Om oss

Norsk musikkråd - musikklivets nettverk - er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge.

Oslo Camerata

Solist fra Oslo Camerata

Musikkliv i vekst – musikkglede for alle

Musikklivet består av mange aktører: Frivillige, offentlige, amatører og profesjonelle bidrar til at det skapes opplevelser i store og små lokalsamfunn over hele landet. Vi jobber for at flere skal få oppleve musikk og at de som utøver og fremfører musikk skal få muligheten til å utvikle seg.

Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF) springer ut av det brede, folkelige musikklivet. Vi mener det organiserte musikklivet er en forutsetning for et vitalt og fremtidsrettet musikkliv. Organisasjonslivet skaper medvirkning og deltakelse. Musikklivet bidrar til å fremme forståelse mellom mennesker som ellers ikke ville hatt kontakt.

Vi jobber med:

 • å fremme bedre rammebetingelser på vegne av medlemsorganisasjonene våre
 • å forvalte offentlige tilskudd til det frivillige musikklivet
 • å yte tjenester til medlemsorganisasjoner og musikklivet forøvrig

Norsk musikkråd har vært en av pionerene for å fremme bedre musikklokaler til øving og fremføring. Det har blant annet resultert i verdens første standard for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse (NS8178). I tillegg er det etablert et samarbeid med Kulturalliansen for å kartlegge alle kulturarenaer som er i bruk av det frivillige kulturlivet.

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har regionledd (fylkesmusikkråd) i alle fylker og omlag 100 tilsluttede musikkråd / kulturnettverk over hele landet.

Vi har kontor i Møllergata 39 i Oslo. Her har vi etablert et kontorfellesskap sammen med Musikkens studieforbund og noen av våre medlemsorganisasjoner.

Norsk musikkråd er medlem av Kulturalliansen, Frivillighet Norge, Standard Norge, Virke kultur, Norsk kulturforum, Foreningen Norden og European Music Council (IMC/EMC).

Medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd har om lag:

 • 1700 korps
 • 2200 kor
 • 220 orkestre (strykere og symfoni)
 • 8 mandolin- og balalaikaorkestre
 • 115 storband
 • 200 trekkspillklubber
 • 170 spelemannslag
 • 125 tilrettelagte grupper
 • 500 konsertarrangører innen rock, blues, viser, jazz og klassisk musikk
 • 1170 band og grupper tilsluttet AKKS og BandOrg

I tillegg finnes det mange kulturskoleorkestre og mange små vokalgrupper. Det er også mange band som ikke er organisert. I tillegg kommer en rekke engasjerte kultur- og musikksjeler som blant annet er tilsluttet organisasjoner som FONOKO, EVTA og CREO.

Musikk og deltakelse:

 • 32 prosent av befolkningen kan spille et instrument
 • 12 prosent har selv opptrådt offentlig med sang/musikk seneste år
 • 32 prosent går på kulturfestival i løpet av et år (3 av 4 av disse på en musikkfestival)
 • 85 prosent sier de er interessert i å gå på konsert
 • 88 prosent av kulturanleggene i kommunene benyttes til musikk

Kilde: SSB, Rokkan