Viken åpner sine videregående skoler

Viken fylkestinget vedtok 14. desember å åpne sine videregående skolerr for frivilligheten. Akershus musikkråd har vært meget aktiv i arbeidet for å åpne de videregående skolene, og er spesielt fornøyd med at skolene nå er åpne til kl 22.00, og at skolen kan brukes også i helger og skoleferier. Dette betyr at også voksne musikkgrupper og andre frivillige lag og foreninger kan bruke skolene til øvinger og seminarer.

VI KLAPPER FOR VIKEN FYLKESTING !

Nadderud Videregaende 0219 52

Fra 1. januar 2023 kan alle musikklag nå øve og ha semnarar i fylkeskommunens videregående skoler. Er det godkjent som voksenopplæring (noe alle medlemmer i musikkrådet kan søke om) er det gratis å bruke lokalene - fram til kl 22.00 på hverdager. Ordningen gjelder også i helger og i skoleferiene. En tilleggsbevilgning sikrer at skolene får dekket sine merkostnader ved denne type utlån. Korøvelser, korpsøvelser, øvelser i storband mm omfattes av bestemmelsen.

Ønsker dere å søke om å bruke en videregående skole, ta kontakt med oss i Akershus musikkråd så skal vi hjelpe dere.

Viken fylkesting vedtok 14. desember et nytt utlånsreglement for sine videregående skoler. Reglementet er et langt skritt framover for å kunne benytte skolene til beste for lokalmiljøet. For lag og foreninger som ikke har opplæringen godkjentr som voksenopplæring, skal det kun betales for renhold.

- Dette er en skikkelig julegave fra Fylkestinget, takk for en meget fin sak og et godt reglement, sier daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd. - Vi er spesielt glade for at vi er blitt hørt når det gjelder åpningstid helt til kl 22.00 og bruk av lokalene i helger, f.eks. til seminarvirksomhet.

Fylkestinget ba også om at reglementet skal evalueres i løpet av året, slik at man får erfering med hvorda de nye retningslinjene fungerer for de frivillige organisasjonene. Ta derfor gjerne kontakt med oss i Akershus musikkråd slik at vi kan følge opp reglementet og gi innspill til hvordan de nye reglene fungerer i praksis. Viken fylkeskommune er meget opptatt av at ordningen fungerer godt for de frivillige, og understreker bl.a. at "Den sosiale bærekraften ved utlån av skolebyggene er stor. Utlån av skolebyggene har totalt sett også positiv effekt for klima og miljø selv om beuk av skolebyggene utover skolens egen virksomhet krever ekstra energibruk. Et godt samarbeid med lag, foreninger og frivilligheten bidrar også til å oppfylle flere av FNs bærekraftmål som mål 3 god helse og livskvalitet, mål 4 god utdanning, mål 10 mindre ulikheter og mål 17 samarbeid for å nå målene." [sitat saksdokumentet]

Ikke alle sider ved ordningen er 100% klare enda, vi vil supplere denne saken med mer informasjon etter hvert som detaljer avklares. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.