Nyheter  Onsdag 7. oktober 2020

Økte rammer i kulturbudsjettet, men ikke i tilskuddene til det frivillige musikklivet

Det er flere ting som er gledelig for kulturminister Abid Raja (V) i det foreslåtte kulturbudsjettet for 2021. For den kulturelle grunnmuren, hvor det frivillige musikklivet er en viktig del, er ikke den kortsiktige og langsiktige korona-krisen over.

Norsk musikkråd er glade for at Kulturdepartementet har gitt tilleggsbevilgninger på nærmere 5,7 milliarder kroner til koronatiltak i 2020. Det har vært viktige midler for musikklivet. Vi savner likevel et større løft for det frivillige musikklivet, og ser ingen økning til lokale musikkaktiviteter.

Norsk musikkråds foreløpige kommentarer:

 • Prognosen for overskuddet til Norsk Tipping økes med 285 millioner kroner.
  NMR forventer at de opprinnelige ordningene i kulturens andel av spillemidlene, som Frifond, blir tilgodesett i fordelingen. Det samme gjelder Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner.
 • Regjeringen foreslår 1,185 milliarder kroner i stimuleringsordningen til frivillige organisasjoner for å øke aktiviteten etter pandemien, ordningen skal forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.
  NMR er glad for ordningen. Vi vil komme tilbake med våre kommentarer, innspill og forslag i den pågående høringsrunden. NMR er opptatt av musikkfaglige vurderinger, samt kunnskapen om det lokale musikklivet.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Talent Norge med 14 millioner.
  NMR gratulerer toppsatsingen med ekstra midler, men understreker at for å få frem toppene trenger musikklivet en sterk grunnmur. Denne grunnmuren representeres bla av de frivillige musikkorganisasjonene.
 • Momskompensasjonen til frivilligheten trappes ytterligere opp til 1,8 milliard kroner.
  NMR mener at ordningen bør fullfinansieres og rettighetsfestes.
 • Prøveordningen med fritidskort, som gir tilskudd til barn og unges organiserte fritidsaktiviteter med kr 2000,- i året økes til 180 millioner kroner i 2021.
  På forhånd var det lekket at Regjeringen ville komme kritikken fra frivilligheten i møte om at ikke bare idretten, men også det frivillige kulturlivet vil kunne bidra bedre til inkludering av barn og ungdom.
  5 mill kr til tiltak på dette feltet er en grei start, og det virker fornuftig å utvide søknadsmulighetene fra tiltak for å bekjempe barnefattigdom til mer generelt å inkludere barn og ungdom i det frivillige kulturlivet.
 • Antall tilskudd som skal fordeles over kulturandelen til spillemidlene utvides, samtidig som alle formålene skal motta det samme som i år.
  Det blir det ikke nok midler til, gitt at prognosen for Norsk tippings resultat slår til.
 • Studieforbundene er nå delt mellom KD og KUD.
  Fordelingen ser tilforlatelig ut, men vi registrerer at det ikke er gitt kompensasjon for lønns- og prisvekst. I tillegg er det sannsynligvis ikke tatt høyde for den omfattende bruken av «tilretteleggingstilskudd» blant studieforbundene i KUD, noe som risikerer å føre til et faktisk kutt på 3-4%. Altså fortsetter uthulingen av ordningen, som nå har mistet 50% av sine midler sammenlignet med «toppåret» 1996.
 • Det er positivt med midler til Kulturalliansen for å videreføre kartleggingsarbeidet med lokaler (kap 320 post 74). Dette er et arbeid NMR og Musikkens studieforbund har jobbet for og med i mange år. Flyttingen av musikkorganisasjoner fra Kulturfondet til samme post, er noe som organisasjonene har jobbet for i en årrekke.

Kulturbudsjettet og kulturdepartementets pressemeldinger kan leses her.


Norsk musikkråd deltok på Familie- og kulturkomiteens budsjett høring den 23. oktober. Vårt budsjettnotat til komiteen kan lastes ned her (pdf).