Nyheter  Torsdag 14. oktober 2021

Ny regjering vil ta grep for å unngå varige skader

Kulturminister Anette Trettebergstuen har en avgjørende rolle i gjenreisingen av kulturlivet.

RMG 0280

Den viktige oppgaven med å gjenreise musikklivet tilfaller nå kulturminister Anette Trettebergstuen.

Den nye regjeringen må gjøre grep for å tilrettelegge for at musikklivet kan gjenreises etter koronapandemien. Først må regjeringen, og kulturminister Trettebergstuen, ta stilling til forslaget til kulturbudsjett som regjeringen la frem på vei ut døren.

– Dessverre ga ikke dette budsjettforslaget all verdens drahjelp. Vi forventer at det tas grep i november for å unngå varige skader på musikklivet etter pandemien, sier styreleder Bjørgulv Borgundvaag. I november legger regjeringen frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet.

Ambisjoner om bedre lokaler, men nevner kun idretten

Regjeringserklæringen slår fast at frivilligheten skal sikres god tilgang på lokaler, anlegg og utstyr.

– I lang tid har det vært en oppfatning om at romakustikk ikke spiller noen rolle, så lenge musikkfrivilligheten bare har et rom for å møtes til øvelse. Resultatet er alt fra konsentrasjonsvansker og tap av spilleglede til hørselsskader og muskelskader.

Det frivillige musikklivet alene øver i om lag 10.000 forskjellige lokaler, og før koronaen ble det i snitt lagt ned om lag 100.000 øvingstimer i hver kommune. Sett bort fra perioden under korona får de fleste musikklag tilgang til et øvingsrom, men det færreste musikklag har tilgang til et lokale som er egnet til musikken som fremføres. Kartlegginger i regi av Norsk musikkråds regionledd viser at så mye som 8 av 10 lokaler ikke er egnet til formålet.

– Vi ønsker et anleggsløft der helseforsvarlige, funksjonelle og universelt utformede musikklokaler blir standarden der nye ISO-standarden for musikkøverom tas i bruk. Erklæringen kunne med fordel tatt med seg hensynet til flere og bedre øvingslokaler, på samme måte som idrettsanleggene. Dessverre er vi fortsatt der at musikklivet først og fremst har tilgang til dårlige øvingsrom, sier Borgundvaag.

Ønsker samarbeid mellom profesjonell og frivillig kultur

Innretningen av kompensasjon- og stimuleringsordningene under koronaen avdekket at de offentlige virkemidlene som musikklivet kan benytte seg av i liten grad er koordinert. Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen vil legge til rette for samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen.

– Nå er det nødvendig å få klarhet i hva som er situasjonen for musikklivet i Norge etter pandemien, og foreslå endringer som vil styrke deltakelsen i musikkaktiviteter. Kulturministeren bør først gå gjennom den statlige virkemiddelbruken, og da spesielt spillemidler for å fremme det frivillige musikklivet, og ordninger i Kulturrådet og andre virksomheter for å styrke alle deler av musikklivet i Norge, slår Borgundvaag fast.

Plattformen gir en konkret lovnad om et nytt kulturløft, hvor særlig den lokale og regionale kulturen skal prioriteres, og det skal etableres regionale kulturfond for å styrke den kulturelle grunnmuren.

– Det er positivt hvis regionale kulturfond vil styrke kulturlivet i hele landet, som et supplement til de nasjonale virkemidlene, sier Borgundvaag. Han etterlyser samtidig en utredning på hvordan et regionalt kulturfond skal virke i praksis.

Hovedtrekkene fra Hurdalsplattformen

  • Rammen for kulturbudsjettet skal styrkes til 1 pst av statsbudsjettet
  • Det skal legge til rette for et kontinuerlig samspill mellom frivillig og profesjonell
  • Den skal gjennomføres et kulturløft, særlig rettet den lokale og regionale kulturen
  • Det skal etableres regionale kulturfond
  • Frivilligheten skal gis god tilgang på lokaler, anlegg og utstyr
  • Tilskudd til frivilligheten skal samles i en felles søknadsportal
  • Rollen til studieforbundene og det frivillige opplæringstilbudet skal styrkes

Les mer