STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR AKERSHUS MUSIKKRÅD 2023-2025

Vedtatt på årsmøte 20. april 2023

Last ned hele strategi- og handlingsplanen her

«Musikkliv i vekst – musikkglede for alle»

Musikklivet består av mange aktører. Frivillige, offentlige, amatører og profesjonelle bidrar til at det skapes opplevelser i store og små lokalsamfunn over hele landet. Vi jobber for at flere skal få oppleve musikk og at de som utøver og fremfører musikk skal få muligheten til å utvikle seg.

Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF) springer ut av det brede, folkelige musikklivet og utgjør musikklivets nettverk. Vi mener det organiserte musikklivet er en forutsetning for et vitalt og fremtidsrettet musikkliv. Organisasjonslivet skaper medvirkning og deltakelse. Musikklivet bidrar til å fremme forståelse mellom mennesker som ellers ikke ville hatt kontakt.

Musikkfrivilligheten skaper et levende og rikt samfunn, og vil styrke demokratiet i Norge. Musikk har en viktig rolle som kulturbærer, som en nøkkel til et bærekraftig samfunn, og binder fortid og fremtid sammen.

Det frivillige musikklivet er den viktigste rekrutteringskanalen til kultur. I samarbeid med det profesjonelle feltet og offentlige aktører skaper man i gode musikkopplevelser.

Musikk er bra for folkehelsen. Å benytte musikk som metode, kan bidra til å finne balanse og mestring, men først og fremst har musikken en egenverdi.

Våre viktigste arbeidsområder

  • Akershus musikkråd skal arbeide overfor det politiske systemet og myndigheter på alle plan, opinion, publikum, media med mer, slik at musikkorganisasjonene og det frivillige musikklivet får bedre arbeidsvilkår, rammebetingelser og mulighet til å drive sine aktiviteter og tiltak.
  • Akershus musikkråd skal være en samarbeidende organisasjon med fokus på samarbeid med medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd og musikklivet for øvrig.
  • Akershus musikkråd skal som paraplyorganisasjon ta et ansvar for utvikling av musikklivet i fylket, og samtidig sørge for at tradisjoner og kulturarv blir ivaretatt.

1. VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Akershus musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en grunnleggende kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for alle mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet både til musikk som egenartet kunst og kulturform, og til musikk som innhold i sosial samhandling. For Akershus musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

2. MUSIKKPOLITISK PLATTFORM

Akershus musikkråd har en viktig musikkpolitisk og kulturpolitisk oppgave som medlemsorganisasjonenes talerør overfor offentlige myndigheter og andre musikk- og kulturorganisasjoner. Akershus musikkråd skal fremme forståelsen for musikkens og kulturens betydning for kvaliteten i norsk samfunnsliv. Det er en viktig oppgave å fremme bruken av norsk musikk med fokus på lokale tradisjoner.

Akershus musikkråds oppgaver og strategier utformes med bakgrunn i en forståelse av musikkorganisasjonenes oppgaver i musikklivet samt deres behov for faglig og organisasjonsmessig utvikling og fornyelse. De viktigste arbeidsområdene er musikkpolitisk arbeid, musikkopplæring og musikkformidling.

3. GENERELLE VIRKEMIDLER

For å kunne møte utfordringer og løse oppgaver på best mulig måte, har Akershus musikkråd behov for kvalifiserte medarbeidere, både ansatte og tillitsvalgte, lokalt og på fylkesplan.

De viktigste oppgavene er drift av Akershus musikkråd som fylkesledd både for Norsk musikkråd og for Musikkens studieforbund, organisasjonsarbeid, medarbeiderutvikling, økonomi, IKT og informasjon.

I tillegg skal Akershus musikkråd yte bistand og gi service til medlemsorganisasjonene og de lokale musikkrådene i fylket og administrere de forvaltningsoppgaver musikkrådet har påtatt seg for det offentlige.

En viktig oppgave for Akershus musikkråd er arbeidet med å bedre tilgangen og kvaliteten på lokaler for musikklivet til øving og framføring ved å kartlegge og måle de akustiske forholdene i lokalene.

I den kommende perioden er det spesielt viktig å videreutvikle et tett samarbeid med nye Akershus fylkeskommune, både politisk og administrativt. Det er også spesielt viktig å øke musikkrådets fokus på inkludering.

4. HANDLINGSPLAN

1. Musikklivet i kommunene

Hovedmål: Arbeide for utvikling av musikklivet i nærmiljøet

1.1 Sette lokale lag og foreningers aktivitet i fokus slik at alle kan få mulighet til å utøve og oppleve musikk
1.1.1 Stimulere til nye lokale musikkråd
1.1.2 Etablere kontakt med øvrige relevante miljøer i fylket

1.2 God kommunikasjon mellom lokale musikkråd og Akershus musikkråd
1.2.1 Videreutvikle kontakten med de lokale musikkrådene
1.2.2 Bidra til økt aktivitet og økt innflytelse for de lokale musikkrådene

2. Musikkopplæring

Hovedmål: Arbeide for vekst og kvalitet i musikkopplæring og opplæring i musikklivet

2.1 Fremme fylkets musikkliv gjennom livslang læring i studieforbund
2.1.1 Drive informasjonsarbeid om MSF og ordningen med kurstilskudd
2.2.2 Saksbehandle søknader om voksenopplæringstilskudd

2.2 Øke opplæringsaktiviteten i Akershus

2.2.1 Drive jevnlig informasjon til våre medlemsorganisasjoner
2.2.2 Veiledning til kursarrangører i fylket
2.3.3 Gjennomføre egne opplæringstiltak

2.3 Arbeide for alles rett til medvirkning i musikkaktivitet og musikkopplæring

2.3.1 Videreføre og utvikle kurstilbud for mennesker med særlige behov som Musikk i fengsel og frihet (miff), musikktilbud i rusinstitusjoner, musikkterapitilbud m.m.
2.3.2 Legge til rette for at ikke-norsk etnisitet, lav betalingsevne og fysiske hemninger ikke skal være ekskluderende for deltakelse i musikklivet

3. Musikkformidling

Hovedmål: Arbeide for videreutvikling av musikkformidling i Akershus

3.1 Være pådriver for at musikklivet får tilgang til egnede og rimelige lokaler for øving og framføring av musikk
3.1.1 Drive informasjonsarbeid overfor fylkeskommune, kommuner og organisasjonene om musikklokaler og akustikk
3.1.2 Bidra aktivt til god utnyttelse av de videregående skolene som arenaer for frivillig musikkaktivitet
3.1.3 Sikre skolen som lokalt kulturhus med tilrettelagte arealer i eksisterende og nye skolebygg
3.1.4 Lokaler som stilles til rådighet må tilfredsstille kravene i NS-ISO 23591, NS 8178 og «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål» som musikklivet har utviklet
3.1.5 Gjennomføre akustikkmålinger ut fra behov i fylket

3.2 Videreutvikle arbeidet med folkemusikk og annen tradisjonsmusikk i Akershus

3.2.1 Sikre dokumentasjon, arkivfaglig behandling og formidling av folkemusikk og annen tradisjonsmusikk fra Akershus og grensetraktene
3.2.2 Videreutvikle et tett samarbeid med fylkeskommunen, relevante fagmiljøer, frivillige organisasjoner og lag

3.3 Arbeide for å bruke musikk som virkemiddel for integrering, helse, sosiale og kulturelle formål

3.3.1 Videreføre og utvikle tilbud til mennesker som faller utenfor det ordinære musikklivet
3.3.2 Være en drivkraft for å inkludere flere mennesker i organisert musikkaktivitet
3.3.3 Initiere nye tiltak for integrering og inkludering

4. Politikk, økonomi og administrasjon

Hovedmål: Akershus musikkråd – en velfungerende paraplyorganisasjon for musikklivet i Akershus

4.1 Være en tydelig paraplyorganisasjon for musikklivet i Akershus
4.1.1 Utvikle Akershus musikkråds administrasjon og tillitsvalgte som et velfungerende kompetanse- og servicekontor for musikklivet i Akershus
4.1.2 Støtte medlemsorganisasjonene i deres organisasjonsutvikling og synliggjøre deres aktiviteter
4.1.3 Være bindeledd mellom medlemsorganisasjonene og fylkeskommunen i tråd med partnerskapsavtalen med fylkeskommunen

4.2 Videreutvikle Akershus musikkråd som samarbeidspart for fylkeskommunen
4.2.1 Videreutvikle kontakten med fylkeskommunen både politisk og administrativt i tråd med partnerskapsavtalen
4.2.2 Bygge et godt rennommé både hos posisjon og opposisjon
4.2.3 Være en aktiv aktør både som frivillighetsparaplyorganisasjon og sentral musikkaktør i Akershussamfunnet

4.3 Arbeide for å øke tilgangen på økonomiske ressurser til musikklivet

4.3.1 Veilede musikklivet i Akershus om nasjonale tilskuddsordninger
4.3.2 Ha god dialog med fylkeskommunen om behovet for økonomiske rammer til musikklivet i Akershus
4.3.3 Bistå lokale musikkråd og andre i dialog med kommunene med sikte på økt tilskudd til det lokale musikklivet

4.4 Forvalte fylkeskommunale midler til musikksektoren

4.4.1 Fordele fylkeskommunens tilskudd til regionale musikkorganisasjoner
4.4.2 Sørge for god informasjon og veiledning om fylkeskommunale tilskuddsordninger

Strateg- og handlingsplan for Akershus musikkråd 2023-2025