Frivillighetskonferansen 2021

Stortingspolitiker Freddy Øvstegård fra Østfold åpnet årets frivillghetskonferanse, som også i år hadde samlet mange deltakere fra store deler av Viken. Disse årvisse konferansene har vist seg å være nyttige og inspirerende for tillitsvalgte i mange av de regionale frivillige organisasjonene i Viken.

Årets konferanse ble også streamet direkte, slik at mange også satt hjemme og fulgte med.

Ovstegard Frivillighetskonferanse2021
Ovstegard Frivillighetskonferanse2021

Hilsen fra Stortinget

Freddy Øvstegård fra Østfold hilste fra hele Stortinget og sa spesielt at "dere fra de regionale frivillige organisasjonene gjør utrolig viktige jobber alle sammen. Det synes kanskje ikke så mye, mens toppene nasjonalt får sitt fokus, og de lokale tilltsvalgte får møte takknemlige medlemmer direkte hver dag, så sitter dere litt imellom, kanskje litt mellom barken og veden, og passer på at alt dette her henger sammen. Så takk til dere for den innsatsen dere gjør".

Han understreket også at frivilligheten i Norge er et samfunsgode vi må pleie godt, og understrteket betydningen av grunstøtten - som fri, ubyråkratisk støtte til frivillige organisasjoner. Dette bidrar også til at organisasjonen gjør det den selv egentig har lyst til, framfor å søke på øremerkede tilskuddsordninger som ofte innebærer å beskrive virksomheten slik at den passer tilskuddsordningens formål.

Han trakk til slutt fram to spesielle utfordringer som friviligheten har: Tilgang til LOKALER for å drive sine aktiviteter og REKRUTTERING. Egnede lokaler er en forutsetning for gode frivillige aktiviteter, de skal være tilgjengelige - og de skal være egnet. Her må både kommune, fylke og stat trekke sammen, sa Øvstegård. Rekruttering er noe lagene alltid jobber med, men spesielt etter koronaen ser vi hvor skjørt og sårbart organisasjonslivet er, spesielt for barn og unge. Det er viktig at skolene åpner sine dører og gir gode lokale aktiviteter plass, dette bidrar også til økt rekruttering til det lokale foreningslivet.

Rune Winum frivillighetskonferanse 2021

Viken Viser Vei - også for Frivilligheten

Fylkesråd for kultur, Tonje Kristensen, hadde ikke anledning til å delta fysisk, men hilste forsamlingen digitalt. Hun takket for initiativet de frivillige regionale paraplyorganisasjonene hadde tatt til å arrangere konferanse i år også, og den felles satsingen organisasjonene hadde gjort gjennom Pandefri. Hun sa at temastrategien for frivillighet er på vei (den er forsinket), men lovte at organisasjonene skulle få god tid til å kommentere og gi sine høringsinnspill til denne.

Avdelingsleder for frivillighet, Rune Winum, gikk gjennom organiseringen i Viken etter valget, bl.a. har vi fått ny leder i fylkesrådet, Siv Henriette Jacobsen. Han uttrykte at status for frivilligheten i Viken er relativt god, fylkeskommunen støtter regionalt nivå mde 46 millioner kroner, og 80% av befolkningen er medlem i en frivillig organisasjon. Samtidig er det viktig at fylkeskommunen har et godt og positivt forhold til frivilligheten. Han mente at Viken var heldige som hadde et så godt utviklet frivillighetsområde, ikke minst samarbeidet mellom de regionale frivillige paraplyorganisasjonene hadde fungert meget godt. Dette må vi ta vare på og utvikle videre, sa han.

Om temastrategien for frivillighet sa han at det var kommet mange og gode innspill til nå, som vill bli tatt henmsyn til. Også mange andre deler av fylkeskommunen hadde gitt innspill, det var defor utkastet har blitt forsinket. Det har også vært forskjeliig praksis i forholdet til frivilligheten fra de tidligere tre fylkeskommunene, Viken prøver nå å finne fram til de optimale ordningene basert på tidligere erfaringer. Og her ble de frivillige organisasjonene oppfordret til å komme med innspill i høringsrunden, som trolig varer til godt over nyttår. Han understreket den utrolig viktige demokratiske kraften de frivillige oragnisasjonene har, og at dette blir sentralt i den nye temastrategien.

Logo Frivillighetsaret Hovedlogo Negativ bakgrunnsfarge

Frivillighetsåret 2022

Prosjektleder for Frivillighetsåret 2022, Birgitte Brekke, sa at Frivillighetsåret 2022 skulle sette et søkelys på frivillig innsats i Norge - og sette FLOMLYS på foreningenes og de frivillige lagene. Vi skal ha FEST og FEIRING, og året har 3 hovedmålsettinger:

FLERE friviilige
FJERNE barrierene for å delta i frivilligheten
SYNLIGGJØRE frivillig sektors betydning i samfunnet

De regionale frivillige organisasjonsleddene kan bidra som informasjonskanaler, og være lokallagenes talerør. "Vi håper at Frivillighetsåret kan bidra til å styrke frivilligheten og være en drahjelp til å få flere med", sa hun. Hun kom til slutt med 5 tips til den regionale frivilligheten i forbindelse med Frivillighetsåret, og at vi kunne oppfordre våre lokale lag til å bli med:

1. Vær dere selv
2. Lag en Frivillighetsår-samling
3. Bruk nettstedene frivillig.no og ung.no
4. Bli med i prosjektet "vår dag"
5. Delta på signalarrangementer

2021 ikke bare frivillige

Vi er ikke bare frivillige

Daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd trakk i sitt innlegg fram de frivillige organisasjonene og lagenes tosidighet. Ppå den ene siden er det frivillige lag og organisasjoner, på den andre siden er lagene og organisasjonene faglige organisasjoner innen sitt felt. Utgangspunktet er alltid faget, aktiviteten, det man gjør eller er sammen om. Dette er kjernen, og vil alltid være det. Organiseringen kommer som en naturlig og nødvbendig konsekvens, og uten den frivillige organiseringen dør aktiviteten. Det er denne tosidigheten vi alle har, og vi må pleie begge deler like godt.

På samme måte som vi i organisasjonene alltid må jobbe aktivt med begge sider, må også myndighetene (fylkeskommunen) ha dette i tankene - ha to tanker i hodet på en gang. Vi må anerkjennes og omtales som de fagorganisasjonene vi er, på linje med våre egenskaper og verdier som frivillige organisasjoner:
1. Se på oss som frivillige organisasjoner (her vi har mye felles) og
2. Se på oss som kompetente faglige organisasjoner

Han kom til slutt inn på fylkeskommunens temastrategi for kunst og kultur, der de frivillige organisasjonenes fagdimensjon err utelatt (helt eller delvis). Flere av de mest sentrale tiltakene er ikke nevnt, noe han mente var uheldig. Han understreket også viktigheten av samarbeid, og at ikke myndighetene (verken på lokalt eller fylkeskommunalt nivå) burde overta tiltak og initiativ fra de frivillige organisasjonene.

Stian Slotteroy Johansen Frivillighetskonferanse 2021

Ikke stjel våre frivillige

I kveldens siste innlegg tok generalsekretær Stian Slotterøy Johansen fra Frivillighet Norge forsamlingen gjennom en presentasjon av Frivillighet Norge, presenterte fakta om frivillghet i Norge, litt om konsekvenser av koronaen, behov for samspill - og om frivillighetspolitikk. I Norge er det over 100 000 frivillige organisasjoner, over 60% av befolkningen gjør frivillig arbeid, dette utgjør 142.000 årsverk og en verdiskaping på 78 mrd kroner. Likevel er kanskje den ikke-målbare verdien enda større - for den enkelte, for inkludering og mangfold, for samfunnets sosiale kapital, for demokratiet og for samfunnet som helhet. Pandemien har med stor tydlighet vist oss hvor viktig frivilligheten er for de mellommenneskelige relasjonene, for sosialt samvær, for psykisk helse og velvære. De frivillge lagenes betydning i lokalsamfunnet er tydeliggjort, samtidig som det for mange i organisasjonene har vært - og er fortsatt - en meget vanskelig tid.

Han trakk også fram forskjellen på "Nordberg Speidergruppe" i Oslo og "A/S Speideropplevelser" for å få forsamlingen til å tenke på hva den frivillige organiseringen egentlig innebærer. Og tok opp Frivillighet Norges 10 frivillighetspolitiske bud der "Ikke stjel våre frivillige" og "Ikke stjel våre frivillige aktiviteter" trekkes fram som viktige, i bud nr 9. Det offentige kan mene det godt, tenker kanskje på å avlaste frivilligheten gjennom å organisere og drive aktiviteter og lagslignende strukturer selv. Mmen samtidig taper kommune og fylkeskommune mye på å gjøre det på den måten, sa han. Befolkningens engasjement er utrolig viktig og bør heies fram av det offentlige, ikke overtas.