Frifond organisasjon

Frifond organisasjon skal stimulere og nå ut til lokallag som er medlemmer i en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk som sin hovedaktivitet.

Frifond-ordningen skal bedre frivillige organisasjoners rammebetingelser og gruppers virke på lokalt nivå. Norsk musikkråd fordeler Frifond-midlene til de nasjonale organisasjonene som igjen viderefordeler tilskuddet til sine lokallag.

Frifond organisasjons målgruppe er nasjonale organisasjoners lokale musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år.

Nasjonale organisasjoner som har musikkaktivitet i henhold til retningslinjene, kan søke tilskudd.

Retningslinjer - Frifond organisasjon 2024-2025

§ 1 Formål

Ordningen skal stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt gjennom frivillige organisasjoner.

§ 2 Målgruppe

Lokallag i en nasjonal, frivillig organisasjon som har musikk for og med barn og ungdom under 26 år som hovedaktivitet.

§ 3 Tilskuddsberettiget 

Organisasjonens sentralledd skal søke på vegne av sine lokallag. For å være tilskuddsberettiget, må organisasjonen og lokallagene, både sentralt og lokalt, tilfredsstille følgende kriterier;

 • være demokratisk oppbygd med egne vedtekter
 • ha allmennyttig siktemål og musikkaktivitet som hovedaktivitet
 • ha frivillig lokal aktivitet for og med barn og unge under 26 år

Tilskudd kan gis til organisasjoner som ved sine vedtekter og praksis kan vise til;

 • at organisasjonen har frivillig, medlemsbasert, lokal musikkaktivitet for og med barn og unge under 26 år
 • at det føres lister unike medlemmer av organisasjonen.

Alle mottakerorganisasjoner er forpliktet til i sin forvaltning og rapportering å være lojale mot formålet for Frifondordningen og retningslinjene for øvrig.
Alle krav må være oppfylt i grunnlagsåret.

b) Utenfor tilskuddsordningen

Tilskudd kan ikke gis til organisasjoner som ved sine vedtekter og eller i praksis:

 • er organisert eller initiert av det offentlige (f.eks. skole, kulturskole eller andre kommunale fritidstilbud)
 • er fortjenestebaserte
 • er en stiftelse eller er registrert i Foretaksregisteret
 • er tilknyttet Norges Idrettsforbund eller med sitt formål knyttet til idrett
 • allerede mottar Frifondtilskudd fra en annen organisasjon

c) Definisjon av begreper og forvaltningsrutiner i ordningen

Grunnlagstall. Med grunnlagstall menes tellende medlemmer og tellende lokallag. Medlemslistene skal gi opplysninger per 31.12 fra foregående år, grunnlagsåret. Grunnlagsåret har betydning for fordelingen av midler de nasjonale organisasjonene mellom.

Tellende medlemmer
Med tellende medlemmer menes alle unike medlemmer i lokale lag som pr. 31.12 er under 26 år og som har betalt minst kr 50 i medlemskontingent. For lokallag der medlemskap ikke baserer seg på individuell innmelding og kontingent, for eksempel familiemedlemskap, vil NMR gjøre en særskilt vurdering om aktiviteten tilfredsstiller kravene til medlemsbasert virke, og om medlemmene kan regnes som tellende. Det må søkes særskilt om unntak fra dette kravet, og innvilget søknad vil kun gjelde for ett år.

Tellende lokallag
(1) Med tellende lokallag menes et lag som pr. 31.12. i grunnlagsåret:

 • er en selvstendig enhet i organisasjonen
 • er demokratisk oppbygd, ved at lokallaget har et eget styre
 • har minst tre medlemmer og minimum 1/3 av medlemmene under 26 år
 • har egne vedtekter, eller bruker medlemsorganisasjonens mønstervedtekter
 • har sendt årsrapport for grunnlagsåret til den nasjonale organisasjonen.
 • lokallaget har betalt medlemskontingent til den nasjonale organisasjonen innen 31.12 i grunnlagsåret,
 • medlemmene har betalt kontingent innen samme frist. Fylkeslag regnes som tellende lokallag, dersom ikke fylkeslaget har lokallag som medlemmer.

(2) Lokallag som er organisert jfr § 3, b) er ikke å anse som tellende lokallag.

(3) Ingen lokallag kan inngå i tilskuddsgrunnlaget til mer enn én nasjonal organisasjon. Organisasjonene har selv ansvar for å sikre at deres lokallag ikke telles inn i grunnlaget for mer enn en organisasjon.

§ 4 Krav til søknaden

Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no. 

(1) Søknad om tilskudd skal inneholde følgende opplysninger:

Grunnlagstall:

 • Antall tellende medlemmer og totalt antall medlemmer i grunnlagsåret.
 • Antall tellende lokallag og totalt antall medlemslag i grunnlagsåret.
 • Særattestasjon fra autorisert revisor som bekrefter grunnlagstallene.
 • Retningslinjer for egen Frifondforvaltning.
 • Kort beskrivelse av hva det søkes midler til og hvordan mottakerorganisasjonen fordeler midlene. 
 • Mottakerorganisasjonens siste reviderte årsregnskap og årsberetning.

(2) NMR skal ikke ha annen dokumentasjon sammen med søknaden, men skal ved kontroll kunne få se nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal oppbevares av mottakerorganisasjonene i minst fem år.

(3) Søknadsfrist er 2. mai i tilskuddsåret.

§ 5 Saksbehandling

a) Kunngjøring

NMR kunngjør Frifond organisasjon i løpet av mars måned i tilskuddsåret.

b) Fordelingsnøkkel

Nasjonale organisasjoner som oppfyller kriteriene i disse retningslinjer vil bli tildelt tilskudd etter følgende fordelingsnøkkel:

 • 50 % av tilskuddet utregnes på grunnlag av antall tellende medlemmer
 • 50 % av tilskuddet utregnes på grunnlag av antall tellende lokallag

Tellende lokallag med fem eller flere tellende medlemmer teller 100 %, mens lokallag med tre eller fire medlemmer teller 50 %.

NMR kan i særlige tilfeller gjøre skjønnsmessige vurderinger ut fra rimelighetshensyn for ordningen som helhet. Dette skal dokumenteres.

NMR kan i enkelttilfeller innvilge unntak fra bestemmelser i retningslinjene. Mottakerorganisasjoner som ønsker slike unntak, skal søke særskilt om dette årlig.

Styret kan fastsette et tak for hvor stor andel av det totale tilskuddet en søkerorganisasjon kan motta. Styret kan videre ta hensyn til særlig uheldige utslag i fordelingen.

c) Utbetaling av innvilget tilskudd

Så snart NMR har mottatt tilsagnsbrev fra Kulturdepartementet gjøres fordelingen, og tilsagnsbrev sendes ut. Tilskuddet skal aksepteres innen 1. september i tildelingsåret. NMR kan be om tilleggsdokumentasjon før tilskuddet utbetales. Dersom eventuell tilleggsdokumentasjon ikke er sendt inn innen fristen eller tilskuddet ikke er akseptert innen fristen, bortfaller tilsagnet i sin helhet. Dette kan ikke påklages.

§ 6 Klageadgang

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved godkjenning av grunnlagstall og fordelingsvedtak. Klage leveres i søknadsportalen innen tre uker etter at tildelingsbrev eller avslagsbrev er sendt. Endelig vedtak gjøres i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages.

§ 7 Bruk av tilskuddet

a) Mottakerorganisasjonene er ansvarlige for å kunngjøre Frifondmidlene overfor egne lokallag.

b) Mottakerorganisasjonens forvaltning og bruk av midlene

(1) Mottakerorganisasjonen skal fordele tilskuddet videre til sine lokallag innen 1. april i rapporteringsåret. Organisasjonen skal varsle NMR dersom midler ikke er fordelt eller overført lokallagene innen fristen.

(2) Mottakerorganisasjonene skal motta bekreftelse fra sine lokallag på at de har brukt opp fjorårets tilskudd før sentralleddet utbetaler årets tilskudd til lokallagene. Ubrukte midler skal kreves tilbake fra lokallagene, som igjen kan kreves tilbake av NMR.

(3) Mottakerorganisasjonen kan benytte inntil 5 % av tilskuddet til administrasjon, dersom annet ikke fastsettes av Kulturdepartementet. Det er ikke anledning til å trekke administrasjonsandel av ubrukte midler som er tilbakekrevd fra lokallagene.

(4) Mottakerorganisasjonen skal ha egne retningslinjer. Lokallag som mottar Frifondmidler ha klageadgang til sentralleddet. Retningslinjene skal også inneholde bestemmelser for rapportering, samt rutiner for tilbakebetaling av restmidler.

Mottakerorganisasjonen skal ha bestemmelser for hvor mye et lokallag kan få i tilskudd i løpet av tilskuddsåret. Et lokallag skal ikke kunne motta mer enn ett tilskudd i løpet av tilskuddsåret.

(5) Mottakerorganisasjonen skal sørge for en rettferdig fordeling av Frifondmidlene. Tilskudd kan fordeles som generell grunnstøtte til drift og aktivitet. Midlene kan også tildeles etter søknad fra lokallagene til prosjekter eller det kan tildeles oppstartmidler. Tilskudd skal ikke brukes til å lønne ansatte, bygge opp egenkapital eller dekke andre kostnader som er i strid med Frifonds formål.

(6) Frifond skal gå til aktivitet i regi av lokallag. Støtten kan ikke tildeles fylkeslag, regionlag, kretslag eller lignende, med unntak av der hvor disse fungerer som lokallag. Det er et krav at lokallaget har konto i lagets navn.

(7) Mottakerorganisasjonen kan fordele Frifondmidler til ikke-tellende lokallag, forutsatt at laget har minst tre tellende medlemmer.

(8) Mottakerorganisasjonen skal ha rutiner og kontrollhandlinger som sikrer at lokallaget bruker midlene i henhold til Frifonds formål, NMRs retningslinjer, og om lokallagene har brukt opp midlene.

§ 8 Krav til rapportering

(1) Mottaker skal sende inn rapport som angitt i tilsagnsbrevet. Frist for rapportering er 1. juni året etter tildeling.

(2) Bilag skal ikke sendes sammen med rapporten, men skal ved kontroll kunne fremvises. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år etter rapporteringsfristen.

(3) Renteinntekter skal tilfalle formålet, og tilskuddet plasseres på egen rentebærende konto.

(4) Revisjon Mottakerorganisasjonene skal levere særattestasjon fra statsautorisert eller registrert revisor som bekrefter grunnlagstall. Særattestasjonen gjøres på eget skjema fra NMR.


§ 9 Mislighold

a) Uriktige opplysninger

Har den nasjonale organisasjonen gjennom søknad, aksept eller rapport gitt uriktige opplysninger om organisasjonen eller dens forvaltning kan Norsk musikkråd kreve innsyn, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling.

b) Rett til innsyn

(1) NMR har rett til å bli gjort kjent med mottakerorganisasjonens forvaltning. NMR skal hvert år foreta kontroll med 1/3 av de nasjonale organisasjonene. Alle organisasjoner skal besøkes og kontrolleres etter deres første år i Frifondordningen.

(2) NMR har rett til innsyn i organisasjonenes regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller at tilskudd er gitt på uriktig grunnlag, kan det kreves fremlagt ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved ordinær rapportering. Det samme gjelder ved mistanke om tilsvarende i andre tilskuddsordninger forvaltet av NMR. NMR har til enhver tid rett til å foreta utvidede kontrollhandlinger. Etterspurt dokumentasjon skal fremlegges i henhold til fastsatt frist.

c) Tilbakeholdelse av tilskudd

(1) NMR kan holde tilbake Frifondtilskudd eller tilskudd gitt fra annen tilskuddsordning forvaltet av NMR ved mangelfull rapportering, mistanke om mislighold eller dersom Frifondtilskuddet eller annet tilskudd er gitt på uriktig eller falskt grunnlag.

(2) Dersom den nasjonale organisasjonen ikke innen rimelig tid sender inn tilstrekkelig og etterspurt dokumentasjon faller tilsagnet bort. Bortfall av tilsagn kan først skje etter skriftlig varsel.

d) Krav om tilbakebetaling Ved mangelfull rapportering, forvaltning i strid med retningslinjene, midler er mottatt på uriktig eller falskt grunnlag eller ved vesentlig mislighold av midler, kan NMR kreve tilskudd helt eller delvis tilbakebetalt.


§ 10 Ikrafttredelse

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 27. februar 2024, og gjelder for tilskuddsåret 2024. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjer. støtteordninger.

Tildelinger fra Frifond organisasjon

Organisasjon Tildelingssum 2021 Tildelingssum 2022 Tildelingssum 2023

AKKS

kr 645 792

kr 645 300

kr 1 012 990

bandOrg

kr 5 937 947

kr 5 909 711

kr 4 275 821

De Unges Orkesterforbund

kr 3 114 284

kr 3 109 160

kr 3 570 953

FolkOrg

kr 576 370

kr 575 687

kr 615 755

Korpsnett Norge

kr 574 984

kr 554 202

kr 558 495

MakeMusic

kr 962 829

kr 981 023

kr 895 567

NASOL

kr 171 678

kr 171 502

kr 150 481

Norges Korforbund

kr 614 219

kr 824 598

kr 919 337

Norges Musikkorps Forbund

kr 19 597 638

kr 19 582 739

kr 21 210 314

Norsk Bluesunion

kr 120 000

kr 110 000

kr 390 319

Norsk jazzforum

kr 856 717

kr 855 550

kr 361 395

Norske kulturarrangører

kr 1 086 086

kr 1 147 903

kr 1 475 532

Norsk Sangerforum

kr 299 479

kr 318 410

kr 366 158

Norsk Viseforum

kr 140 000

kr 140 000

kr 187 583

Norske Trekkspilleres Landsforbund

kr 382 974

kr 381 840

kr 320 931

Pascal Norge

kr 50 000

kr 50 000

kr 131 567

Dissimilis Norge

kr 100 000

kr 100 000

kr 489 877

Ung i Kor

kr 5 473 917

kr 5 466 698

kr 5 943 572

SUM

kr 40 704 914

kr 40 934 322

kr 42 876 647