Det lokale musikkrådet - viktigere enn noen sinne, 22.-23. januar 2022

Konferansen for lokale musikkråd ble holdt som planlagt 22.-23. januar 2022. For første gang på svært lenge kunne tillitsvalgte fra lokale musikkråd møtes fysisk. Det var tydelig at deltakerne satte pris på både å treffe hverandre, det faglige innholdet og diskusjonene i og utenfor konferanselokalet. Mange ga uttrykk for at de reiste hjem med større inspirasjon og konkrete forslag til oppfølging når de kom hjem til eget lokalt musikkråd.

Lok Mr

I år var det 17 musikkråd fra Østlandsområdet som deltok, i alt 30 personer satt hverandre i stevne på Soria Moria Konferansesenter på "Oslos tak" i Holmenkollen. Det ble mange interessante foredrag og diskusjoner. Det var ikke så mye fokus på korona, men mer på hvordan vi kan tilrettelegge enda bedre for gode lokale musikkaktiviteter og hjelpe de lokale musikklagene i deres hvedag.

Innholdet spente fra overordnede saker, som f.eks. de nye rapportene fra Norsk musikkråd om "Musikklivets samfunnsregnskap" og "Verdien av musikk", via de nyeste endringene i akustiske krav til musikklokaler til konkret erfaringsutveksling fra Sandnes og Sarpsborg musikkråd og uformelle diskusjone i gangene. Og også en gjennomgang og presentasjon av aktuelle tilskuddsordninger som lokale musikkråd kan benytte til egen aktivitet.

Artikkelen fortsetter under filene til nedlasting

Etter at styreleder i Akershus musikråd, Bjørn Hansen, hadde ønsket alle velkommen og åpnet konferansen, presenterte generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd de to nye forskningsrapportene som de har fått utarbeidet i 2022: "Verdien av musikk" og "Musikk i kroner og ører". Begge rapportene viser at samfunnet har stor nytte, også målt i kroner og ører, av det frivillige musikklivet. Rapportene dokumenterer både klare folkehelseeffekter, bedret individuell helse og store tall på samfunnsverdien. Vista Analyse, som har utarbeidet den samfunnsøkonomiske rapporten, finner samfunnsnytte av det frivillige musikklivet på om lag 15,8 milliarder i året.

Kjetil Andre Christensen fra Lillestrøm kommune viste både Lillestøm kommunes frivillighetspolitikk, og hvordan kommunen tilrettelegger for gratis bruk av kommunens lokaler. Kommunen benytter det digitale bookingsystemet "BookUp". I systemet kan lokale lag og foreninger booke klasserom og andre lokaler til sin virksomhet både for korte og lengre tidsrom.

Jon G. Olsen tok for seg øverommene, og hva som egentlig er gode øvingslokaler. Norsk standard NS 8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse erstattes i disse dager med NS-ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces. Den nye standarden er en ISO-standard som i stor grad bygger på den tidligere norske standarden. Jon G. var prosjektleder for utviklingen av ISO-standarden og var meget fornøyd med resultatet. Han gikk gjennom de viktigste sidene ved den nye standarden. Han fortalte også at NS 8178 nå vil bli omarbeidet til å omfatte konsertlokaler siden den nye NS-ISO-standarden kun omfatter øverom.

Etter lunsj var det tid for "Ferskingsforum", beregnet på nye tillitsvalgte i de lokale musikkrådene. Jon G. gikk gjennom organisasjonskartet og en del av Norsk musikkrådes kortinfoer. Dette er nyttige og korte temahefter på 4 sider om forskjellige emner av stor nytte for styremedlemmene i de lokale musikrådene og deres arbeid.

I Sandnes har musikrådet etter hvert fått tilskudd til en 50% stilling som daglig leder, det samme som Sandnes Idrettsråd. Øyvind Lapin Larsen har jobbet siden 2018, og han preenterte en del av det de har fått til. Bl.a. en flott hjemmeside, som også andre lokale musikkråd kan dra nytte av - www.musikk.no/sandnes. De har også jobbet en del med sitt handlingsprogram, som har fått en god og konkret form - kanskje andre kan bruke samme oppsett. Musikkrådet har hele tiden vært et stort fokus på arbeid med egnede lokaler. Hovedutfordringen er at musikklivet trenger store lokaler - men Øyvind opplevde også at det er viktig å fortelle HVORFOR musikklivet trenger store lokaler, ikke bare kreve mye plass. Han pekte også på det gode samrbeidet med kultursjefen, som er klar på at samarbeidet med musikkrådet er nyttig for kommunen.

Selv onm det er lenge til kommunevalget i 2023, er det aktuelt for de lokale musikkrådene å begynne å tenke på arbeiddet fram mot dette. Bjarne Dæhli innledet, og pekte på at våre viktigste arbeidsvilkår bestemmes av kommunen og at det derfor er viktig å arbeide aktivt overfor politikene lokalt. Kommunevalget kan være en god anledning til å opprette og videreutvikle dialogen med de lokale politikerne. Magne Hansen fra Sarpsborg musikkråd viste hvordan de jobbet der med politiske saker. Han trakk fram det langsiktige arbeidet med politikerne, siden valget i denne kommunen i hovedsak er gitt på forhånd. I Sarpsborg har samme parti sittet med makten i over 50 år. Da blir arbeidet med partiprogrammet viktigere, og også de langsiktige kontaktene med spesielt flertallspartiet.

Lørdagens siste tema var "Frivilligheten i Frivillighetsåret", der Jon G. Olsen pekte på musikklivets to "ansikt", det å være BÅDE frivillige organisasjoner og fag-organisasjoner med tema musikk. Han understreket viktigheten av denne tosidigheten, og at både musikklivet selv og myndighetene må se begge sider av saken. Dette handler om å ha to tanker i hodet samtidig. For det enkelte musikkag vil musikken være i fokus, for myndighetene like ofte det frivillige. Mens "frivillig" tidligere var ensbetydende med å være med i frivillige lokale lag og foreninger, er det i dag mange "frivilligheter", både kommunale, kommersielle og andre. Man kan lett snakke forbi hverandre hvis ikke frivilligheten defineres tydelig. Den frivillig organiserte aktiviteten er den vi ønske å fremme, og den som også gir størst samefunnseffekt, mente han.

Sønadg fikk konferansen besøk av styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag, som hilste forsamlingen og understreket betydningen av det lokale arbeidet. "Det er her aktiviteten skje" sa han. Han var glad for å kunne være til stede og høre på diskusjonene og ta med dette til styrebordet i Norsk musikkråd.

De lokale musikkrådene er viktige for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Erlend Rasmussen og Liv Tjemsland gikk gjennom status for musikkrådene og Norsk musikkråds støtteapparat for lokale musikkråd. Erlend viste bl.a. til nettsiden musikk.no/lokmr, der mye nyttig informasjon og dokumenter er samlet. Her fikk vi også en diskusjon rundttemaet hva de lokale rådene skal være og hete, "musikkråd", "kulturråd", musikk- og kulturråd", "amatørkulturråd" eller annet. Liv fortalte om prosessene med å starte tre nye lokale musikkråd i Rogaland under koronaperioden. Hun understreket viktigheten av å ta hensyn til de lokale forhold, kommunene og musikklivet ER forskjellig og det spiller en stor rolle for hvordan musikkrådet (evt "musikk- og kulturrådet") settes sammen og arbeider. Diskusjonen etter innlegget viste tydelig at det er store lokale forskjeller i måten det lokale musikklivet har valgt å organisere seg på, og denne diskusjonen fortsetter også videre. Bjørgulv lovte at dette temaet også skulle diskuteres på nasjonalt nivå og åp fylkesmusikkrådsnivå.

Ddet lokale musikkrådet kan søke penger til sin virksomhet og aktivitet fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Christin Sund fra Norsk musikkråd gikk gjennom de relevante tilskuddsordnngene knyttet til Frifond og Komp, og Jon G. Olsen gikk kortgjennom de viktigste sidene ved voksenopplæringssystemet.

Musikklivet ble stengt ned da korona-pandemien traff oss våren 2020. Plutselig var den eneste måten å treffes og holde kontakten med hveandre gjennom digitale medier. Sigurd Engesnes fra Norsk sangerforum tok forsamlingen gjennom bruk av digitale metoder for øving i kor og øvrige musikkgrupper. Han understreket at også etter at koronaperioden er over vil det være hensiktsmessig å utnytte digitale verktøy, og at dette må forankres både hos lagets styre, hos dirigenten og blant medlemmene. Rent musikkfaglig vil dette gi laget og dirigenten nye muligheter slik at det blir morsommere og mer givende å møtes til de fysiske øvelsene, fellesøvelsene. Dette gir dirigenten noe merarbeid, men gir samtidig medlemmene store nye mulighter.

Åpen time ble endel forkortet på grunn av diskusjonene tidligere på dagen. Ole-Sverre Brekke fra Nes kulturråd hadde sendt inn en del spørsmål som ble tatt opp. Spørsmål om det var mange som hadde formelle avtaler viste at her var variasjonen stor detble også henvist til kortinfo om dette temaet De lurte også på de økonomiske vilkårene fra kommunen til frivilligheten og evt om disse automatisk ble indeksfregulerrt - også her er det forskjellig praksis selv om nok det vanligste er en slik indeksregulering. Torill Nysted fra Elverum musikkråd viste fram hvordan de gjennomførte en undersøkelse til sine medlemslag for å få fra et verdiregnskap fra musikklivet i Elverum. Helt til slutt presenterte Jacob Falck fra Bærum kulturråd noen tanker om musikkliv og bærekraft. Bærekraft og sirkulærøkonoi er noe noe mange kommuner blir mer og mer opptatt av, og det er nyttig å se hvordan vi kan passe inn og argumentere fra musikklivets side i dette perspektivet.