Nyheter  Mandag 28. mars 2022

Kursåret 2021 – stor forskjell på høsten og våren

Totalt gjennomførte våre medlemmer færre opplæringstimer i 2021 enn i 2020. Det skyldes spesielt lavere aktivitet i vårhalvåret.

Adobe Stock strykeorkester

For ser man på tallene for våren og høsten hver for seg, er forskjellen tydelig. For våren 2021 ble det rapportert inn kun 60% av timetallet vi hadde gjennom våren 2020, da pandemien for første gang satte en effektiv stopper for musikkøvelser rundt om i landet.

Høsten 2021 viser på sin side en betraktelig økning i aktivitet – i alle fall fram til i omikronvariantens inntog i starten av desember. Totalt viser timetallet en økning på 30% fra høsten 2020. I enkelte regioner var timetallet nesten tilbake på 2019-nivå. Det er en gledelig økning etter en usedvanlig krevende periode for mange lag. Det må likevel understrekes at også høsthalvåret har bydd på utfordringer for mange, og at pandemien totalt sett har ført til færre deltakere og øvingstimer.

Antall kurstimer 20 21

Flere årsaker

Det er flere faktorer som kan forklare tallene vi ser for 2021. Pandemi og nedstenging har åpenbart ført til færre opplæringstimer, men også endringen av minstekrav til deltakertall kan antas å ha bidratt til dette. Høsten 2021 ble det igjen åpnet for tilskudd til trioer, som også har medvirket til noe av økningen.


En ny undersøkelse bestilt av Norsk musikkråd peker også på noen ulike årsaker til det lave timetallet
, som tapte spilleferdigheter og fortsatt bekymring for covid-19.

Færre digitale samlinger etter gjenåpning

Det er uansett liten tvil om at ulike smitteverntiltak i stor grad har påvirket musikkaktiviteten gjennom 2021. Under pandemien har nok de fleste av oss blitt mer vant til å møte hverandre på skjerm, og musikkaktiviteter har ikke utgjort noe unntak i så måte.

På våren valgte mange å gjennomføre sine øvelser digitalt, men på høsten ble nesten samtlige digitale øvelser droppet til fordel for fysiske. Det er med andre ord tydelig at de fleste fortsatt foretrekker å møtes fysisk når forholdene ligger til rette for det. Vi håper forholdene vil ligge til rette for enda flere fysiske samlinger i 2022!

Digitale timer 2021 gjennomsiktig