Nyheter  Tirsdag 25. oktober 2022

Norsk musikkråds høringsnotat til Stortingets familie- og kulturkomité

Norsk musikkråd deltok på budsjetthøring for statsbudsjettet 2023 tirsdag 25. oktober. Følgende høringsnotat er levert Stortingets familie- og kulturkomité.

Egnede øvingsarenaer (kap 315, kap 320 samt spilleoverskuddet kap 5):

Det er et stort behov for utbedring av lokalene som brorparten av frivilligheten disponerer, som øvingsrom for kor, korps og band. Uegnede lokaler er skadelig for både helsen og for rekrutteringen til feltet. Det mangler initiativ i budsjettet til å gjøre noe med dette, såvel finansielt som strukturelle tiltak.

Det frivillige musikklivet øver i om lag 10.000 forskjellige lokaler. De fleste musikklag har tilgang til et øvingsrom, men de færreste har tilgang til et lokale som er egnet til musikken som utøves. Kartlegginger gjennomført av Norsk musikkråds regionledd viser at så mye som 80 pst av musikkøverommene ikke er egnet til formålet.

Norsk musikkråd ønsker at det gjennomføres et anleggsløft for musikklivet og kulturfrivillighetens lokaler, der helseforsvarlige, egnede og universelt utformede lokaler blir standarden og ikke unntaket.

Utbedring av øvingslokaler kan delfinansieres av kulturandelen til spillemidlene i form av to ordninger: Kulturrom og Regionale kulturbygg (tidligere desentralisert ordning). Regionale kulturbygg er betraktelig kuttet siden 2013. Tildelingen til toppfinansiering av idrettsanlegg er i 2022 hele 30 ganger mer enn Regionale kulturbygg, denne forskjellen bør bli jevnere. I følge Kulturrom tildeles nå kun 15 pst av søknadsmengden til deres ordninger.

Norsk musikkråd ber om at arbeidet med å kartlegge og fremme egnede øvingslokaler styrkes, i form av:

  • Norsk musikkråds søknad om styrket driftstilskudd til dette formålet (kap 315 post 78)
  • Økt tildeling til prosjektene kartlegging av lokaler i regi av Kulturalliansen (kap 320 post 74)
  • Tildelingen til Kulturrom over spillemidlene økes med 40 millioner
  • Tildelingen til Regionale kulturbygg økes betraktelig. Tildelingen til toppfinansiering av idrettsanlegg i 2022 er 30 ganger mer enn Regionale kulturbygg, denne forskjellen bør bli jevnere.

Fordeling av spilleoverskuddet (kap 5):

Gjennom årenes løp har stadig flere tilskuddsordninger, mottakere og formål kommet til og fra kulturens andel av spilleoverskuddet. Det ser ikke ut som om det ligger noen overordnet plan for hvilke tilskuddsordninger, mottakere eller formål som skal være en del av spillemidlene eller hvem som skal ligge som mottakere over statsbudsjettet og dermed gjenstand for Stortingets budsjettbehandling.

Til fordelingen av spillemidler i 2023 varsles det at blant annet prosjekttilskudd som tildeles kulturinstitusjoner for større mangfold og mer inkludering flyttes fra statsbudsjettet til spillemidlene (kap 320/71, 323/70, 328/70) samt tiltak og prosjekter for publikumsutvikling, mangfold og inkludering. I tillegg legges det opp til at det kommer nye tiltak over spillemidlene i forbindelse med strategi for kulturfrivillighet.

Nåværende praksis med å flytte mellom budsjett og spillemidler gir lav forutsigbarhet, gjør det vanskelig å se hva departementet vil prioritere og er et demokratisk problem.

Flere organisasjoner, blant annet de nasjonale musikkorganisasjonene, mottar sine driftstilskudd over kulturdelen av spilleoverskuddet. Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner har ikke holdt tritt med prisveksten eller blitt indeksregulert på tilsvarende måte som statsbudsjettet. Det er heller ikke mulig å ta inn flere organisasjoner i ordningen uten at tildelingen økes.

Spillemidlene tildeles også et instrumentfond. Fondet er underfinansiert, og møter kun halvparten av det omsøkte behovet.

Norsk musikkråd ber om at:

  • Stortinget ber regjeringen fremme en sak om kulturdelen av tippemidlene og foreslå en opprydning. Hvilke kulturformål det er naturlig å gi tilskudd over spillemidlene bør reguleres av forskrift.
  • Offentlige kulturoppgaver ikke finansieres fra overskuddet til Norsk Tipping.
  • I forbindelse med fordelingen av spilleoverskuddet i 2023, økes tilskuddet til nasjonale musikkorganisasjoner med 6 millioner og instrumentfondet dobles.

Regionale kulturfond (omtalt i kap 1)

Regjeringen har iverksatt utredning av regionale kulturfond. Vi ser med forventning på utredningen, men mener regionale kulturfond må etableres allerede i 2023.

Regjeringen utreder hvordan regionale kulturfond skal innrettes. Ordningen skal «styrke samspillet mellom profesjonelt og frivillig kulturliv, i tillegg til å forsterke lokal og regional kulturfrivillighet.». For å sikre at midlene får en god måloppnåelse er vår tilrådning at det benyttes fagfellevurderinger i form av tildelingsutvalg som er sammensatt av representanter fra målgruppene. Bruk av tildelingsutvalg bidrar til forankring og legitimitet og en mer treffsikker bruk av midlene.

Norsk musikkråd ber om at:

  • Regionale kulturfond gjennomføres i 2023 i form av en prøveordning i en region eller ett fylke, hvor det settes av 10 millioner til formålet.
  • Stortinget ber regjeringen om at det benyttes tildelingsutvalg i innretningen av regionale kulturfond