10 år med standard for musikklokaler

9. april 2014 ble verdens første offisielle standard for akustikk i musikklokaler presentert. NS 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse ble overlevert fra direktør Trine Tveter i Standard Norge til kommuneNorge ved ordfører i Rælingen, Øyvind Strand.

Oivind Sand Ns8178

Ordfører i Rælingen, Øyvind Strand, viser som representant for kommuneNorge stolt fram den nye musikkromstandarden.

Starten på en ny æra i arbeidet for egnede musikklokaler

Utgivelsen av standarden har vært uvurderlig for arbeidet med gode øvings- og konsertlokaler de siste årene. Standarden fikk tidlig stor utbredelse, og allerede ved kommunevalget året etter i 2015 hadde mange partier tatt inn i sine programmer at "Når vi nå bygger skoler og andre lokaler som musikklivet skal bruke skal vi følge NS 8178." Og etter som årene har gått har flere og flere tatt standarden i bruk - og viktigst av alt: Bidratt til å gi mer egnede musikklokaler.

Som direktøren i Standard Norge sa:
- NS 8178 er en forgangsstandard på kulturområdet, og interessen i Musikk-Norge er overveldende. Nå opplever vi også at de andre nordiske landene viser interesse for denne norske standarden.

Og som ordføreren i Radøy kommune, som blant annet kan skilte med brassband i Europa-toppen og som var med i utarbeidelsen av standarden sa:
- Jeg er opptatt av at de musikalske interessene må sikres på samme måte som idretten ved rehabilitering og bygging av offentlige bygg. Sang- og musikk må også sikres gode arbeidsforhold. Det er mitt største ønske at god akustikk for musikkformålene blir vektlagt i kommunenes planprosesser, understrekte Askeland.

Ns8178

Nå tar "alle" hensyn til standarden

Standarden var - og er - en samling av den beste kunnskapen på området. Her samles akustikk-kunnskap og musikk-kunnskap og erfaringer fra begge felt. Og gir klare anvisninger på hvordan et rom som skal brukes til musikk skal være. Det er bl.a. kriterier for volum, for takhøyde og romdimensjoner, for bakgrunnsstøy, etterklang og for andre akustiske forhold.

Blitt internasjonal standard

En tydelig anerkjennelse av det arbeidet som ble gjort var at den internasjonale standardiseringskommisjonen ISO i 2017 igangsatte arbeidet med å utvikle en internasjonal ISO-standard med utgangspunkt i den norske. Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd ble oppnevnt som prosjektleder, den internasjonale arbeidsgruppen med akustikere fra store deler av verden sluttførte arbeidet med publiseringen av ISO standard nr 23591 i 2021: Acoustic quality criteria for rooms and spaces for music rehearsal.

Denne bygger i meget stor grad på den norske standarden, og viser hvor godt arbeid som ble gjort i Norge den gang.

Både nybygg og for vurdering av eksisterende rom

Det unike med standarden var at den både kunne brukes til planlegging av nye rom og til vurdering av hva et rom faktisk er egnet til. Dette er spesielt viktig siden det i liten grad bygges nye rom for musikklivet og man i all hovedsak bruker eksisterende rom. Der det bygges nye rom for kombinasjonsbruk, og der musikk er ett av formålene, er nå musikk-kriteriene klare og tydelige og kan legges til grunn for at rommet også skal passe for musikk.

Type musikk og antall musikere avgjør

Noe av det mest banebrytende med standarden fra 2014 var inndelingen av musikklivet i tre kategorier:

 • Lydsvak akustisk musikk
  som er kor, strykere, strengeinstrumenter, gitar ol
 • Lydsterk akustisk musikk
  som er korps, slagverk, symfoniorkester, blåsere ol
 • Forsterket musikk
  som er all musikk som avspilles gjennom forsterker/høyttaler

Disse tre musikk-typene har forskjellige akustiske behov, og dette er beskrevet i standarden. Det er en viktig forenkling at man klarte å avgrense antall kategorier til tre - jo flere kategorier jo mer komplekse og vanskelige vurderinger når rom skal bygges og vurderes. Denne inndelingen har slått gjennom som en internasjonal inndeling, og brukes nå over alt når man skal vurdere hva et rom passer og er egnet til eller det skal bygges nye lokaler.

Den andre viktige faktoren er antall musikere (evt publikummere for konsertrom) som skal bruke rommet. Igjen er standarden banebrytende i å definere fire kategorier øverom, i tillegg til konsertrom:

 • Øvecelle
  for egenøving med en eller to utøvere
 • Lite ensemblerom
  for små grupper, 3-12 utøver, for forsterket musikk 3-6 utøvere
 • Stort ensemblerom
  for kor, korps, symfoniorkester osv, normalt over 25 utøvere, for forsterket over 12 utøvere
 • Mellomstort ensemblerom
  for grupper mellom de to øvrige kategoriene
 • Konsertrom
  beregnet for utøvere og publikum

Denne inndelingen har gjort planlegging av rom mye enklere og bedre. Inndelingen har blitt allment akseptert og har gått inn som en naturlig del av planlegging og prosjektering av rom som skal brukes til musikk.

Her får du kjøpt de nye standardene

NS 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse har blitt videreutviklet i to nye standarder, som ligger tett opp til den opprinnelige, men er noe justert og de som nå gjelder:

Øvelokaler:
NS-ISO 23591:2021 Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving

Konsertlokaler
NS 8178:2023 Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring

For mer informasjon,

Kontakt Akershus musikkråd, Jon G. Olsen

Se https://www.musikk.no/akershus/prosjekter/musikklokaler
https://www.musikklokaler.no/
https://standard.no/fagomrader...