Nyheter  Onsdag 21. februar 2024

Et mangfold av tradisjon og innovasjon

Korps og orkestre, sammen med storband, spelemannslag og trekkspillorkestre, er selve fundamentet i det instrumentalbaserte musikklivet. Det var derfor svært gledelig at regjeringen satte av ekstra midler til å fremme rekruttering og deltakelse slik at flere utøvere kan bli med. Midlene er nå fordelt.

Den nye ordningen ble lyst ut i januar, og Norsk musikkråd mottok 745 søknader med et samlet søknadsbeløp på oppunder 70 millioner. Av disse ble 278 søknader prioritert innenfor tilskuddsrammen på 6,3 millioner.

Aktivitetene det er søkt til går på alt fra konserter og publikumsarrangementer til nye rekrutteringsaktiviteter og samarbeidsprosjekter på tvers. Søknadene viser at det er et stort engasjement for å få flere med. Ordningen var utformet slik at det ikke var nødvendig å sende en lang søknad, men søker måtte opplyse om hva de ønsket å benytte midlene til.

Midlene er fordelt etter innstilling fra de regionale musikkrådene (fylkesrådene) og i samråd med medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd nasjonalt eller regionalt. Det er gitt tilskudd til aktiviteter, reduksjon av kontingenter og egenandeler, utstyr og samarbeidsprosjekter på tvers.

Korps orkester tilskudd 2024

Fordeling av tilskudd til korps og orkester fordelt på kategorier. Totalt er 6,3 millioner fordelt i ordningen til 278 ensembler og grupper.

Korps og musikkforeninger utgjorde en vesentlig del av søknadene og viser hvor sterkt nettopp korpsbevegelsen står i oppslutning og utbredelse. Skolekorps, juniorkorps og drill har søkt om over 25 millioner alene. I tillegg kommer generasjonskorps og andre musikkforeninger, med søknader på over 33 millioner. Fra orkesterfeltet, spelemannslag, storband, jazz og trekkspill er det mottatt søknader på 8,5 millioner. I tillegg kom det søknader i regi av musikk-, kulturråd og andre samarbeidsorganisasjoner på rundt 3 millioner.

Midlene ble bevilget av Kulturdepartementet og kommer fra overskuddet til Norsk tipping. Det ble bevilget 6,5 millioner til ordningen, noe som utgjør rundt 9 prosent av det samlede søknadsbeløpet.

Aktivitetene det gis tilskudd til må ha som hensikt å øke deltakelse blant barn og unge i skolealder (6-19 år) i instrumentalmusikk, slik som korps, orkester, spelemannslag, trekkspillorkestre og storband. Hensikten er å få med flere, gjøre aktiviteter bedre kjent og gjennomføre satsninger, i form av nye tiltak, styrke eksisterende tiltak og utvikle ny kunnskap.

Dessverre er det kun et fåtall av de gode prosjektene som lar seg finansiere i denne runden, men vi ser helt klart at dette initiativet med fordels kan utvides både i sjangerbredde og antall midler til fordeling. I tillegg skulle vi ønske oss at ordningen ble stor nok til at den kunne benyttes til å rekruttere musikanter i alle aldre.

Søknadene viser hvordan musikklivet har ambisjoner om å nå frem til nye musikanter som kunne tenke seg å bli med. Om det er nye aktiviteter, nødvendig utstyr for musikalsk produksjon og fremføring, eller å få dekket kostnaden til en ekstra dirigent, viser denne runden at det frivillige musikklivet er beredt på å ta sin del av ansvaret. Rekruttering handler om både tradisjon og nytekning. Vi ønsker at flere skal få bli med, samtidig som vi kan ha behov for det ekstra dyttet som denne ordningen kan bidra til. Rekruttering og inkludering er to sider av samme sak, og det er gledelig å se hvordan denne ordningen er et av flere gode initiativ til å jobbe bredere om rekrutteringsarbeidet fremover.

Tilskuddene vil utbetales i løpet av februar.