Nyheter  Fredag 2. juli 2021

Musikkundervisning og musikkaktiviteter er viktig for elevprestasjoner

Å styrke musikkundervisning i skolene, og legge til rette for at flere barn får ferdigheter innen musikk, vil kunne gi positive læringseffekter og bedre elevprestasjoner. Disse effektene kan vare livet ut.

De siste årene er det gjennomført flere studier som viser effekten av musikk på læring og kognitive ferdigheter. En kanadisk studie finner en positiv korrelasjon mellom musikkundervisning og IQ hos barn mellom 6-11 år, samt at musikkopplæring i barndommen henger sammen med både IQ og akademisk suksess hos yngre voksne. Elever som lærte å spille et instrument i grunnskolen, og fortsatte med det i videregående skole, var rundt ett akademisk år i forkant av sine medstudenter i engelsk, matte og realfag. Resultatene av en større dansk undersøkelse fra 2017 tyder på forskjeller i hukommelsen hos barn som holder på med musikk sammenlignet med de som ikke gjør det. Musikkutøvende barn husker tall bedre.

En annen studie fant positive nevrologiske funksjoner knyttet særlig til språk etter minst to år med musikkdeltakelse. Forskere har funnet ut at musikkopplæring har positiv effekt på lytteegenskaper, som igjen kan kobles til leseevne og generell språkfunksjon. Å øve musikk, med særlig fokus på rytme, kan dermed være fordelaktig for barn med dysleksi. Dette vil til og med kunne gjelde barn med tidlig identifiserte fonologiske vansker, med stor risiko for dysleksi.

De fleste som forsker på dette området, mener at musikkopplæring har en direkte effekt på eksekutive funksjoner (mentale ferdigheter som inkluderer bl.a. arbeidshukommelse og fleksibel tenkning), de prosessene i hjernen som er ansvarlige for kognitiv kontroll (oppmerksomhet, fokus, evnen til å motstå fristelser), arbeidsminne og mental fleksibilitet (raskt skifte av fokus mellom ulike oppgaver).

Effektene av å spille et instrument som barn og ungdom later også til å holde seg over tid. En studie av personer mellom 59-80 år viste at de som hadde trent musikk i mer enn 10 år som barn og ungdom, i gjennomsnitt hadde bedre hukommelse og evne til å tolke/bearbeide informasjon gjennom synet enn de uten slik erfaring.

Disse studiene viser at barns deltakelse i musikklivet gir positive læringseffekter og bedre elevprestasjoner. Verdien for den enkelte er betydelig, og kan knyttes til ferdigheter som kan utnyttes i både utdanning og arbeidsliv, samt til reduksjon av omfanget av lærevansker. Implikasjonen for samfunnet kan være flere godt kvalifiserte i arbeidsstyrken og dermed høyere produktivitet. I tillegg vil det kunne gi høyere deltagelse i arbeidsstyrken.

For mer detaljer og informasjon, les rapportene «Verdien av musikk» og «Musikk i kroner og ører»:

«Verdien av musikk» «Musikk i kroner og ører»