Skolen som kultrarena - veileder

Fra ønske til behov

Det bygges og rehabiliteres mange skoler til enhver tid. Ved å tilrettelegge for kulturaktiviteter, kan man maksimere bruken av byggene, slik at de blir brukt av flest mulig, til flere tider av døgnet, og til lavest mulig kostnad. Det er god sirkulærøkonomi og god samfunnsøkonomi. Det er bærekraftig.
Last ned veilederen her

0226 02 flexisal bilde

Felxisalen på Frogner skole i Lillestrøm er et flott eksempel på et rom som både skolen og det lokale kulturlivet kan bruke.

Last ned veilederen her

Det finnes lover og regler i byggebransjen, og det finnes veiledere og standarder, normer og sjekklister. Men de aller fleste av disse lages for byggverk som skal oppfylle ett formål. Samtidig har mange fylker og kommuner vedtatt at skolene skal være våre lokale kulturhus. Og nå har vi, takket være Viken fylkeskommune, en oppskrift på hvordan det kan
gjøres.

Veiledern kan brukes av såvel kommuner som fylkeskomuner, og vi lkunne være et nyttg verktøy for alle som skal bygge skoler for et helt lokalmiljø - skoler som både brukes i skoletida og som brukes av lokalmiljøet etter skoletid.

Veilederen er skrevet ut fra et perspektiv om hva en skole kan bli, ikke hva den er i dag. Målet er merverdi for samfunnet og stikkordet er samskaping gjennom brukerinvolvering. Dette er ikke en juridisk bindende kravspesifikasjon, men først og fremst et prosessverktøy.

Akershus musikkråd har vært en god samspillspart i utviklingen av veilederen, og har bidratt på fler måter til innholdet.

Veilederene fokusere ikke minst på plan-prosessen, og på involvering av brukere og andre interessenter tidlig i planprosessen. Dette betyr bl.a. at de lokale musikkrådene vil være en viktig representant for brukerinteressene dersom deler av skolen er tenkt brukt av det lokale musikk- og kulturlivet.

Kombinert med Akershus fylkeskommunes utlånsreglement for de videregående skoler, der lokale lag og foreninger kan benytte skolen gratis til øvelserm seminarer, konserter og annen aktivitet er veilederen et fodt eksempel på at fylkeskommunen legger til rette for gode musikk- og kulturaktiviteter.