Over 100 deltakere på Frivillighetskonferanse Viken 2019

Ove 100 tillitsvaglte fra fylkesorganisasjoner i Viken møtte fram på årets Frivillighetskonferanse. Konferansen ble arrangert av paraplyorganisasjonene i Akershus med fokus på etableringen av den nye Viken Fylkeskommune. Årets konferanse hadde tittelen: Puslespillet Viken. "Brikkene legges nå - hjelp oss å forme framtida."
Akershus musikkråd var en av hovedarrangørene, og vi er glde for en store interessen, deltakelse og engasjement som konferansen viste.
Se også artikkel på fylkeskommunens nettside.

Puslespillet Viken bilde cropped

De tillitsvalgte i de regionale frivillige organisasjoner møtte opp i stort antall på den årlige Frivillighetskonferansen. I år var hele Viken-samfunnet invitert, til en ettermiddag fylt av inspiraasjon, kunnskap og bygging av framtiden. Viken fylkeskommune blir en realitet fra januar 2020, og for at det skal bli godt å bo i alle deler av dette nye store fyket er de frivillige lag og foreningene viktige. Samspillet mellom alle organisasjonene, paraplyorganisasjonene og Viken fylkeskommune ble satt på dagsorden. Det var tydelig at de frivillige organisasjonene ønsket å være med på å forme framtida i Viken.

Spennende og variert program

Hans Kristian Solberg, daglig leder i Akershus barne- og ungdomsråd, ønsket velkommen, og understreket viktigheten av de frivillige organisasjonene for hele det store Viken og for alle deler av dette store området. Han understreket at organisasjonene må ha forutsigbare og stabile rammebetingelser, ikke minst økonomiske stabile forhold. Videre trakk han fram at forholdet mellom fylkeskommunen og organisasjonene må bygge på en tillitsbasert tilrettelegelsesmodell, der man stoler på hverandre og gir hverandre tillit til å bidra til å bygge et godt samfunn - og at det skal bli godt å bo i alle deler av Viken. Denne modellen har vi hatt i Akershus, og det er viktig at den videreføres i det nye storfylket, understrekte han.

En entusiastisk administrasjon

John Arve Eide, påtroppende fylkesdirektør for kultur i Viken fylkeskommuneog Rune Winum, påtroppende avdelingsleder for frivillighet, friluftsliv og idrett i Viken fylkeskommune overtok, og snakket om Frivillige organisasjoner som samfunnsutviklere. John Arve gikk gjennom oppbyggingen av kultursektoren i Viken og var fornøyd med at frivilligheten hadde fått en egen avdeling (avdeling for Frivillighet, friluftsliv og idrett). Begge la stor vekt på det gode forholdet som i dag eksisterer mellom frivilligheten og fylkeskommunen, og forsikret om at samarbeidet skulle bli enda bedre i Viken - dette legger både politikere og ikke minst administrasjonen til grunn for det videre arbeidet, sa han. En entusiastisk Rune Winum undestreket dette ytterligere og sa direkte at "Uten frivilligheten stopper Viken" - forsamlingen satte tydelig pris på at administrasjonen har så stor fokus og stor omtanke for nettopp frivillige lag og foreninger. Han ga videre organisasjonene tips om å bruke Plan- og Bygningsloven som verktøy for å bli hørt: "Der står det klart og tyedlig at man skal ta henyn til brukerne og innbyggerne i den offentlige planleggingen - og planer blir om mulig enda viktigere i framtida enn i dag."

Last ned presentasjonen til Eide og Winum her.

Fakta om Viken

Cathrine Bergjordet, fagleder i Analysestaben i Akershus fylkeskommune gikk gjennom de forskjellige sidene i Viken - tittelen på hennes foredrag var "Sånn har vi det i Viken". Befolkningsutvikling, forskjellige trender og faktiske, konkrete opplysninger om Vikensamfunnet ble presentert gjennom plansjer, kurver og dialgrammer, og selv om det var mange tall ble alle i salen klokere og fikk større innsikt i dette nye mangfoldige Viken. Se hennes foredrag her.

Om paraplyer og regionale organisasjoner

Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd, viste sammenhengen mellom fylkeskommunen, de regionale paraplyorganisasjonene, deres medlemsorganisasjoner og de lokale lag og foreninger der det aller meste av aktiviteten skjer. Nettopp paraplyorganisasjonene er viktige brikker for å få god dialog og kontakt med fylkeskommunen. Ryddige og klare organisasjonsforhold både internt i organisasjonslivet og overfor politikere og fylkeskommune skaper tillit og åpner for godt samarbeid til beste for alle. Hans foredrag Det regionale nivået - nyttig brikke i organisasjonspuslespillet viste sammenhengene mellom organisasjonenes forskjellige ledd og nivåer - se plansjen her.

Idretten ønsker samarbeid - for å bygge gode lokalsamfunn

Nordis Vik Olausson, styreleder i Akershus idrettskrets og Roar Bogerud, styreleder i Buskerud Idrettskrets,fortalte både om den prosessen idretten nå er midt inne i og om perspektiver for framtida. Idrettskretsene har vedtatt sammenslåing og er langt inne i prosessen med etablering av Viken idrettskrets. Idretten og de frivillige organisasjonene skal ha en åpen dør for alle som vil inn, og organisasjonene må samarbeide enda bedre for å kunne gi alle barn og unge et tilbud om gode aktiviteter. Men for å få til det trenger vi anlegg og arenaer der vi kan tilby alle å være med. Og ikke minst er det viktg at arenaene skal kunne brukes av alle - og ikke minst at ikke skolene stenges slik at lokalbefolkningen ikke kan bruke dem på ettermiddags- og kveldstid. Roar trakk også fram at vi har potensiale for enda bedre aktiviteter hvis vi samarbeider mer - hvorfor ikke legge flere aktiviteter samtidig i nærheten av hverandre, så kan flere få tilbud og enda flere bli med og bli inkludert i aktivitetene.

Politiske blikk - to politikere om frivillige organisasjoner

Etter det flotte kulturinnslaget Toner fra Viken med Helga Myhr, hardingfelespelar og kvedar frå Ål i Hallingdal og Selma French Bolstad, felespiller, tekstforfatter, vokalist fra Ås i Akershus - var det tid for Amund Kjernli fra Akershus Arbeiderparti og Simen Nord fra Viken Høyre.

"Frivilligheten skal være FRI og VILLIG", sa Amund Kjernli. Gjennom fortellingen om korpset der han kom fra i Follo, fra nesten ingenting - og til det som i dag er et flott lokalt korps viste han et godt eksempel på hva friviligheten kan gjøre for et lokalsamfunn. Han undestreket videre at det - ihvertfall i Akershus - har vært tverrpolitisk enighet om viktigheten av frivilligheten, og at noe av det fylkeskommunen kan bidra med er økonomisk støtte til paraplyorganisasjonene. han sa bl.a. "Vi syns at det frivillighetsdokumentet vi har arbeidet fram sammen med de frivillige organisasjonene er et veldig godt grunnlag å ta med seg inn i Viken. Denne er vi med rette stolte av." Verdiskapningen fra de frivillige organisasjonene i Akershus utgjør 12 milliarder" sa han - og det skal bare mangle at vi poltikere ikke vil spille på lag med dette. Han avsluttet med å lese diktet "Frivillighet" av Atle Øi til stor begeistring for forsamlingen.

Simen Nord, fra Viken og Moss Høyre, startet med å si at "For mitt parti er frivilligheten helt avgjørende for at vi skal ha et godt samfunn. Alle disse små fellesskapene er det som gjør at det er godt å leve sammen - at folk har det bra der de bor". Og dermed var tonen satt. han sa også "Vi politikere har i Vikenprosessen vært enige om en del grunnleggende ting. Blant annet at vi skal ta vare på det som har fungert godt. Når Akershus har etablert en Frivillighetsmelding som både fylkeskommunen og frivilligheten syns fungerer godt, må vi ta dette med oss inn i Viken, og bare prøve å gjøre det enda bedre. Det er også viktig å ta vare på gode lokale varianter, og dyrke disse videre og spre det som fungerer godt i dag. Og så mener jeg og vi at det er viktig at fylkeskommunen er den gode samarbeidspartneren for frivilligheten." "Vi er også opptatt av at det skal være enklere å være frivillig. Vi vil åpne skolene våre for flere brukere, også på ettermiddags- og kveldstid - og planlegge skoler slik at de skal bli enkle å bruke. Vi kan bli bedre på å involvere omverden i det vi holder på med, og jeg syns at modellen med paraplyorganisasjoner er ganske god fordi den gjør at vi kan ha en hyppig dialog med de frivillige organisasjonene og brukerne - på en enkel og effektiv måte. Samtidig må vi være åpne også for at innbyggerne lett skal kunne kome i kontakt med oss på andre måter." sa han videre.

Mellomleddets dilemme

Karen Johanne Strømstad, partner i Concidium, holdt et meget spennende foredrag om mellomleddets plass i organisasjonssamfunnet. Hun kom med mange gode tips og råd fra sitt arbeid med omstilling i næringsliv, organisasjoner og offentlige virksomheter. Et av hennes hovedspørsmål til ettertanke var "Driver vi med et vi egentlig skulle gjøre?"

Se hennes foredrag her.

Frivilligheten - det er blodomløpet

"Man kødder ikke med frivilligheten - den skal man lytte til" - sa Vibeke Limi som er leder i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus i sin oppsummering. Hun ga også en spesiell honnør til Janne Lundgren i fylkeskomunen, som er hovedsaksbehandler for de frivillige organisasjonene og har drevet dette arbeidet på en utmerket måte i mange år (det er vi enige i, hilsen frivilligheten).

Som hun også sa: "Frivilligheten - det er limet, det er definitivt ryggraden - og kanskje det aller viktigste, det er blodomløpet. For det er det som får hjertet vårt til å slå." Så tok hun for seg puslespilet, og sa at "Når man begynner på dette puslespillet så er det så ALTFOR mange brikker. Og det er altfor mange som er like, så da må vi sortere. Og så er det altfor mange muligheter, som tilsynelatende ikke passer sammen. Men så plutselig så går det i hop. Og så passer den også, og den, og så baller det på seg og så danner det seg deler av et bilde - som til slutt danne det store bildet - der alt kaoset til slutt passer sammen. Og det håper jeg virkelig blir det nye Viken." Dagen i dag viser at vi er mange som kan bidra til et godt Viken.