Nyheter  Torsdag 12. mai 2022

Innlandets musikkommune 2021 er kåret!

I 2019/2020 markerte Innlandet musikkråd førti år, og i den anledning ble det etablert en pris som annethvert år deles ut til den beste musikkommunen i Innlandet. På nasjonalt plan har en slik pris blitt delt ut siden 2014, og nå er tiden moden for å gjøre en regional markering for å løfte gode eksempler!

Hvorfor denne prisen?

Vi ser at mye bra arbeid går under radaren i media, og at det ofte er lett å ta gode tilbud og god tilrettelegging fra kommuner for gitt. Derfor ønsker Innlandet musikkråd å sette lyset på de gode eksemplene, for om mulig å kunne inspirere andre kommuner til å legge seg i selen for å bedre rammene for musikklivet lokalt.

Vi «sjekker ut» kommunene på seks områder – og ber om en begrunnelse fra musikklivet i kommunen for hvorfor kommunen bør få prisen:

  • Aktivitetsnivået for musikklivet i kommunen, representert ved antall lag, konserter, arrangementer/festivaler (kilde: Kulturindeksen og SSB-statistikk)
  • Hvordan anerkjenner kommunen det lokale musikklivet?
  • Hvordan samarbeider kommunen med de frivillige lagene? Finnes det for eksempel en samarbeidsavtale mellom kommunen og det lokale musikkrådet?
  • Hvilke aktiviteter gjør kommunen for å tilrettelegge for det lokale musikklivet?
  • Hvilke øvings- og konsertlokaler har det lokale musikklivet tilgang til?
  • Hvilken plass har musikklivet i kommunens planverk?

Pris til Østre Toten kommune

Styret i Innlandet musikkråd var ikke i tvil da nominasjonen fra Østre Toten musikkråd kom inn:

«Østre Toten kommune har et aktivt musikkliv som består av både profesjonelle aktører og frivillige lag og foreninger. Kulturkontoret med kultursjefen i spissen er veldig opptatt av at kommunens musikkråd og det frivillige musikklivet skal ha muligheten til å være med på utforming av kommunenes fremtidsplaner for kultur».

«Kommunen har bevilget penger til det lokale musikkrådet for gjennomføring av akustikkmålinger av egnede lokaler. Dette skal videre gjennomgås for så å få på plass forbedringsprosjekter med tanke på bedre og mest mulig egnet akustikk for både øvingslokaler og konsertlokaler».

Østre Toten har et godt og aktivt frivillig kulturliv som hvert år arrangerer Konsertvikua i uke 44. Her blir det arrangert en rekke godt besøkte konserter i konsertlokaler over hele Østre Toten. I tillegg gjennomføres det selvsagt jevnlige konserter gjennom hele året. Norges største sommershow, Urbane Totninger, foregår på Kapp melkefabrikk hver sommer, og trekker tusenvis av publikummere. Toten har fostret flere band og musikere som senere har blitt kjent både nasjonalt og internasjonalt, blant annet Vazelina Bilopphøggers, Jaga Jazzist, Inger Lise Rypdal, Maj Britt Andersen, Lewi Bergrud og Knut Anders Sørum. Alle disse startet sin musikalske karriere i et lokalt kor eller korps. I tillegg var kulturskolen i Østre Toten en av Norges første kulturskoler, og ble tildelt prisen for årets kulturskolekommune i 2004.

Folkehelsekommune

Østre Toten har i tillegg overordnet mål for å utvikle kommunen som en folkehelsekommune. I kommunen skal eget ansvar, mestring og deltakelse i samspill med offentlig og frivillig innsats ligge til grunn for en god folkehelse. Dette innebærer at helsefremmende og forebyggende arbeid må tydeliggjøres som viktige satsningsområder i lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen – og at det utvikles et godt samarbeid mellom partene.

Kommunen jobber med å legge til rette og tilby kulturtilbud av betydning for befolkningens trivsel, herunder å samarbeide med og støtte tilbud i regi av frivillige lag og foreninger. Kulturlivet, frivillighet og dugnadsånd benyttes også i profilering av kommunen for tilflytting, og for inkludering av innflyttere og enkeltpersoner i fellesskapet. Blant strategiene for målrettet utvikling av Østre Toten kommune, skal samspillet med lag og foreninger videreutvikles, og barn og unge skal ha muligheter for kulturopplevelser og fysisk aktivitet. Østre Toten kommune ser også viktigheten av at frivillige lag og foreninger skal utvikles som viktige møteplasser og være en mulighet for fellesskap for nye innbyggere.

Innlandets musikkommune 2021 får en gratis akustikkmåling av et lokale i kommunen, i tillegg til et diplom.

Motiverende tildeling

Konstituert kultursjef i Østre Toten kommune, Solveig Rønningen, ble glad for utnevnelsen. - Dette var særs hyggelig, og det er veldig motiverende at dere ser jobben som er lagt ned for å sikre et godt fundament spesielt innenfor det frivillige musikklivet.

- Kulturenheten i kommunen har i alle år jobbet tett med både det frivillige musikkfeltet gjennom Østre Toten musikkråd, og gir tilskudd og annen støtte og veiledning til Konsertvikua, som er en viktig arena for musikklivet i kommunen. Kulturskolen i kommunen samarbeider med skolekorpsene på opplæring og instruksjon, og Østre Toten kommune har vært opptatt av at korps og kormedlemmer skal ha like gode og relevante arenaer som idretten har.

Melkefabrikken karneval

Fra karneval på kulturskolen Mjølkefabrikken.