15-årsjubileum - AKUSTIKKMÅLINGER

17. mars: 15-års-markering for den første akustikkmålingen, i Kråkstad Samfunnshus, Ski

2009 03 17 Krakstad samfunnshus forside

Kråkstad samfunnshus, der den første akustikkmålingen ble gjennomført 17. mars 2009.

17. mars: 15-års-markering for den første akustikkmålingen, i Kråkstad Samfunnshus, Ski

17. mars 2009 gjennomførte Jon G. Olsen den første fagakustiske målingen i det som etter hvert har blitt 823 målinger og akustikkrapporter over hele landet. I dag har musikkrådet akustikkmålere fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, alle bruker det samme systemet og dataene samles inn og lagres i en felles database. De første 190 målingene som ble gjort før 2014 var et meget viktig grunnlag for verdens første offisielle standard for akustikk i musikklokaler, Norsk Standard NS 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Denne ble igjen grunnlaget for den internasjonale «musikkøveromstandarden», ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal romms and spaces.

Selve systematikken for målingene og rapportene ble utviklet i samarbeid med fagakustikere, bl.a. Svein Strøm fra SINTEF, Niels Werner Adelman Larsen (Danmark) og Kristian Meisingset. Datagrunnlaget og rapportsamlingen er unike i internasjonal målestokk – og gir et godt og faktabasert grunnlag for å dokumentere lydforholdene i norske musikklokaler.

2024 03 12 her har vi malt

Hver måling – separat målerapport

Etter hver måling lages det en rapport til oppdragsgiver. Rapportene henvender seg både til politikere/musikkliv/brukere og til fagakustikere. Den litt mer folkelige delen av rapporten er ment å gi ikke-fagfolk en beskrivelse av rommet og hva det er egnet til og ikke egnet til. Og eventuelt hva det er som gjør at det passer/ikke passer.

Fagdelen av rapporten har som målsetting å dokumentere hvorfor konklusjonene blir som de blir og skal gi grunnlag for fagakustikere for å foreslå forbedringstiltak.

Alle målingene samles i et Norgeskart er man kan se på og laste ned rapporten, se https://www.musikklokaler.no/, klikk på «Her har vi målt».

Mye ny kunnskap

Målingene kan dokumentere den akustiske tilstanden og de akustiske forholdene i rom som musikklivet faktisk bruker til øving og konserter. Det er på bakgrunn av disse målingen vi nå vet at ca 85% av musikklokalene ikke er egnet til den bruk de faktisk har. Og at det i Norge hver uke benyttes minst 10.000 lokaler til musikkformål. Og at årsaken til at de aller fleste lokalene ikke er egnet er en kombinasjon av flere faktorer: for lite volum og feil romdimensjoner er den største feilen, men feil etterklangstid og ujevn frekvensfordeling også er meget vanlige problemer. Videre er det for mye og sjenerende bakgrunnsstøy i over halvparten av rommene.

Dette ble bl.a. dokumentert i en fagartikkel og foredrag av Jon G. Olsen ved Baltisk-Nordisk akustikkmøte (BNAM) 2021 der resultater av målingene ble sammenfattet og presentert. Der ble de norske måleresultatene også satt i sammenheng med internasjonale tall for bruk av musikklokaler, bl.a. i Tyskland. Erfaringen ble oppsummert i 5 hovedpunkt for å belyse de sentrale kriteriene:

  1. Rommets størrelse – volum
  2. Rommets dimensjoner – lengde, bredde og takhøyde
  3. Etterklangstid – i forhold til rommets størrelse
  4. Romfrosterkning – hvor mye sterkere blir lyden inne i rommet enn ute (det er viktig spesielt for korps at lyden i rommet ikke blir altfor sterk)
  5. Bakgrunnsstøy – for mye bakgrunnsstøy hemmer konsentrasjonen og skaper utrivsel

Romforsterkning – spesielt viktig for korps og storband

Vi har tidligere trodd at mange korps øver i for dårlige lokaler og at lyden blir for sterk. Målingene som er utført fra 2015 dokumenterer romforsterkningen – og viser tydelig hvor mye rommet forsterker lyden. For hvert rom framkommer det en verdi som uttrykker romforsterkningen og bør for korps ikke være over 15 dB. Målingene viser bl.a. at over halvparten av rommene som er målt etter 2015 har høyere verdier. Romforsterkningen er avhengig av romvolum og etterklangstid - målingene viser også tydelig at mange korpsøverom er for små.

Øverom for kor – både for små, for liten takhøyde og for kort etterklang

Nå vet vi – og kan dokumentere - at mange kor øver i rom der det er vanskelig å høre hverandre og seg selv på en god måte. Bl.a. bør takhøyden helst være minst 5 meter -få av øverommene for kor har tilstrekkelig takhøyde. Når rommene i tillegg har for lite volum og for kort etterklangstid hemmer dette både den musikalske utviklingen og trivselen i koret betydelig.

Blitt lagt merke til

Arbeidet er blitt lagt godt merke til både nasjonale ton internasjonalt. Allerede i 2018 uttalte den internasjonalt meget anerkjente akustiker Jens Holger Rindel fra Danmark «Enestående arbeid» - og at arbeidet fortjente enda mer internasjonal oppmerksomhet.

Han sa bl.a.:
- Det er eit eineståande arbeid som gjerast her i Norge, og der eksisterer ikkje noko tilsvarande nokon stad i verda. Eg har fulgt med i fleire år no, og har vore imponert over kor ambisiøse ein har vore. - Rapportane som vert laga er svært godt dokumentert, slo han fast.
(se også https://www.musikklokaler.no/nyheter/einestaande-arbeid)

Arbeidet ble også presentert på Acoustics ‘17 i Boston, som var årets store, internasjonale konferanse for fagakustikere og høstet stor oppmerksomhet. Dette bidro også sterkt til oppstarten av arbeidet med den internasjonale ISO-standarden for musikkøverom, et arbeid som startet opp i 2018 og som ble sluttført med lanseringen av standarden ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms.

Arbeidet fortsetter

Målingene er fortsatt grunnlaget for å få kunnskap om hvordan et rom egentlig er. Hver måling resulterer i en rapport, som beskriver rommet, dokumenterer hva det er egnet til og hva som eventuelt bør rettes opp. Og selv om det er gjennomført mange akustikk-målinger, driver Jon G. og hans kollegaer fortsatt med nye målinger. I slutten av april målte han to konferansesaler på et hotell i Ullensaker, og i april er det den nye skolen i Lillestrøm kommune som skal måles og vurderes. Og fra helt i sør til helt i nord i landet gjennomføres målinger jevnt og trutt – som grunnlag for økt kunnskap både om det enkelte rommet og om musikkøverom og konsertrom generelt.

Ønsker du å bestille en akustikkmåling – kontakt oss

https://www.musikklokaler.no/tjenester/vi-maler-akustikken-for-deg