Nyheter  Mandag 8. januar 2024

Piloter - tre regionale kulturkretser

Meld din interesse innen 1. februar

I regjeringens strategi for kulturfrivilligheten («Rom for deltakelse») påpekes mangelen på faste strukturer for samordning av interessene til de ulike delene av kulturfrivilligheten på regionalt nivå. Kulturalliansen, Norsk musikkråd, Kulturvernforbundet, Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og teaterutvalget i Kulturalliansen har etablert et samarbeidsprosjekt om «Utvikling av regionale kulturkretser». I styringsgruppen deltar også Møre og Romsdal musikkråd, og i tillegg deltar Vestland fylkeskommune som observatør. Målet er å utvikle et rammeverk og en modell for regionale kretser for det frivillige kulturlivet.

Det inviteres nå til å delta i pilotprosjekter som skal gjennomføres i tre fylker. Pilotene skal:

 • Etablere en kulturkrets som samarbeidsforum for regionale ledd i frivillige kulturorganisasjoner* i sitt fylke. Målet er at så mange regionale kulturorganisasjoner som mulig deltar fra start og at flere etter hvert slutter seg til.
 • Etablere kulturkretsen som kontaktpunkt for fylkeskommunen til de regionale leddene i kulturorganisasjonene i fylkes. Etter hvert er tanken at kretsen skal være «veien inn» til de regionale kulturorganisasjonene for flere eksterne aktører.

Vi trenger en organisasjon, eller aller helst flere organisasjoner i samarbeid regionalt, som er villige til å være initiativtakere og lede oppstarten på prosessen med etablering av kulturkretsen i ett fylke.

Det stilles 100 000 kr til rådighet for hvert pilotprosjekt for å nå ut med informasjon til regionale kulturorganisasjoner i fylket, holde møter og dekke reiseutgifter for regionale kulturorganisasjoner i fylket. Prosjektleder for Utvikling av regionale kulturkretser vil holde fysisk oppstartsseminar for alle tre pilotprosjekter i fellesskap.

Kulturkretsen skal etableres som samarbeidsforum i form av en samarbeidsavtale mellom deltakerorganisasjonene. Det forutsettes at organisasjonen(e) som skal lede arbeidet med å etablere kulturkretsen raskt knytter til seg en ressursgruppe eller et interimsstyre, bestående av flere regionale aktører i kulturfrivilligheten i fylket. Det forutsettes også at organisasjonen(e) som melder interesse for å være piloter har kapasitet til å drive oppsøkende virksomhet for å informere og involvere så mange regionale ledd i kulturorganisasjonene som mulig, i kulturkretsen.

Den nasjonale styringsgruppa for prosjektet Utvikling av regionale kulturkretser vil legge føringer for samarbeidsavtalen som etablerer kulturkretsen, samtidig som det i stor grad være opp til de regionale organisasjonene som deltar i prosessen, og beslutte hva samarbeidet skal inneholde og hvordan det skal gjennomføres. Pilotene må rapportere jevnlig til styringsgruppa for prosjektet Utvikling av regionale kulturkretser, og forutsettes å ha tett kontakt med prosjektlederen for det nasjonale prosjektet, som pilotene også kan benytte som veileder og støttespiller.

Vil dere være pilot og stå i spissen for etablering av en kulturkrets i ett fylke?

Styringsgruppa for prosjektet Utvikling av regionale kulturkretser oppfordrer regionale ledd i kulturfrivilligheten som vil være piloter til å sende interessemelding til prosjektleder Birgitte Brekke brekke.organisasjonsutvikling@gmail.com. Skriv kort hvorfor dere ønsker å være pilot og hvordan dere tenker dere å løse oppdraget inklusive skisse til budsjett.

Prosjektlederen kaller alle interesserte inn til en samtale over Teams. Fristen for å melde interesse er 1. februar. De som er interessert i være piloter vil bli kontaktet fortløpende så send gjerne interessemeldingen før fristen. Styringsgruppa tar sikte på å beslutte hvem som skal være piloter i løpet av februar måned.

Hva vil styringsgruppa legge vekt på i valget av hvem som blir piloter?

Objektive kriterier:

 • Geografisk spredning
 • Sjangerspredning

Subjektive kriterier:

Organisasjonen(e) som være piloter må være et regionalt ledd i kulturfrivilligheten som har:

 • Sterk identitet og rolleforståelse som frivillig kulturorganisasjon.
 • Erfaring med årlig samarbeid med fylkeskommunen.
 • Erfaring med å samarbeide på tvers av sjangere i kulturfrivilligheten. Stort nettverk i kulturfrivilligheten.
 • Stor tro på regionale kulturkretser som en framtidig styrke for en samlet kulturfrivillighet
 • Evne og kapasitet til å drive pilotprosjektet: herunder bygging av tillitsfulle samarbeid både med andre organisasjoner og mellom organisasjonene og fylkeskommunen.
 • Konkrete planer for å nå også organisasjoner som organisasjonen ikke har hatt kontakt med før.
 • Budsjett for arbeidet.
 • Evne og kapasitet til å følge styringsgruppas instrukser og rapportere jevnlig til prosjektleder.

Det viktigste regionale kulturkretser kan bidra til den regionale kulturfrivilligheten i første omgang, er å styrke de regionale leddenes kapabilitet til å:

 • Samarbeide med øvrige regionale aktører i kulturfrivilligheten.
 • Delta i fylkeskommunale kulturpolitiske prosesser – reaktivt og proaktivt.
 • Bidra til økt deltakelse i de frivillige kulturorganisasjonenes aktiviteter og arrangementer – også gjennom å fjerne barrierer for deltakelse.

På sikt er målet at samarbeidet i kulturkretsene skal bidra til økt synlighet, økt gjennomslagskraft og bedre rammebetingelser for de frivillige kulturorganisasjonene.