STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR AKERSHUS MUSIKKRÅD 2017 - 2022

Vedtatt på årsmøte 24. april 2017

Last ned hele strategi- og handlingsplanen her

INNLEDNING

Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder:

 • Opplæring og aktivitet
  alle aspekter ved opplæring og generell aktivitet, der utvikling (av enkeltpersoner, av musikklag og av lokalsamfunn) inngår som en naturlig del
 • Formidling og arrangering
  alle sider av konsertvirksomhet og opplevelse – knyttet til det å arrangere konserter/festivaler og det å spille/synge for andre
 • Organisasjon, administrasjon og økonomi
  rammebetingelsene og vår egen organisasjon

Dette gir et godt samlet bilde av den helheten Akershus musikkråd opererer i. Den viktige rettesnoren for musikkrådets arbeid er en balansert prioritering av oppgaver innen de tre områdene.

I tillegg til disse gjennomgående strategiområdene er det hensiktsmessig å vurdere spesielle prioriterte arbeidsområder. I perioden 2015 - 2017 var det pekt ut følgende prioriterte områder:

 • Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter
 • Musikklokaler
 • Kulturfrivillighet
 • Lokale musikkråd

Disse 4 områdene er fortsatt sentrale både i Akershus og på landsplan. Musikklokaler og frivillighet trekkes nå fram som kjerneområder framover av musikkråd og musikklivet over hele landet, lokalt samarbeid gjennom musikkråd har også fått betydelig økt fokus. Dette får stadig mer sentral også plass i Norsk musikkråds handlingsplan – og vil således være meget viktige satsingsområder for oss. Akershus musikkråd som regionalt kompetansesenter har utviklet seg betydelig også den siste tiden, og kompetansesenter-tanken er viktig å videreføre kommende år. Vi har den siste tiden særlig sett dette innen feltene akustikk, akustisk veiledning og musikklokaler, samt innen folkemusikk og folkedans.

I tillegg er det musikkpolitiske arbeidet stadig mer sentralt. Vi har sett viktigheten av dette lenge, og arbeidet med fylkeskulturplan og fylkeskommunens frivillighetsdokument har gjort dette ekstra tydelig de siste to årene. Det er derfor naturlig å supplere de 4 ovennevnte prioriterte arbeidsområder med et femte:

 • Politisk arbeid for å bedre rammebetingelsene for det lokale musikklivet

HVA ER NYTT

Hva er så nytt, hva kan vi se av kommende aktuelle områder som bør prioriteres? Akershus fylkeskommunes «Kulturplan for Akershus 2016-2023» gir viktige føringer, der fylkeskommunen peker på 4 satsingsområder:

 • En inkluderende kulturliv
 • Barn og unge
 • Talentutvikling
 • Kulturnæringer

Alle disse satsingsområdene er høyst relevante temaer også for Akershus musikkråd. De fylkeskommunale prioriteringene ligge alltid som et viktig bakteppe for musikkrådets arbeid. Disse hovedprioriteringene, sammen med de 8 strategiene som fylkeskommunen fokuserer på, er naturlig å vektlegge når det gjelder også musikkrådets arbeid framover. Ytterligere ett moment som må tas med i vurderingen er en eventuell sammenslåing av fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. En slik sammenslåing er vedtatt politisk, men det er fortsatt noe usikkert hvordan dette vi utvikle seg de nærmeste årene. Utvidet samarbeidet med Oslo er også en aktuell problemstilling.

Det skjer så mye når det gjelder utenforliggende fakturer at noe av det viktigste for musikkrådet er å være årvåken på nettopp disse endringene - og tilpasse musikkrådet til en framtidig virkelighet. Uansett blir vår viktigste rolle å arbeide for det lokale musikklivet – for rammevilkårene, for at samfunnet kan legge forholdene til rette for at innbyggerne i fylket vårt skal kunne utvikle seg musikalsk, spile og synge enda mer til glede både for utøvere og befolkningen generelt. Dette overordnede perspektivet må ligge til grunn for all aktivitet i musikkrådet, uansett endringer som måtte skje rundt oss.

Ut fra en totalvurdering, samfunnsutvikling, tendenser i musikklivet osv vil vi trekke fram følgende 4 utviklingstrekk i tiden:

 • Lokaler og arenaer
 • Inkludering og “et musikkliv for alle”
 • Økt satsing på barn og unge, herunder talentutvikling
 • Musikk og frivillighet som basis for god trivsel i lokalsamfunnene

Dette er områder som musikkrådet i den kommende perioden bør engasjere seg i, og som vektlegges både i det konkrete løpende arbeidet og som grunnlag for etablering av nye prosjekter.

Alle som deltar i musikklivet i Norge ønsker et styrket og helhetlig musikkliv der alle får like muligheter til å utøve og oppleve levende musikk. Framdriften i dette arbeidet står og faller med innsats og samarbeid fra alle deler av musikklivet – så vel fritidsmusiker som yrkesmusiker.

OPPSUMMERING

Akershus musikkråd har for perioden 2017-22 lagt opp et ambisiøst arbeidsprogram - og for å makte oppgaven er vi avhengige av at alle gjør en innsats. Planen vedtas av årsmøtet som består av medlemsorganisasjonene og de lokale musikkrådene i fylket og anses således som retningsgivende også for deres arbeid.

Strategiplanens totale tidsperspektiv er 5 år, mens handlingsplanen har et 2-års-perspektiv. Planene rulleres med 2 års mellomrom.

Planene vektlegger Akershus musikkråd som hele musikklivets fellesorganisasjon. Den innebærer en sterkere vektlegging av rådet som selvstendig aktør i det regionale musikklivet, i tråd med utviklingen de siste årene og i tråd med fylkeskulturplanens prioriteringer. Handlingsplanen innebærer en noe sterkere vektlegging av musikkrådets funksjon som regionalt service- og kompetansesenter på den ene siden og rådets egne tiltak og aktiviteter på den andre siden. Kontakten mot musikklivets uorganiserte aktiviteter og aktiviteter og tiltak som ikke direkte er med i musikkrådet foreslås også videreutviklet.

Musikkrådets to grunnpilarer – (1) kulturorganisasjon med basis i frivillighet og (2) studieforbund – står fast, og begge dimensjoner utvikler seg i tiden.

Det er stadig større fokus på frivillighet, ikke minst fra politisk hold. Frivillige lag og organisasjoner anses som viktige, og det offentlige prøver å legge forholdene til rette for økt frivillighet. Vi ser likevel at det fra tid til annen stilles spørsmålstegn ved om lag- og foreningsstruktur er «i tiden». Musikklivets frivillige organisasjoner er mange og omfattende og det er viktig at vi bidrar til at alle våre lokale lag og foreninger kan dra nytte av den nye offentlige satsingen på frivillighet. Samtidig viser studieforbundskuttet i forslaget til statsbudsjettet for 2015 at det er viktig å stå på barrikadene og forsvare frivilligheten når det trengs.

Kulturens folkehelse-virkning fokuseres sterkere nå enn tidligere. Dette innebærer at allerede eksisterende tiltak blir synliggjort som folkehelsefremmende, ikke minst den effekt det frivillige lokale musikkliv har for folks engasjement og livskvalitet. Gleden ved å spille eller å synge, eller å høre andre spille eller synge er utvilsomt trivselsfremmende, og er kanskje musikklivets viktigste bidrag til å oppfylle fylkesplanens hovedmål om ”trivelige lokalsamfunn”. I tillegg innebærer økt fokus på folkehelse også en økt vekt på igangsetting og utvikling av tiltak som i større grad har et rent folkehelse-perspektiv.

Akershus musikkråd oppfordrer hele fylkets musikkliv til å samarbeide om å løse oppgavene - felles arbeid til felles beste. Spesielt vil vi oppfordre offentlige myndigheter på lokalt og regionalt plan til å samhandle og gjennom det daglige arbeidet bidra til å nå det egentlige mål - aktive og levende lokalmiljøer der musikken har en stor og naturlig plass.

Det lokale musikklivet i Akershus har behov for et aktivt og potent regionalt musikkråd.

Strateg- og handlingsplan for Akershus musikkråd 2017-2022