Frifond organisasjon

Frifond organisasjon skal stimulere og nå ut til lokallag som er medlemmer i en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet.

Frifond-ordningen skal bedre frivillige organisasjoners rammebetingelser og gruppers virke på lokalt nivå. Norsk musikkråd fordeler Frifond-midlene til de nasjonale organisasjonene som igjen viderefordeler tilskuddet til sine lokallag.

Frifond organisasjons målgruppe er nasjonale organisasjoners lokale musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år.

Organisasjoner som ikke er medlemmer i Norsk musikkråd, men som har musikkaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke tilskudd.

Søknad for inneværende tilskuddsår og rapport for tilskudd mottatt i foregående år har felles frist, 1. april.

Retningslinjer 2022

§ 1 Formål

Ordningen skal stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper.

§ 2 Målgruppe

Lokallag i en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk for og med barn og ungdom under 26 år som hovedaktivitet. Tilskudd gis uavhengig av medlemskap i Norsk musikkråd.

§ 3 Tilskuddsberettiget 

Organisasjonens sentralledd skal søke på vegne av sine lokallag. For å være tilskuddsberettiget, må organisasjonen og lokallagene, både sentralt og lokalt, tilfredsstille følgende kriterier;

 • være demokratisk oppbygd med egne vedtekter
 • ha allmennyttig siktemål og musikkaktivitet som hovedaktivitet
 • ha frivillig lokal aktivitet for og med barn og unge under 26 år

Tilskudd kan gis til organisasjoner som ved sine vedtekter og praksis kan vise til;

 • at organisasjonen har frivillig, medlemsbasert, lokal kulturaktivitet for og med barn og unge under 26 år
 • at det føres lister over alle som regnes som unike medlemmer av organisasjonen. Listen må minimum og inneholde navn, fødselsår, adresse og eventuell tilknytning til lokallag. Oversikt over tellende medlemmer skal kunne hentes ut av organisasjonens medlemsregister. I en organisasjon som er en sammenslutning av ulike organisasjoner, for eksempel en studentsamskipnad, skal dette synliggjøres særskilt overfor NMRat alle medlemmene, uavhengig av organisasjonens struktur, har reell mulighet til å påvirke organisasjonens beslutninger. Alle medlemmer skal også få tilstrekkelig med opplysninger og tid til å sette seg inn i organisasjonens dagsorden og økonomi.

Alle mottakerorganisasjoner er forpliktet til i sin forvaltning og rapportering å være lojale mot formålet for Frifondordningen og retningslinjene for øvrig.

b) Utenfor tilskuddsordningen

Tilskudd kan ikke gis til organisasjoner som ved sine vedtekter og eller i praksis:

 • er organisert eller initiert av det offentlige (f.eks. skole, kulturskole eller andre kommunale fritidstilbud)
 • er fortjenestebaserte
 • er basert på samvirkeprinsipper eller er en stiftelse
 • er tilknyttet Norges Idrettsforbund eller med sitt formål knyttet til idrett
 • allerede mottar Frifondtilskudd fra en annen organisasjon

c) Definisjon av begreper og forvaltningsrutiner i ordningen Grunnlagstall. Med grunnlagstall menes tellende medlemmer og tellende lokallag. Medlemslistene skal gi opplysninger per 31.12 fra foregående år, grunnlagsåret. Grunnlagsåret har betydning for fordelingen av midler de nasjonale organisasjonene mellom.

Tellende medlemmer
Med tellende medlemmer menes alle unike medlemmer i lokale lag som pr. 31.12 er under 26 år og som har betalt minst kr 50 i medlemskontingent. For lokallag der medlemskap ikke baserer seg på individuell innmelding og kontingent, for eksempel familiemedlemskap, vil NMR gjøre en særskilt vurdering om aktiviteten tilfredsstiller kravene til medlemsbasert virke, og om medlemmene kan regnes som tellende. Det må søkes særskilt om unntak fra dette kravet, og innvilget søknad vil kun gjelde for ett år.

Tellende lokallag
(1) Med tellende lokallag menes et lag som pr. 31.12. i grunnlagsåret:

 • er en selvstendig enhet i organisasjonen
 • er demokratisk oppbygd, ved at lokallaget har et eget styre
 • har minst tre medlemmer og minimum 1/3 av medlemmene under 26 år
 • har egne vedtekter, eller bruker medlemsorganisasjonens mønstervedtekter
 • har sendt årsrapport for grunnlagsåret til den nasjonale organisasjonen. Årsrapporten skal inneholde opplysninger om lagets navn, kommune- og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode og navn på styrets medlemmer pr 31.12 i grunnlagsåret. Rapporten skal være for det enkelte grunnlagsår, datert og signert signert av lederen for lokallaget, eller to av styrets medlemmer. Det må fremgå av årsrapporten hva slags aktivitet som er gjennomført for medlemmene i grunnlagsåret.
 • lokallaget har betalt medlemskontingent til den nasjonale organisasjonen innen 31.12 i grunnlagsåret,
 • samt at medlemmene har betalt kontingent innen samme frist. Fylkeslag regnes som tellende lokallag, dersom ikke fylkeslaget har lokallag som medlemmer.

(2) Lokallag som er organisert jfr § 3, b) er ikke å anse som tellende lokallag.

(3) I lokallag der det ikke er aktive deltakere over 15 år kan foreldre og foresatte ta styreverv som representant for eget barns medlemskap.

(4) Ingen lokallag kan inngå i tilskuddsgrunnlaget til mer enn én nasjonal organisasjon. Organisasjonene har selv ansvar for å sikre at deres lokallag ikke telles inn i grunnlaget for mer enn en organisasjon.

§ 4 Krav til søknaden

Søker skal bruke søknadskjema på www.stotteordninger.no.

(1) Søknad om tilskudd skal inneholde følgende opplysninger:

Grunnlagstall:

 • Antall tellende medlemmer og totalt antall medlemmer i grunnlagsåret.
 • Antall tellende lokallag og totalt antall medlemslag i grunnlagsåret. Opplysningene skal være dokumentert i et eget skjema, hvor navn på lokallaget og navn på ansvarlig kontaktperson med kontaktopplysninger kommer tydelig frem.
 • Særattestasjon fra autorisert revisor som bekrefter grunnlagstallene.
 • Den enkelte organisasjons retningslinjer for egen Frifondforvaltning. Det skal fremkomme når og av hvilket organ retningslinjene er vedtatt.
 • Kort beskrivelse av hva det søkes midler til og hvordan mottakerorganisasjonen fordeler midlene.
 • Mottakerorganisasjonens siste reviderte årsregnskap og årsberetning.

(2) NMR skal ikke ha annen dokumentasjon sammen med søknaden, men skal ved kontroll kunne få se nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal oppbevares av mottakerorganisasjonene i minst fem år.

(3) Felles frist for søknad i tilskuddsåret og rapport for året før, er 1. april.

(4) Søker er selv ansvarlig for at nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden. Mangelfulle eller for sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

§ 5 Saksbehandling

a) Kunngjøring NMR kunngjør Frifond organisasjon i løpet av januar måned i tilskuddsåret.

b) Fordelingsnøkkel

Nasjonale organisasjoner som oppfyller kriteriene i disse retningslinjer vil bli tildelt tilskudd. Det tildeles midler etter følgende fordelingsnøkkel:

 • 50 % av tilskuddet utregnes på grunnlag av antall tellende medlemmer
 • 50 % av tilskuddet utregnes på grunnlag av antall tellende lokallag

Tellende lokallag med fem eller flere tellende medlemmer teller 100 %, mens lokallag med tre eller fire medlemmer teller 50 %.

NMR kan i særlige tilfeller gjøre skjønnsmessige vurderinger ut fra rimelighetshensyn for ordningen som helhet.

NMR kan i enkelttilfeller innvilge unntak fra bestemmelser i retningslinjene. Mottakerorganisasjoner som ønsker slike unntak, skal søke særskilt om dette. Søknad rettes til saksbehandler. Unntak som blir innvilget, vil gjelde for ett år av gangen. Styret i NMR foretar årlig en samlet vurdering av Frifond organisasjon.

Styret kan fastsette et tak for hvor stor andel av det totale tilskuddet en søkerorganisasjon kan motta. Styret kan videre ta hensyn til særlig uheldige utslag i fordelingen.

c) Utbetaling av innvilget tilskudd Så snart NMR har mottatt endelig tilsagn om Frifondtilskuddet fra Kulturdepartementet, mottar hver søkerorganisasjon som kvalifiserer for tilskudd, et tilsagnsbrev og et akseptskjema som skal returneres NMR i underskrevet stand innen 1. september i tildelingsåret. NMR kan be om tilleggsdokumentasjon før tilskuddet utbetales. Dersom akseptskjema og eventuell tilleggsdokumentasjon ikke er sendt inn innen fristen, bortfaller tilsagnet i sin helhet. Dette kan ikke påklages.

§ 6 Klageadgang

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved godkjenning av grunnlagstall. Skriftlig klage skal sendes Norsk musikkråd innen tre uker etter at tildelingsbrev eller avslagsbrev er sendt.

Endelig vedtak gjøres i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages.

§ 7 Bruk av tilskuddet

a) Kunngjøring Mottakerorganisasjonene er ansvarlige for å kunngjøre Frifondmidlene overfor egne lokallag.

b) Mottakerorganisasjonens forvaltning og bruk av midlene

(1) Mottakerorganisasjonen skal fordele tilskuddet videre til sine lokallag uten unødig opphold og senest innen 1. desember i tilskuddsåret. Organisasjonen skal varsle NMR dersom midler ikke er fordelt eller overført lokallagene innen fristen. Organisasjonen må søke særskilt om å få overføre midler til neste tilskuddsår. Godkjente overførte midler skal legges til og forvaltes som ordinær tildeling det påfølgende år. Ubrukte midler skal innrapporteres i den årlige rapporten som restmidler.

(2) Lokallagene må ha brukt opp tilskuddet innen 31.12. i året etter tilskuddsåret. Mottakerorganisasjonene skal motta bekreftelse fra sine lokallag på at de har brukt opp fjorårets tilskudd før sentralleddet utbetaler årets tilskudd til lokallagene. Ubrukte midler skal kreves tilbake fra lokallagene, som igjen kan kreves tilbake av NMR.

(3) Mottakerorganisasjonen kan benytte inntil 5 % av tilskuddet til administrasjon, dersom annet ikke fastsettes av Kulturdepartementet. Det er ikke anledning til å trekke administrasjonsandel av ubrukte midler som er tilbakekrevd fra lokallagene.

(4) Mottakerorganisasjonen skal ha egne retningslinjer og rutiner for kunngjøring, fordeling mellom lokallag og lokallagets bruk av midlene. Videre skal lokallag som mottar Frifondmidler ha klageadgang til sentralleddet. Retningslinjene skal også inneholde bestemmelser for rapportering, samt rutiner for tilbakebetaling av restmidler. Frister og saksbehandlingsgang skal også fremkomme i retningslinjene. Mottakerorganisasjonen bør ha bestemmelser for hvor mye et lokallag kan få i tilskudd i løpet av tilskuddsåret. Et lokallag skal ikke kunne motta mer enn ett tilskudd i løpet av tilskuddsåret.

(5) Mottakerorganisasjonen skal sørge for en rettferdig fordeling av Frifondmidlene. Tilskudd kan fordeles som generell grunnstøtte til drift og aktivitet. Midlene kan også tildeles etter søknad fra lokallagene til prosjekter eller det kan tildeles oppstartmidler. Tilskudd skal ikke brukes til å lønne ansatte, bygge opp egenkapital eller dekke andre kostnader som er i strid med Frifonds formål.

(6) Frifond skal gå til aktivitet i regi av lokallag. Støtten kan ikke tildeles mellomliggende lag som fylkeslag, regionlag, kretslag eller lignende, med unntak av der hvor disse fungerer som lokallag. Det er et krav at lokallaget har konto i lagets navn.

(7) Mottakerorganisasjonen kan fordele Frifondmidler til ikke-tellende lokallag, forutsatt at laget har minst tre tellende medlemmer.

(8) Mottakerorganisasjonen skal ha rutiner og kontrollhandlinger som sikrer at lokallagets bruk av midler går til lokal aktivitet eller til å styrke lokal kulturaktivitet, og skal ha oversikt over om lokallagene bruker midlene i henhold til Frifonds formål, NMRs retningslinjer, og om lokallagene har brukt opp midlene.

(9) Dersom mottakerorganisasjonen ikke forvalter i henhold til denne bestemmelsen, vil konsekvensen kunne være avkortning, krav om tilbakebetaling og/eller utestenging fra ordningen.

(10) NMR skal til enhver tid gjøres kjent med den nasjonale organisasjonens retningslinjer. NMR kan, dersom disse er i strid med retningslinjene, underkjenne disse.

§ 8 Krav til rapportering

(1) Mottaker skal sende inn rapport som angitt i tilsagnsbrevet. Frist for rapportering er 1. april året etter tildeling.

(2) Kopi av bilag skal ikke sendes sammen med rapporten, men skal ved kontroll kunne fremvises. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år etter rapporteringsfristen.

(3) Mottakerorganisasjonen er selv ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon blir sendt inn.

(4) Renteinntekter skal tilfalle formålet, og bør plasseres på egen rentebærende konto.

(5) Revisjon Nasjonale organisasjoner som søker og rapporterer for Frifondtilskudd skal levere særattestasjon fra statsautorisert eller registrert revisor som henholdsvis bekrefter grunnlagstall og utbetalinger til lokallag. Særattestasjonen gjøres på eget skjema fra NMR «Særattestasjon Frifond organisasjon forvaltet av Norsk musikkråd iht. ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger» eller i form av egen særskilt revisorerklæring. Formålet med særattestasjonen er å skape tillit til organisasjonens system for registrering av opplysningene i søknaden. Formålet er også at revisor skal se om nødvendig dokumentasjon befinner seg i organisasjonens sentralledd. Revisor skal utføre alt sitt arbeid for organisasjonen i samsvar med god revisjonsskikk.

§ 9 Mislighold

a) Uriktige opplysninger

Har den nasjonale organisasjonen gjennom søknad, aksept eller rapport gitt uriktige opplysninger om organisasjonen eller dens forvaltning kan Norsk musikkråd kreve innsyn, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling.

b) Rett til innsyn

(1) NMR har rett til å bli gjort kjent med mottakerorganisasjonens forvaltning. NMR skal hvert år foreta kontroll med 1/3 av de nasjonale organisasjonene. Alle organisasjoner skal besøkes og kontrolleres etter deres første år i Frifondordningen.

(2) NMR har rett til innsyn i organisasjonenes regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller at tilskudd er gitt på uriktig grunnlag, kan det kreves fremlagt ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved ordinær rapportering. Det samme gjelder ved mistanke om tilsvarende i andre tilskuddsordninger forvaltet av NMR. NMR har til enhver tid rett til å foreta utvidede kontrollhandlinger. Etterspurt dokumentasjon skal fremlegges i henhold til fastsatt frist.

c) Tilbakeholdelse av tilskudd

(1) NMR kan holde tilbake Frifondtilskudd eller tilskudd gitt fra annen tilskuddsordning forvaltet av NMR ved mangelfull rapportering, mistanke om mislighold eller dersom Frifondtilskuddet eller annet tilskudd er gitt på uriktig eller falskt grunnlag.

(2) Dersom den nasjonale organisasjonen ikke innen rimelig tid sender inn tilstrekkelig og etterspurt dokumentasjon faller tilsagnet bort. Bortfall av tilsagn kan først skje etter skriftlig varsel.

d) Krav om tilbakebetaling Ved mangelfull rapportering, forvaltning i strid med retningslinjene, midler er mottatt på uriktig eller falskt grunnlag eller ved vesentlig mislighold av midler, kan NMR kreve tilskudd helt eller delvis tilbakebetalt. Dokumentasjonsplikten hviler på den nasjonale organisasjonen.

§ 10 Ikrafttredelse

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 11. januar 2022, og gjelder for tilskuddsåret 2022. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjer.

Tildelinger fra Frifond organisasjon

Organisasjon Tildelingssum 2021 Tildelingssum 2020 Tildelingssum 2019
AKKS kr 645 792 kr 631 655 kr 644 821
BandOrg kr 5 937 947 kr 5 805 823 kr 6 186 536
De Unges Orkesterforbund kr 3 114 284 kr 3 045 864 kr 3 066 463
FolkOrg kr 576 370 kr 563 731 kr 541 780
Korpsnett Norge kr 574 984 kr 542 803 kr 599 107
MakeMusic kr 962 829 kr 957 151 kr 995 784
NASOL kr 171 678 kr 167 916 kr 121 173
Norges Korforbund kr 614 219 kr 600 782 kr 572 116
Norges Musikkorps Forbund kr 19 597 638 kr 19 168 650 kr 19 205 463
Norges Bluesunion kr 120 000 kr 110 000 kr 110 000
Norsk jazzforum kr 856 717 kr 837 917 kr 834 414
Norske konsertarrangører kr 1 086 086 kr 1 062 324 kr 1 185 703
Norsk Sangerforum kr 299 479 kr 292 923 kr 258 419
Norsk Viseforum kr 140 000 kr 140 000 kr 142 000
Norske Trekkspilleres Landsforbund kr 382 974 kr 374 515 kr 349 377
Pascal Norge kr 50 000 kr 50 000 kr 40 000
Dissimilis Norge kr 100 000 kr 90 000 kr 90 000
Ung i Kor kr 5 473 917 kr 5 353 818 kr 5 366 428
SUM kr 40 704 914 kr 39 795 872 kr 40 269 584