknadsportalen

Retningslinjer – Frifond kompetanse og aktivitet 2024-2025

§ 1 Formål 

Ordningen skal stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, gjennom frivillige organisasjoner. Ordningen skal øke interessen for, og stimulere til, kompetansehevende tiltak, tillitsvalgtsopplæring, samarbeidsprosjekter og ekstraordinære aktiviteter i regi av musikkorganisasjonenes lokallag.

§ 2 Målgruppe 

Lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år. Søknader til økt deltagelse, inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert. Søknader som bidrar til å senke deltageravgiftene på ferietilbud, seminarer mv vil også bli prioritert.

§ 3 Tilskuddsberettiget  

a) For å få tilskudd må:

  • gruppen ha minst tre medlemmer
  • minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år. 
  • gruppen arbeide for og med barn og unge 
  • arbeide etter demokratiske prinsipper
  • være åpen og inkluderende. 

Gruppen må ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Normalt vil kravet til lokal tilknytning være at aktiviteten finner sted i egen kommune, men det kan gjøres unntak fra dette dersom tiltaket kommer lokalmiljøet til gode. 

Lag, foreninger eller grupper knyttet til en nasjonal organisasjon som alt har fått tilskudd fra Frifond organisasjon kan søke støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet, men lokallaget kan ikke ha fått tilskudd fra Frifond organisasjon til den aktuelle aktiviteten, prosjektet eller tiltaket.  

b) Tiltak og kostnader som faller utenfor tilskuddsordningen er stiftelser, tiltak og aktiviteter i regi av det offentlige eller idrettsaktiviteter.   

Midler fra støtteordningen kan ikke brukes til å dekke driftskostnader, utstyrsinvesteringer eller reise- og turnévirksomhet. § 4 Krav til søknaden  Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no.

Tiltaket det søkes tilskudd til skal gjennomføres i perioden juni 2024 til og med mai 2025.

Det kan søkes tilskudd til: 

  • Kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor alle musikksjangre 
  • Ekstraordinære lokale aktiviteter og prosjekter 
  • Større samarbeidsprosjekter mellom flere lokale lag på tvers av genre, festivaler, konserter m.m. 
  • Tiltak for å styrke lederkompetansen i organisasjonen og lokallagene 
  • Prosjekter rettet mot nye musikkmiljøer, som initiativ til inkluderings- og mangfoldsarena, kulturell kompetanse og prosjekter som bred deltakelse. 

Maksimal søknadssum er 100.000 kroner.
Erklæring på at tiltaket det søkes om tilskudd til ikke har mottatt midler fra Frifond organisasjon 
Søknad om tilskudd skal leveres Norsk musikkråd innen 5. april 2024.

§ 5 Saksbehandling 
Søknadene blir vurdert og fordelt av et administrativt fordelingsutvalg. Søkere som får innvilget tilskudd fra støtteordningen, vil motta tildelingsbrev som gjør rede for hvilke vilkår og forutsetninger som ligger til grunn for tilskuddet. Tilskuddet utbetales i sin helhet etter at rapport og regnskap er sendt inn.

§ 6 Klageadgang 

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved fordelingsvedtak. Klage leveres i søknadssystemet innen tre uker etter at vedtaket er sendt. Søknaden saksbehandles på nytt. Om søker etter ny beslutning vil opprettholde klagen meldes dette skriftlig til Norsk musikkråd innen tre uker etter at vedtaket er sendt. Endelig vedtak gjøres da i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages.

§ 7 Bruk av tilskuddet 

Om søker vil bruke tilskuddet til annet enn øremerket formål eller ser at prosjektet må endres, skal det søkes om omdisponering. Norsk musikkråd skal ha beskjed snarest mulig dersom tiltaket avlyses.

§ 8 Utbetaling av tilskudd 

Tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet og rapportskjema lastes ned ved innlogging på www.stotteordninger.no.    
Tilskuddet betales ut til oppgitt kontonummer etterskuddsvis, på grunnlag av innsendt rapport og regnskap, jf. § 9. 

§ 9 Krav til rapportering 

Rapportskjema og regnskap skal sendes inn snarest mulig etter at prosjektet er gjennomført, og senest innen 1. juli året etter tilsagnsbrevet er mottatt. Ved tilskudd over 50.000 kroner skal regnskapet attesteres av valgt eller registrert revisor.  Tilskuddsmottaker skal oppbevare originale bilag i ett år etter at rapporten er levert for eventuell kontroll. 

§ 10 Mislighold 

Tilskuddet kan kreves betalt tilbake dersom det senere avdekkes at tilskuddet ikke er brukt i samsvar med tildelingsbrevet.
Norsk musikkråd har rett til å holde tilbake tilsagnsbeløpet ved mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre tilskuddsordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre tilskuddsordninger er gitt på feilaktig grunnlag.   

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.   

Norsk musikkråd har rett til å ikke behandle en søknad eller holde tilbake penger dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppen i andre saker har ubetalte krav, ikke har levert rapport eller har levert mangelfull rapport, har misligholdt midler eller undersøkes for dette eller har fått støtte på falskt grunnlag eller undersøkes for dette.

Punktene over gjelder både Frifond og andre av Norsk musikkråds og LNUs støtteordninger.

§ 11 Ikrafttredelse 
Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 27. februar 2024, og gjelder for tilskuddsåret 2024-2025. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjene.

Svalbard Caroline Sund 1

Solen er på vei tilbake etter en lang mørketid i Longyearbyen.

I 2022 og 2023 mottok Longyearbyen symfoniorkester tilskudd fra Frifond. Et orkester like unikt som stedet det hører til!

Les mer

Ungjazz 2019 Foto Kari Grete Jacobsen

Ungjazz 2019: Deltakere fra Innlandet ungdomsjazzorkester (IJO Ung), Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester (AOJO), Buskerud og Vestfold ungdomsstorband (BUVUS), Ung vokal og Young Voices

UngJazz 2019 var en av mange gode prosjekter som har mottatt tilskudd fra Frifond kompetanse og aktivitet.

Les mer