Nyheter  Mandag 17. januar 2022

Kan det gjennomføres musikkøvelser?

Musikkøvelser er ikke omfattet av covid-19-forskriften, men det foreligger anbefalinger fra myndighetene knyttet til gjennomføringen av fritidsaktivitet. En anbefaling er ikke lovpålagt, og det er ikke et krav om å innhente tillatelse til musikkøvelser. Enhver må forholde seg til lover og forskrifter, men enhver må selv vurdere hvorvidt en velger å følge en anbefaling.

Opprinnelig publisert 04.03.21, oppdatert 16.04.21 og 17.01.22.

Frem mot sommeren kan det komme flere utbrudd lokalt og det vil fortsatt gå tid før vi er tilbake til «normalen». Det vil derfor foreligge en rekke anbefalinger som det frivillige musikklivet må forholde seg til.

Norsk musikkråd har sammen med vår jurist sett nærmere på betydningen av nasjonale regler versus nasjonale anbefalinger. Vi har også fått utdypet fra Kulturdepartementet hvordan lokale musikklag skal forholde seg til nasjonale anbefalinger.

Forbud må nedfelles i lov eller forskrift

Det er viktig å skille mellom rettslige påbud (forbud) og ikke-rettslige anbefalinger. Covid-19-forskriften er et rettslig påbud som gjelder hele landet, og det er ikke mulig å lempe på disse avhengig av lokal smittesituasjon. Noen kommuner iverksetter strengere tiltak enn det nasjonale lovverket tilsier. I andre områder er reguleringen tatt inn i den nasjonale covid-19-forskriften eller i en lokal forskrift fastsatt av kommunen.

Selv om kommunen kan innføre strengere påbud (forbud), har ikke kommunen adgang til å lempe på bestemmelsene i den nasjonale covid-19-forskriften. Eksempelvis kan det etter den nasjonale forskriften delta et gitt antall publikummere ved bruk av faste, tilviste plasser på en innendørs konsert (jmf §13a). Kommunen kan gjennom egen forskrift sette grensen til færre publikummere (for eksempel 50), men ikke flere enn det som er fastsatt i forskriften.

Regjeringen har utarbeidet et rundskriv som forklarer nærmere om rammene og forutsetningene mot kommunale smitteverntiltak.

Når det kommer til musikkøvelser, er disse definert unntatt fra den nasjonale forskriften (§13 bokstav b). En musikkøvelse er med andre ord ikke regulert av forskriften og ikke avhengig av tillatelse fra myndighetene for å kunne gjennomføres. Unntaket er selvfølgelig hvis det er innført forsterkede smitteverntiltak eller den enkelte kommune selv har satt begrensninger.

Med mindre kommunen har etablert ytterligere restriksjoner i egen forskrift, foreligger det ikke et påbud for musikkøvelser, slik det eksempelvis gjør for sammenkomster for venner og bekjente i et leid eller lånt lokale (jmf §13 bokstav e og §13a bokstav a).

For at musikkøvelser skal være forbudt, må det fremgå av lokal forskrift. Ved høyt smittetrykk eller lokale utbrudd kan kommunen også være omfattet av den nasjonale forskriften, som vil etablere et forbud mot visse fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater (tidligere kap 5a i forskriften)

Hvilken rolle spiller en anbefaling?

Ingen kommuner eller musikklag er forpliktet til å følge nasjonale anbefalinger, men det må gjøres en konkret vurdering etter lokale forhold.

Innendørs musikkøvelser er å forstå som en innendørs fritidsaktivitet. Her foreligger det en generell, nasjonal anbefaling. En anbefaling er ikke bindende for kommunene. Staten kan kun forplikte kommunen gjennom lov eller forskrift, som følger av maktfordelingsprinsippet og legalitetsprinsippet.

Dette innebærer at for nasjonale anbefalinger som ikke er forankret i lov eller forskrift, må disse forankres lokalt i den enkelte kommune. De lokale myndighetene er ikke pliktig til å følge anbefalingene, men må foreta en konkret og forsvarlig vurdering ut fra de rådende forhold som foreligger lokalt.

De lokale forholdene kan isolert sett være vesentlig forskjellig fra de momenter som ligger til grunn for en nasjonal anbefaling. I den vurderingen som gjøres lokalt bør derfor de lokale myndighetene vurdere om, eller i hvilket omfang, den nasjonale anbefalingen er relevant for den aktuelle kommunen og de forholdene som gjelder lokalt.

Dersom en kommune benytter en nasjonal anbefaling som lokalt forpliktende (påbud) uten å gjøre en realitetsvurdering, og som vurderes å slå feil ut når det tas hensyn til lokale forhold, kan det vurderes å vise til smittevernloven §1-5:

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.

Kravet innebærer at tiltaket ikke skal medføre unødvendig ulempe eller skade for den eller de tiltaket retter seg mot. Nytten må altså veies opp mot belastningen tiltaket medfører. Satt på spissen kan det kanskje i enkelte kommuner argumenteres med at en nasjonal anbefaling ikke fremstår «tjenelig etter en helhetsvurdering» og kan være «et uforholdsmessig inngrep». Vurderingen må i alle tilfeller være foretatt på en forsvarlig måte.

Som kommunelegene er kjent med, handler det om å opprettholde tiltakene, men også å tilpasse de, slik at det ikke er flere tiltak enn nødvendig, men heller ikke færre tiltak enn nødvendig.

Ansvaret ligger hos det enkelte lag

Det vil være slik at det oppleves som uklart for mange om det kan avholdes en innendørs øvelse, gitt en anbefaling om å ikke gjennomføre innendørs fritidsaktiviteter for voksne.

Norsk musikkråd har fått svar på spørsmålene om innendørs fritidsaktivitet fra Kulturdepartementet. I brevet står det at:

"Norsk musikkråds henvendelse til Kulturdepartementet er sendt videre fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet, slik at innspillet kan inngå i det løpende arbeidet med kommunikasjon og vurdering av behov for justeringer i anbefalinger og regulering.

Som dere selv trekker frem er det ikke lett å kommunisere tydelig rundt regler og anbefalinger. Kulturdepartementet kan ikke gi unntak fra bestemmelsene gitt i Covid-19-forskriften.

Kulturdepartementet ønsker også å være tydelig på at den nasjonale anbefalingen for voksne per i dag er å redusere aktivitet og møtepunkter. Det er ikke anbefalt å drive organisert aktivitet innendørs.

Det er likevel ikke ulovlig å ikke følge en anbefaling. I tilfeller der en organisasjon vurdere å avholde for eksempel en musikkøvelse, må den enkelte organisasjon selv foreta en helhetlig vurdering av om det er forsvarlig og ønskelig å gjennomføre, gitt den generelle overordnede anbefalingen om å ikke gjøre det. Alle aktiviteter må, om de gjennomføres, selvsagt ivareta avstandskrav og øvrige krav til smittevern. I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder."


Vi har rådet lokale musikklag til å konsultere lokal smittevernmyndighet (kommunen) om hvorvidt det er tilrådelig å gjennomføre innendørs musikkøvelser for voksne. Flere kommuner har gitt samtykke til dette, mens andre har kun forholdt seg til den nasjonale anbefalingen og ikke gjort en realitetsvurdering. Andre har oppfattet det slik at de ikke har fullmakt til å fravike en nasjonal anbefaling, uavhengig av lokal situasjon.

Vurderingspunkter før gjennomføring av musikkøvelser

Norsk musikkråd oppfordrer fortsatt til å konsultere lokal smittevernmyndighet før gjennomføring av innendørs musikkøvelser for voksne. Mange musikklag benytter lokaler som er i kommunalt eie til å øve, og det kan være vanskelig å få tilgang til disse uten kommunelegens samtykke.

Dersom kommunen ikke kan eller ønsker å gjennomføre en vurdering, er vurderingen opp til det enkelte musikklag.

Spørsmål det er viktig å stille seg:

 • Hvordan er smittetrykket i kommunen og regionen nå?
 • Hvor viktig er det å gjennomføre denne øvelsen?
 • Er delvis gjennomføring på digitale plattformer et alternativ for å redusere risiko?
 • Hvordan ivaretar vi medlemmer i ulike risikogrupper i vårt lag?
 • Hvordan er stemningen for å gjennomføre fysiske øvelser og konserter hos medlemmene?
  • Lytt også til barn og ungdoms synspunkter.
 • Hvordan er forholdene i de lokalene vi har tilgjengelig med tanke på ventilasjon og areal?
  • Å samle mange i små rom, rom uten ventilasjon, eller rom med lav takhøyde, kan øke risikoen for smitte. Smittevern for musikkøvelser har tabell for gruppestørrelse, romstørrelse og ventilasjonskrav.
 • Hvor hensiktsmessig er det å gjennomføre fysiske øvelser og konserter der smittetrykket er høyt og deltakerne kommer fra ulike lokalsamfunn?
 • Lar det seg gjøre å gjennomføre musikkøvelsen utendørs?

Årsmøter og medlemsmøter

Et årsmøte er å forstå som et medlemsmøte, og denne er omfattet av den nasjonale forskriften (§13 bokstav c). Kommunen kan gjennom egen forskrift ha satt en lavere antallsbegrensning enn hva den nasjonale forskriften angir.

Vi har laget en side med nærmere omtale av digitale årsmøter.

Les mer:

Legalitetsprinsippet ble debattert i forbindelse at det ble gjennomført midlertidige endringer i smittevernloven i juni 2020, se omtale i kap 4 i Prop 130 L (2019-2020)

_____

Smittevernloven §4-1 gis kommunestyret fullmakt til å gi forbud eller påbud om begrensninger i den sosiale omgangen, overalt der mennesker samlet. Ved alvorlige utbrudd kan Helsedirektoratet gjøre det samme for hele landet eller deler av landet. I hastesaker kan også kommunelegen utøve den myndighet som kommunestyret har etter denne paragrafen.

_____

KS har omtalt rollen til statlige veiledere og nasjonale retningslinjer, med henvisninger til det relevante lovforarbeidet for kommuneloven

_____

Helsenorge.no gir oversikt over regler og anbefalinger, og viser til at nasjonale regler er forskriftsfestet og brudd på reglene er straffbart, mens nasjonale anbefalinger er noe alle bør følge, selv om de ikke er forskriftsfestet

_____

Rundskriv om kommunale smitteverntiltak (revidert 26.10.21), rettslige rammer og hvordan kommunale vedtak kan utformes