RegionØST-konferansen 2024 - oppsummering

RegionØST-konferansen for lokale musikkråd og kulturråd ble godt besøkt i år. Hele 34 deltakere, fra 18 forskjellige råd deltok - og fikk påfyll, inspirasjon, kunnskap - og et godt sosialt fellesskap.

Se og last ned powerpointene fra konferasnen nederst i artikkelen.

2024 Konferanse for lokale rad

Orientering fra Akershus fylkeskommune

Vi var så heldige å få besøk av avdelingsleder for kultur, tannhelse og frivillighet i nye Akershsus fylkeskommune til å kome og holde en orientering om hvordan fylkeskommunen nå har organisert seg, om det paralamentariske systemet som er innført og om oppbyggingen og inndelingen av administrasjonen. Han kom også inn på de relevante søknadsordningene som fylkeskommunen nå har. Selv om mye er beholdt fra Vikenperioden i 2024 er det også en del endringer - og flere vil komme for 2025, så han anbefalte forsamlingen å følge med - og musikkrådet til å orientere sin medlemmer om de mest aktuelle søknadsordningene framover.

Mest for de ferske

Daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd gikk gjenom musikkråds- og studieforbundsorganisasjonen, viste medlemsoveriktene og snakket litt om hovedprioriteringer og viktige sakler for musikkrådene for tiden, både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Han fortaltye også om hvor de lokale musikkrådene kan hente og få hjelp og inspirasjon til sitt arbeid, ikke minst på nettstedet https://www.musikk.no/lokmr.

Han viste også litt om bakgrunnen for arbeidet med musikklokaler - mesteparten av ettermiddagen var satt avti en mer grundig gjennomgang av arbeidet med egnede musikklokaler.

Rekruttering av nye medlemmer til frivillige organisasjoner

Prosjektleder Vanja Kristoffesen fra Fivillighet Norges prosjekt "Økt deltakelse" holdt et meget matnyttig og informativt innlegg om det som Frivillighet Norge jobber med - og ikke minst de forskjellige (nettbaserte) verktøyeneso de har utviklet. her var det mye ny kunnskap å få, og det er tydelig at dette er noe som Frivillighet Norge har satset mye på. Ikke minst er det mye nyttig å hente på nettstedet https://www.frivillighetnorge.....

https://ungfritid.no/ er også en kanal som flere musikklag burde bruke, spesielt de som rekrutterer barn og unge. nettstedet blir henvist til fra mange offentlige nettsteder, og blir stadig mer brukt. Hun oppfordret alle lokale elag til å registrere seg, for på den måten å bli litt bedre kjent i sine lokalmiljøer. Selvsagt er det mange andre relevante kanaler som kan (og bør) brukes, men Ungfritd.no blir et stadig bedre verktøy - og dermed også en fin rekrutteringskanal fo rbarn og unge.

Svært interessant om tippenøkkelen

"Spillemidler til kulturformål" høres relativt høytravende ut - og ikke minst en politisk vakslig sak - angår dette også de lokale musikkrådene?

Jo, absolutt - generalsekretær Bjarne Dæhli fra Norsk musikkråd klarte å engasjere forsamlingen, og fortelle og forklare på en engasjerende og lett humoristisk (men samtidig meget etterrettelig) måte hvorfor dette er viktig, hva Norsk musikkråd har gjort -og ikke minst: om vi kanskje kan få en bedre framtid nå.

Pengepolitikk er nettopp det - penger og politikk. Og det lokale kultur- og musikklivet har blitt stemoderlig og urettferdig behandlet i mange år - nå bør det bli slutt på dette, og forskriftsfesting av kulturandelen fra "tippeoverrskuddet" bør være like rundt hjørnet.

Musikk for alle

"Musikk for alle" er et stort tema, som også er satt på kartet i Norsk musikkråds handlingsplan. På konferansen fikk deltakene presentert to dimensjone i dette store temaområdet, inkludering av flyktninger og "musikkglede, helse og livskvalitet".

Arbeid overfor ukrainske flyktninger

Anna Sandvik, prosjektarbeider i Akeshus musikkråd, presenterte en del av det som Akershus musikkråd har gjort de siste to årene. Hun kom innom mye åp kort tid, bl.a. "kulturkvelder" (der det nå ligger ferdig en mal for gjennomføring", etablering av ukrainske sanggrupper (gjerne med flere innvandrergrupper som deltakere), formalisert dannelse av lokale lag og foreninger (kor) (med veiledningsmateriell), samrbeid med kommunal voksenopplæringssentert mm. Dette var mye nyttig informasjon på kort tid - og som ikke minst kan følges opp av lokale musikk- og kultur-råd. Se også https://www.musikk.no/akershus....

Egnede lokaler til musikkøving og konserter

Etter lunsj var det tid for en av konferansens hovedtemaer: Egnede lokaler. Jon G. Olsen tok forsamlingen gjennom mange sider og temaer knyttet til musikklokaler - både tilgjengelighet (der Akershus/Viken fylkeskommune nå har et forbilledlig utlånsreglement), de viktigste akustiske kriterier (ikke minst betydningen av tilstrekkelig vokum), og han kom også med konkrete eksempler på flere lokaler som både var egnet og mindre egnet (og hvorfor).

Dette er neo Jon G. har jobbet lenge med, og han inviterte også forsamlingen til dagskonferansen "Musikk & Akustikk" i Kulturverket Flammen, Nittedal 13. mai.

Konkret eksemplel: Kulturbua i Ringsaker

Etter innlegget til Trude Engen Strand (styrelder i Ringsaker kulturråd) ble det tydeluig for alle at det er mye et lokalt musikkråd/kultyurråd kan gjøre selv når det gjelder å finne lokaler til sit muskkliv. I Ringsaker fant kulturrådet ut at et treningssenter var i ferd med å bli medlagt - og etter å ha jobbet i mange år overfor kommunen (og i og for seg fått et godt gjennomnslag der) kastet man seg raskt rundt, fikk til en avtale om ombygging og tilpasning av det gamle trenibgssenteret, og etter MYE dugndsinnsats og svært godt lokalt arbeid har man nå fått KULTURBUA opp og stå: "Kulturbua
er et kultursenter med øvingslokaler for kor, korps og andre
kulturutøvere. Kulturbua driftes av medlemsorganisasjonene på
idealistisk og frivillig basis."

Virkelig et konkret eksempel som andre kan bli inspirert av og lære av. Sjekk gjerne ut Kulturbuas side på Facebook.

Musikk for alle - del 2:

Musikkglede, helse og livskvalitet

Fagleder for folkehelse i Lier kommune, Live Brekke, holdt sammen med administrasjonssjef Katrine Smemo Granlund fra Norsk musikkråd et nyttig og tenkevekkend innlegg om koblingen mellommusikkglede, helse og livskvalitet. Hun sa bl.a. "Folkehelse knytter musikkglede, helse og livskvalitet sammen", og viste hvordan kommunen og de frivillige lag og foreninger kan samhandle og samrbeide i folkehelsearbeidet. Nettop folkehelsearbeid er høyt prioritert i mange kommner - og i Lier har de bevisst satset på det lokale foreningslivet som en helt sentral og viktig del i dette arbeidet. Ikke minst er de klare på at kommunen ikke skal overta og drive aktiviteter som de frivillige lagene gjør - og gjør best. da er det my ebedre - både for kommunen, lagene og deltakerne - at kommunen STØTTER og BIDRAR i lagenes aktiviteter.