Landskonferanse for lokale musikkråd 2017

Oppsummering fra lokMR konferanse 2017: Det offentlige som ressurs for det frivillige - Det frivillige som resssurs for det offentlige.


Årets konferanse for lokale musikkråd ble arrangert helga 15. - 17. september på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter. Dialog og muligheter - ønsker og forventninger – nytte og behov.

Velkommen, ved Bjørn Hansen, leder i Akershus musikkråd

Innledning, ved Bård Vegar Solhjell, styreleder Norsk musikkråd

Bård Vegar presenterte 4 hovedprioriternger for sitt engasjenemt som styreleder i Norsk musikkråd.

  1. Norsk musikkråd skal serve de lokale musikkrådene og fylkesmusikkrådene bedre
  2. Norsk musikkråd skal arbeide for å samle hele det frivillige musikklivet i Norge
  3. Musikkrådet skal bli tydeligere og mer synlig - i samfunnet og media
  4. Arbeidet medd egnede musikklokaler skal prioriters, alle bør få et egnet sted til øving og konserter

Han trakk også fram arbeidet med den nye kulturmeldingen , og at Norsk musikkråd skal være aktive og påvirke prosessen slik at det lokale kulturlivet og den kulturelle grunnmuren får en bred plass i meldingen.

Han sa at det bir tøffe prioriteringer for staten i årene som kommer, men at egnede lokaler må være en hovedsak både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Norges musikkommune, v/Eline Moe Melgalvis, juryformann

Hvert år kårer Norsk musikkråd Norges musikkommune. Hun trakk fram kriteriene for utvalgelsen, og ba om innspill til hvordan kåringen kan bli mer kjent og kåringen enda mer relevant.

Se foredraget hennes her

Frivillighetens plass i framtidas kommune, v/ Jon Henrik Solhei, kultursjef i Ullensaker kommune

Norske kommuner er i rivende utvikling, og frivilligheten får en stadoig viktigere plass i kommunene. Han forklarte godt om kommunens utvikling, ståsted og framtid .- og plasserte frivilligheten godt inn i dette bildet, gjennom å vise både en strukturert tenkemåte der samspillet mellom offentlige og frivillige blir satt inn i et helhetlig bilde.

Han viste også til en del interessant fra Institutt for samfunnsforskning.

Se foredraget her

Frivillige lag og foreningers plass i "Den moderne frivillighetspolitikken" v/Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Hvordan kan kommunenes økte fokus på frivillighet komme både lag og foreninger og enkeltperon-frivilligheten til gode?

Jon G. trakk spesielt fram lags-frivilligheten, og betydningen av at musikkrådene står på for at de lokale lagen og foreningene også får nytte av kommunenes nye frivillighetssatsing. Samtidig understreket han viktigheten av at musikkrådene følger med i timen, konkretiserer behov og ønsker, og er tydelige på lagens viktigste forventninger til kommunen.

Se foredraget her

Kulturskolen som lokalt ressurssenter, v/Ingvild Aas, rektor kulturskolen i Molde

Ingvild viste hvordan Molde kulturskole arbeider for å bli et godt ressurssenter for kommunens musikkliv.

Se momenter fra innlegget her

De lokale musikkrådene presenterer seg

De enkelte musikkrådene presenterte seg og sin virksomhet.

Presentasjoner fra følgende musikk-/kulturråd:

Vadsø musikkråd - Voss musikkråd- Holmestrand kulturråd - Ski musikkråd - Stjørdal musikkråd - Elverum musikkråd - Sunndaal musikkråd - Ålesund musikkråd - Sarpsborg musikkråd - Bø kulturnettverk - Lørenskog musikkråd - Eidsvoll musikkråd - Bærum kulturråd - Sørum kulturforum - Mosseregionens musikkråd

Syngende kommune i praksis, v/Jarle Flemvåg og Jorid Vale

Jarle og Jorid gikk gjennom og demonstrerte Krafttak for sang sitt program "Syngende kommune", bl.a. eksemplifisert med aktivitet og tiltak i Sauherad kommune.

Se presentasjonen her.

Etablering og drift av lokale musikkråd, v/Unni Færøvik, nestleder i Norsk musikkråd

Unni understreket at lokale musikkråd er et viktig satsingsområdet for Norsk musikkråd og ba om innspill til hvordan musikkrådet nasjonalt kan arbeide for å styrke og hjelpe de lokale musikkrådene, og hva de lokale musikkråene selv kan bidra med i dette arbeidet.

Som en del av programposrten var det gruppearbeid, og oppsummeringene av dette ga mange gode innspill til det videre arbeidet med og voverfor lokale musikkråd.

Lokaler til musikkformål, v/Jon G. Olsen, Akeshus musikkråd

Jon G. tok for seg hvordan de lokale musikkrådene kan arbeide med lokaler, bl.a. med hovedfokus på kartlegging av de lokalene som musikklivet bruker. Han viste også til det arbeidet som nå er så og si ferdig med å lage en felles nasjonal mal for kartlegging av musikk- og kulturlokaler, der det i løpet av høsten blir etablerrt en nasjonal database som man kan gjøre lokale registreringer i. Han understreket også at egnede kulturlokaler har blitt en god og viktig poliotisk sak og at mange er opptatt av dette, og han trakk også fram "Skolen som lokalt kulturhus" som en viktig sak å arbeide med for de lokale musikkrådene.

Se foredraget hans her.