Nyheter  Torsdag 16. juni 2022

Invitasjon til ressursgruppe for Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Medlemsorganisasjoner hos Kulturalliansen, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund inviteres til deltakelse i en ressursgruppe for prosjektet Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger.

Formålet med prosjektet er å bidra til aktiviteter som gir flyktninger fra Ukraina mulighet til å delta i kultur og fritidsaktiviteter, for å styrke deres livskvalitet, skape inkludering i lokalsamfunnet og gi tilgang til sosiale nettverk. Ressursgruppen som det nå inviteres til skal fungere som drivkraft og til erfaringsutveksling, slik at prosjektet som sådan lykkes med å nå de målene som er satt.

Målene er:

  • Å motivere til kontakt mellom flyktninger og lokale lag ved utforming av aktiviteter som introduserer dem til det frivillige musikk- og kulturlivet
  • Å redusere barrierer for å invitere flyktninger med på aktivitet, ved å veilede tillitsvalgte og andre ressurspersoner med å ta initiativ til denne type aktiviteter og utforme løsninger som motiverer til deltagelse
  • Å motivere til - og skape varig deltakelse i, organisert kulturfrivillighet, som kulturopplevelser, hobbyvirksomhet, utflukter og opplæring i ferdigheter
  • Å motivere kommunekoordinatorer, humanitære foreninger og andre aktører som partnere for aktivisering og introdusering av flyktningene til det frivillige musikk- og kulturlivet

I ressursgruppen ønsker vi oss engasjerte og positive representanter fra organisasjoner som gjerne selv har aktiviteter på gang eller ønsker å lære mer. Gruppen vil utveksle erfaringer og formidle innsikter og gode ideer til andre lag og foreninger. Ressursgruppen vil også kunne drøfte eventuelle avklaringer knyttet til tilskuddsordningen som er etablert.

Det vil bli et oppstartsmøte før sommeren (tentativt 29. juni) og det ventes 4-5 møter i løpet av høsten.

Send forslag og interesse til kultur@kulturalliansen.no og/eller post@musikk.no, senest 20. juni.

Søk på tilskuddsordningen