VEDTEKTER FOR AKERSHUS MUSIKKRÅD

Vedtatt på årsmøte 8. april 1978, sist endret 26. april 2023

§1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Akershus musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk skal være en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for alle mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet både til musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som innhold i sosial samhandling. For Akershus musikkråd er alle sjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Akershus musikkråd ble stiftet 8. april 1978 og er partipolitisk nøytralt.

§2 FORMÅL

Akershus musikkråd er en paraplyorganisasjon og interesseorganisasjon for musikklivet i Akershus. For å nå sine mål skal Akershus musikkråd:

 • Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene
 • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk og innen musikklivet
 • I tråd med §2 i vedtektene til Musikkens studieforbund fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv
 • Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet
 • Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet

§3 MEDLEMSKAP

§ 3.1 Medlemskap

§3.1.A

Fylkes-/regionledd av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund er medlemmer i Akershus musikkråd. Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til §1 og §2 i Akershus musikkråds vedtekter kan bli medlemmer i Akershus musikkråd.

§3.1.B

Offentlige institusjoner og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde kan bli medlemmer i Akershus musikkråd hvis de slutter seg til §1 og §2 i musikkrådets vedtekter.

§ 3.2 Innmelding og utmelding

Innmelding og utmelding i Akershus musikkråd skjer skriftlig.

Medlemskapet må sies opp senest 1. juli året før medlemskapet opphører. Styret i Akershus musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans.

§4 ORGANISASJON

Akershus musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Akershus. Akershus musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte.

Akershus musikkråd har lokalledd, lokale musikkkråd, der det er hensiktsmessig. For at et lokalt musikkråd skal være et lokalt organisasjonsledd av Akershus musikkråd, og dermed også av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret i Akershus musikkråd godkjenne vedtektene.

§5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er rådets høyeste myndighet, og holdes hvert annet år i mars/april.

§ 5.1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter med fulle rettigheter:

Medlemmene med medlemskap etter §3.1.A

 • Organisasjon med færre enn 1000 medlemmer: 2 representanter
 • Organisasjon med 1000 medlemmer eller flere: 3 representanter
 • Medlemmene med medlemskap etter §3.1.B: 2 representanter hver
 • Landsorganisasjoner i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund med lokalledd i fylket men uten fylkesledd: 1 representant hver
 • Lokale musikkråd: 2 representanter hver
 • Styret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.

Hver representant har en stemme. Fullmakt benyttes ikke.

Med tale- og forslagsrett:

 • Valgkomiteens medlemmer
 • Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet
 • Representant fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende møter som observatører:

 • Øvrige representanter fra medlemmer eller lokale musikkråd
 • Gjester invitert av styret

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest 2 måneder før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

 1. Konstituering
  1.1 Godkjenne representantenes fullmakter
  1.2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  1.3 Velge dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere
 2. Behandle to-årsmelding
 3. Behandle revidert regnskap siste regnskapsår. Ledermøtet behandler regnskape for årsmøteperiodens første regnskapsår. Dette regnskapet forelegges årsmøtet til orientering.
 4. Behandle innkomne saker
 5. Behandle styrets forslag til strategi- og handlingsplan
 6. Behandle budsjett for kommende periode, herunder kontingent
 7. Foreta valg av:
  7.1 Leder - velges særskilt for to år
  7.2 Seks styremedlemmer - velges for to år
  7.3 Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomite - velges for to år
 8. Oppnevne revisor for kommende to-årsperiode

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det. Personer som velges til tillitsverv i musikkrådet må ha medlemstilknytning til en organisasjon eller lag som er medlem i Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, Akershus musikkråd eller et lokalt musikkråd.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller etter vedtak med minst 1 måneds varsel til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte må minst 2/3 av styrets medlemmer kreve det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

§6 STYRET

§ 6.1 Styrets sammensetning

Styret består av leder og seks styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Styrets mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede rådet i perioden mellom årsmøtene
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Akershus musikkråd
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i fylket
 • Behandle søknader om medlemskap

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende (nestleder i leders fravær).

§7 LEDERMØTE

Styret innkaller medlemmene, jf §3.1.A og §3.1.B, til ledermøte i året mellom årsmøtene. Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første regnskapsår. Ledermøtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret. Stryet kan innkalle til ledermøte oftere dersom det finner det hensiktsmessig.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endring i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall. Endringer i vedtektene skal legges fram for styret i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til orientering.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Akershus musikkråd behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Akershus musikkråd og alle tilsluttede medlemsorganisasjoner minst 4 måneder før årsmøtet.

Til oppløsning kreves 3/4 stemmeflertall. Vedtak om oppløsning skal legges fram for styret i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan eventuelle frie midler skal disponeres.

Vedtekter for Akershus musikkråd