Nyheter  Fredag 25. mars 2022

Deltakelse i musikklivet etter to år med pandemi

Koronapandemien har ført til færre deltakere og øvingstimer: I løpet av to år med pandemi kan så mange som 65.000 utøvere ha sluttet med organiserte musikkaktiviteter.

I Norge deltar rundt én av ti i organiserte musikkaktiviteter, men andelen har vært synkende under pandemien. Pandemien har også medført at antall øvingstimer er redusert. Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag for Norsk musikkråd.

Det vil alltid være noen som av naturlige årsaker slutter i løpet av et år, men om vi avgrenser det til effekten av pandemien kan frafallet i det organiserte musikklivet være på 65.000 utøvere av de over 18 år.

Tapte ferdigheter en sentral barriere for deltakelse

Av de som har sluttet opplyser fire av ti (40 pst) at reduserte sang- eller instrumentferdigheter er en sentral årsak. 36 pst av respondentene opplyser at de har begynt med andre aktiviteter, mens 28 pst opplyser at tiden ikke lenger strekker til.

At ferdighetene ble svekket under pandemien er naturlig ettersom sang- og spillteknikk må jevnlig vedlikeholdes for å ikke tape seg i kvalitet. For mange er musikkøvelsene den viktigste arenaen for å trene ferdighetene, men uten muligheten til å møtes har det for mange medført at ferdighetene ikke har blitt opprettholdt.

Under pandemien har det kommet mange eksempler på hvordan øvelser og musikkaktiviteter er avhengig av fysisk oppmøte. Det er i svært begrenset grad dette er mulig å erstatte digitalt ved hjelp av Zoom og andre løsninger. Dette vises også gjennom studietimene registrert av Musikkens studieforbund, hvor kun 5-6 pst av timene ble gjennomført digitalt.

Det sosiale aspektet er det viktigste motivet

Svekkede ferdigheter kan motvirkes med større grad av egenøving, men her er det viktig å se til hvilke motiver som utøverne oppgir for å delta i musikklivet: Hele ni av ti som deltar oppgir at «det er morsomt å spille musikk sammen med andre», og åtte av ti at «det er sosiale og hyggelig å øve sammen med andre». Først som den tredje viktigste årsaken kommer den musikalske utviklingen.

Å delta sammen med andre i musikk er som kjent en veldig god måte å knytte bånd sammen, og det er vanskelig å finne andre alternativer enn fysisk samvær og oppmøte for å lykkes med dette all den tid hensikten er å utøve musikk sammen.

Det er derfor kanskje ikke så overraskende at den nest viktigste forklaringen på hvorfor utøvere har sluttet er de andre en pleide å øve med også har sluttet. I underkant av 30 pst oppgir dette som en av årsakene.

Fellesskap gjennom musikk er med andre ord den viktigste motivasjonsfaktoren. Flere oppgir de sosiale aspektene som en viktig årsak nå enn ved en tilsvarende undersøkelse i 2020. Særlig blant de som bor på mindre steder er felleskapsdimensjonen et viktig motiv.

Dette forteller oss at vel så viktig som det musikkfaglige er de andre aspektene knyttet til deltakelse i musikk, og at i perioden etter pandemien er vel så viktig å pleie relasjoner, samhold og mestring enn "bare" det rent musikalske innholdet, selv om disse tingene naturlig nok henger nært sammen.

Reduksjon av studietimer

Færre øvelser og redusert aktivitet gir også utslag i færre avholdte studietimer. Musikkens studieforbund har registrert en reduksjon på 35 pst. Vårsemesteret 2021 var reduksjonen på nærmere 60 pst sammenlignet med et normalt vårsemester. Studieforbundet ser også en tydelig tendens at de store lagene, særlig symfoniorkestre, store kor og de klassiske sommerkursene som pleier å samle mange deltakere, er de aktivitetene som har blitt hardest rammet. Små grupper som for eksempel band ser ut til å i mye større grad ha opprettholdt mange av øvelsene.

Fortsatt noe bekymring over covid-19

Selv om koronarestriksjonene er fjernet svarer 14 prosent av de som har deltatt i musikklivet at de ikke ønsker å vende tilbake til faste øvelser fordi de er bekymret for smitterisiko. Sannsynligvis vil denne trenden synke etter hvert som vi legger pandemien bak oss, men koronaviruset vil kunne oppleves som et hinder for enkelte deltakere i tiden fremover.

Det er derfor viktig å ta hensyn til at deltakere kan ha ulike oppfatninger og bekymringer knyttet til gjenopptakelsen av aktivitet nå.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2022 i regi av Norstat. Undersøkelsen ble besvart av et representativt utvalg personer i Norge over 18 år. Hensikten er å avdekke barrierer og motivasjonsfaktorer for å delta i musikklivet, men også å finne svar på hvordan pandemien har påvirket deltakelse i musikklivet.

Spørsmålene om barrierer og motivasjonsfaktorer er også en oppfølging av undersøkelsen i 2020, som også ble gjennomført av Norstat. Spørsmålene gir muligheter for sammenligninger, men undersøkelsene ble gjennomført på litt ulik måte. Undersøkelsen i 2020 var bredere og med flere spørsmål, og var en del av arbeidet med rapporten «Verdien av musikk». I 2022 inngikk spørsmålene i en mer begrenset undersøkelse i det som er Norstats ukentlige omnibus-undersøkelse.

Les hele rapporten her