Mønstervedtekter for lokale musikk- og kulturråd

Senest behandlet av styret i Norsk musikkråd 22.01.19, med språklige utbedringer januar 2022.

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for [kommunenavn musikk/kulturråd: heretter «Navn»] ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For «Navn» er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

«Navn» ble stiftet …., og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

«Navn» er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikk/kulturlivet i …(navnet på kommunen).

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1 Medlemskategorier

§ 3.1.1 Musikklag

Lokale lag som er medlem i en nasjonal musikkorganisasjon som er medlem i Norsk musikkråd og/eller Musikkens studieforbund, er medlem i «Navn».

Lokale lag og organisasjoner som ikke er medlem i en nasjonal musikkorganisasjon som er medlem i Norsk musikkråd og/eller Musikkens studieforbund, men som slutter seg til formålsparagrafen i «Navn»s vedtekter, kan søke medlemskap.

For å bli opptatt som medlem må organisasjonen være åpen for alle, og ledelsen må være valgt av medlemmene.

§ 3.1.2 Øvrige medlemmer

Organisasjoner som ikke fyller kravene i § 3.1.1, men som slutter seg til formålsparagrafen og har musikk som vesentlig arbeidsområde, kan søke medlemskap.

Andre som ikke fyller kravene i § 3.1.1, men som slutter seg til formålsparagrafen, som f.eks. enkeltutøvere, offentlige kulturinstitusjoner, stiftelser og lignende, kan bli assosierte medlemmer.

(Enkeltutøvere kan organiseres i en «Andre»-gruppe, og gis representasjon og rettigheter tilsvarende et medlemslag.)

§ 3.2 Dispensasjon

Årsmøtet kan gi dispensasjon fra ovennevnte krav i særlige tilfeller.

§ 3.3 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. (Mange råd har gratis medlemskap.)

Kontingenten må være betalt for at medlemslaget skal ha stemmerett på årsmøter og andre medlemsmøter.

Styret kan avslutte medlemskap til medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent de siste to år.

§ 3.4 Opptak av medlemmer

Styret i «Navn» avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans. Inn- og utmeldinger skal skje skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 31.12. året før medlemskapet opphører.

Organisasjoner som arbeider i strid med «Navn»s formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak med to tredels flertall.

§ 4 ORGANISASJON

«Navn» er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i kommunen, og lokalt ledd av (fylkesnavn) musikkråd.

«Navn» er et selvstendig organisasjonsledd med eget organisasjonsnummer, ansvar for egen økonomi, og registrert i Frivillighetsregisteret.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er «Navn»s høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av mars.

§ 5.1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter: (representasjon kan utformes lokalt, for eksempel at hvert medlemslag har en eller flere delegater/stemmer – se eksempler i vedlegg til disse mønstervedtektene).Med fulle rettigheter:

 • Hvert medlemslag i «Navn» med en eller flere delegater
 • Styrets medlemmer har fulle rettigheter, unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har en stemme. (Det lokale musikkrådet kan ha egne fullmaktsbestemmelser i sine vedtekter, men det bør ikke være anledning til å stemme med fullmakt for andre medlemslag.)Med forslag- og talerett:

 • Assosierte medlemmer
 • Styrets varamedlemmer
 • Valgkomiteens medlemmer
 • Representant for musikkrådet i fylket

Med talerett:

 • Øvrige deltakere fra medlemslagene
 • Gjester invitert av styret

Årsmøtet kan gi andre talerett.

På årsmøtet møter: (representasjon kan utformes lokalt, for eksempel at hvert lag har to delegater)

Med fulle rettigheter:

 • Hvert medlemslag med en delegat
 • Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har en stemme. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Med forslag- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer
 • Valgkomiteens medlemmer
 • Representant for musikkrådet i fylket

Med talerett:

 • Medlemmer i komitéer valgt av årsmøtet
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

Som observatør:

 • Gjester invitert av styret

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut seks uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest tre uker før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest to uker før årsmøtet.§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne representantenes fullmakter
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle handlingsplan for kommende periode
 • Fastsette kontingent for kommende periode
 • Behandle budsjett for kommende periode
 • Foreta valg av:
  • Leder og fire styremedlemmer, velges for to år
  • To varamedlemmer til styret, velges for ett år
  • Tre medlemmer og ett varamedlem til valgkomite, velges for ett år
  • Revisor
  • Utsending(er) til årsmøtet i musikkrådet i fylket.

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i «Navn» må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av «Navn».

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel dersom minst en tredel av medlemmene forlanger det, eller hvis minst tre av styrets fem medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede «Navn» i perioden mellom årsmøtene
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret dersom «Navn» har ansatte
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og kommunale organer
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Behandle søknader om medlemskap
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

Styret innkaller medlemmene til møte minst en gang per år. Møtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte dersom saken om vedtektsendringer er påbegynt på siste ordinære årsmøte. Vedtektsendringer krever to tredels flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styret i (fylkesnavn) musikkråd til godkjenning.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av «Navn» må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever tre firedels flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes (fylkesnavn) musikkråd, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.