Nyheter  Tirsdag 17. mars 2020

Konsekvenser for tilskuddsordninger

Mange i det frivillige musikklivet må avlyse planlagte arrangementer, aktiviteter og prosjekter. Dette får økonomiske konsekvenser, i form av tapte inntekter og allerede påløpte utgifter.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er fra mars 2020, rett etter at pandemien kom til Norge for fullt. Ny artikkel er lagt ut på våre nettsider. Dersom du har spørsmål angående noen av våre tilskuddsordninger, send gjerne en e-post til tilskudd@musikk.no


Tillitsvalgte og ansatte står overfor vanskelige vurderinger i dagene som kommer. I tillegg til avlyste og utsatte aktiviteter, kan avlysning av landsmøter og årsmøter føre til administrative problemer som at regnskap ikke blir formelt godkjent som i sin tur påvirker søknader og rapportering. Norsk musikkråd ønsker å strekke seg langt for å imøtekomme mottakerorganisasjonene og lokallagenes behov for tilrettelegging.

Frivilligheten beholder sine tilskudd

Kulturministeren har uttalt i pressemelding at frivilligheten beholder statlige tilskudd.

Vi har mottatt følgende utdypning fra Kulturdepartementet:

Frivilligheten er en bærebjelke i Norge og favner alle samfunnsområder. Alt fra store organisasjoner til små lokale lag og foreninger rundt i landet, opplever i disse dager at aktivitet og arrangementer må avlyses i tråd med råd og bestemmelser fra myndighetene.

Dette skaper selvsagt usikkerhet om aktiviteter som er planlagt men ikke kan gjennomføres, tap av inntekt og videre drift. Mange frivillige organisasjoner er også små eller store arbeidsgivere, og er som andre arbeidsgivere opptatt av å kunne ivareta sine ansatte på en god måte. I tillegg er det mange selvstendig næringsdrivende, eller enkeltmannsforetak som har oppdrag inn mot frivilligheten.

I en pressemelding lørdag 14. mars informerte kultur- og likestillingsministeren om at frivillige organisasjoner skal få beholde statlige tilskudd de allerede har mottatt til aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene. Det gjelder også tilskudd som er vedtatt, men ikke utbetalt. Beslutningen om at organisasjoner beholder statlig tilskudd, gjelder for tilskudd under alle departementer.

Det enkelte departement vil sørge for at beslutningen følges opp i direktorater og underliggende virksomheter som forvalter tilskudd til frivillige organisasjoner. Dere må ta kontakt med de som har gitt tilskuddet, eller der dere har søkt om tilskudd for nærmere informasjon og dialog om konkrete utbetalinger, svar på søknader eller omdisponeringer.

Regjeringen har allerede kommet med en tiltakspakke for å avhjelpe situasjonen for ulike aktører, og det vil komme flere. Det er derfor viktig å følge med på regjeringens informasjonsside, Koronavirus (Covid-19). Samtidig ser Kulturdepartementet også på andre muligheter for å få på plass rimelige løsninger for de utfordringene som rammer kultur- og frivillighetsfeltet felt spesielt. Det vil legges ut informasjon på Kulturdepartementets sider fortløpende etter hvert som disse kommer på plass.

Frivillighet Norge har også en informasjonsside der dere kan finne nyttig informasjon for frivillig sektor.

Kulturdepartementet vil benytte anledningen til å takke alle dere som har gitt oss råd og innspill. Konkrete eksempler og informasjon om hvordan denne situasjonen påvirker dere gir oss en bedre mulighet til å iverksette tiltak som treffer godt for mange.

Konsekvenser for tilskudd forvaltet av Norsk musikkråd

Norsk musikkråd vil med forbehold om Kulturdepartementets samtykke eller endringer i tilskuddsbrev mv., legge seg på samme forvaltningspraksis som Kulturrådet: «Kulturrådet kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset. Dette vil gjelde ut april eller fram til myndighetene eventuelt kommer med nye anbefalinger.»

Dette innebærer følgende:

Frifond organisasjon

  1. Frifond organisasjon 2019 (sentralledd) – rapportfrist er 1. april 2020 i den nye søknadsportalen. Vi har ikke fått melding fra Kulturdepartementet om at rapportfristen utsettes. Vi er i gang med å skrive vår rapport. Dersom noen av mottakerorganisasjonene ikke klarer å levere rapport innen fristen, vennligst meld fra på epost tilskudd@musikk.no så snart som mulig.
  2. Frifond organisasjon 2020 (sentralledd) – søknadsfrist er 1. april 2020 i den nye søknadsportalen. Vi har ikke fått melding fra KUD om at årets tildelingsbrev forsinkes pga pandemien. NMR er avhengig av at søknad med grunnlagstall sendes inn innen 1. april for å kunne saksbehandle og utføre nødvendige kontrollhandlinger før fordeling av rammetilskuddet i juni med utbetaling før sommerferien. Organisasjoner som ikke klarer få revisorgodkjent grunnlagstallene bes melde fra på epost tilskudd@musikk.no så snart som mulig.
  3. Frifond organisasjon 2019 (lokallag) – NMR anbefaler at dere kommuniserer ut til deres lokale mottakere at dere ikke kommer til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som blir avlyst som følge av pandemien. Vi anbefaler dere at lokallagene melder fra til dere så snart avlysningen er et faktum og at de sender regnskap til dere for påløpte kostnader. Vi ber dere lage «skyggeregnskap» for disse tilfellene. For de lokallagene som har måttet avlyse prosjekter de har fått Frifond-tilskudd til og som har lavere påløpte kostnader enn tilskuddet, bes dere notere hvem dette er. Vi vil komme tilbake til dere på et senere tidspunkt hva som skal gjøres i disse tilfellene.
  4. Frifond organisasjon 2020 (lokallag) – vi har ikke fått signaler fra KUD om forsinkelser i årets Frifond-tilskudd. Dere kan legge opp til å følge ordinært fordelingsårshjul. Vi ber allikevel om dere kontakter oss før dere kunngjør årets tilskudd. Dette med bakgrunn i at det er endringer fra dag til dag.
  • Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner: Rammetilskuddet fordeles som planlagt i juni 2020.
  • KOMP: Tilskuddsbrev er sendt ut, og søknadsportalen åpnes, som planlagt, for innsending av rapport og utbetaling av tilskudd i juni 2020.
  • Frifond kompetanse og aktivitet: Søknadsfristen er utløpt og NMR tar sikte på å sende ut vedtaksbrev, som planlagt, før påske. Søknadsportalen vil bli åpnet for innsending av rapport og utbetaling av tilskudd i juni.

Tilskudd fra Musikkens studieforbund

Selv om antallet kurstimer vil bli lavere enn forventet i 2020, vil Musikkens studieforbund sørge for en mest mulig rettferdig kompensasjon for alle de avlyste kurstimene. De vil foreta en vurdering av hvordan dette skal gjøres når de ser hvor lang periode begrensningene får innvirkning på normal øving.

Temaside om koronaviruset