Nyheter  Onsdag 26. mai 2021

Koronasertifikat neppe relevant for fritidsaktiviteter

Helsemyndighetene finner det ikke nødvendig å stille krav om koronasertifikat for frivillige aktiviteter, og det er heller ikke mulig uten hjemmel i lov, heter det i det faglige grunnlaget.

RMG 6214

Regjeringen har varslet at bruk av koronasertifikat skal komme på plass i juni. Ved hjelp av koronasertifikat eller hurtigtest vil flere kunne delta på offentlige arrangementer i trinn 3 og 4.

Konkret er det antydet at det med bruk av test eller sertifikat skal kunne delta inntil 5000 personer på arrangementer i trinn 3, mot ellers 2000 publikummere.

Ved arrangementer som skal samle 5000 publikummere er det relevant å innføre krav til å dokumentere negativ test eller vaksinasjon før inngang. Dette vil tidligst kunne tas i bruk i slutten av juni og det er foreløpig mange uavklarte spørsmål. Det er også nødvendig med en lovendring, som nylig har vært ute på høring.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt fagetatene vurdere bruk av koronasertifikat i frivillige organisasjoner, i form av om det kan stilles krav om koronasertifikat enten for ledere/instruktører, eller for de som skal delta.

Hensikten ifølge departementet må være å kunne gjenoppta aktiviteter og skape trygge aktiviteter for personer som er i risikogruppen og ikke ønsker å delta med mindre de kan være trygge på at ledere/andre deltakere har koronasertifikat.

Helsedirektoratet og FHI har levert sitt faglige underlag for dette 21. mai (oppdrag 442)

Helsedirektoratets vurdering:

FHI påpeker at de fleste i risikogruppene vil være vaksinert innen kort tid, og finner det ikke nødvendig å stille krav om koronasertifikat for ledere/instruktører eller deltakere på aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Helsedirektoratet støtter denne vurderingen.

Det vises til fremstillingen over med hensyn til når det er aktuelt å åpne for bruk av koronasertifikat.

Bruk av koronasertifikat forutsetter imidlertid et rettsgrunnlag. Aktiviteter i regi av frivilligheten kan komme inn under arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften, og eventuell bruk av sertifikatene for å begrense uvaksinertes adgang til arrangementer kan hjemles der. I så fall må det vurderes om vilkårene for å fastsette en slik ordning er oppfylt. Om det vil være aktuelt for frivillig sektor å benytte sertifikatene vil være avhengig av ved hvilken type arrangementer det åpnes for bruk av sertifikatene, hvor ressurskrevende ordningen vil være for arrangørene og om det åpnes for eller stilles tilleggskrav for eksempel om kompensatorisk testing.

Frivillighet Norge nevner spesielt problemstillingen med arrangementer/tilstelninger hvor deltakerne er samlet over lengre tid, og hvor oppdeling i flere kohorter og/eller faste, tilviste plasser er lite egnet som tiltak for å begrense smitte. Eksempler som nevnes er sommerleirer, stevner, spel med øvingsperioder og mesterskaper.

For aktiviteter i regi av frivilligheten som ikke faller inn under arrangementsbestemmelsene vil det gjelde generelle råd og anbefalinger. Ettersom ingen vil kunne forskjellsbehandles på grunnlag av om de kan/ikke kan fremvise koronasertifikat uten hjemmel i lov, vil ikke frivillige organisasjoner kunne avholde for eksempel sommerleir kun for personer med koronasertifikat uten at dette er fastsatt i forskrift. Som vi har redegjort for innledningsvis er det utfordrende å utforme det nødvendige hjemmelsgrunnlaget når formålet med bruken er å gi lettelser eller unntak fra råd og anbefalinger som ikke er forskriftsfestet.

Massetesting i forkant av aktiviteter

Bruk av hurtigtesting i forkant av aktiviteter som ikke omfattes av arrangementsbestemmelsene kan bli aktuelt. I regjeringens nettsak om trinn 2 skal det lages et bedre system for massetesting der private aktører kan inngå. Dette er aktuelt i områder hvor gjenåpningen øker risikoen for mer smitte og særlig der det har vært strenge tiltak lenge, og det ligger an til at det offentlige skal ta regningen.

I følge barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil det i skoleferien kunne benyttes testing for å større grad kunne åpne opp for aktiviteter for barn og unge, som sommerskoler, sommeraktiviteter og sommerleirer.