Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner

Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk Tipping.


Norsk musikkråd forvalter tilskuddet på vegne av Kulturdepartementet. Alle nasjonale musikkorganisasjoner kan søke om tilskudd til drift fra denne ordningen.

I 2022 ble 19,7 millioner kroner fordelt til 32 nasjonale musikkorganisasjoner.

Tilskuddsordningen fordeles av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene, samt en uavhengig representant.

Fordelingsutvalg 2022-2023

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalg etter innstilling fra mottakerorganisasjonene.

 • Odd Arne Halaas (Norske Trekkspilleres Landsforbund) med Ragnhild Hadland (Norges Kirkesangforbund) som vara (gruppe a)
  Trine Lise Skorpen (Norges Musikkorps Forbund) med Terje Winther (UNOF) som vara (gruppe a)
 • Pia J. Korsnes (AKKS Norge) med Benjamin Zahl Bergem (Dissimilis Norge) som vara (gruppe b)
 • Kristian Ulyses Andaur (Norsk Forening For Musikkterapi) med Roy Henning (Foreningen for klassisk gitar i Norge) som vara (gruppe c)
 • Liv Bakke Kvinlog (Norsk Viseforum) med Tone Nøtvik Jakobsen (Norsk Musikkbibliotekforening) som vara (gruppe d)
 • Audun Reithaug (uavhengig representant, Norsk jazzforum) (gruppe e)
 • Unni Færøvik fra styret tiltrer som observatør.
 • Spesialrådgiver Christin Sund er sekretær for fordelingsutvalget.

Søknadsportalen - www.stotteordninger.no - er nå åpnet for søknader. 25. februar er rapportfrist for tilskudd mottatt foregående år og søknadsfrist for neste tilskuddsår.

Retningslinjer

§ 1 Formål 

Ordningen skal gi tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoners drift og aktiviteter. 

§ 2  Målgruppe 

a) Frivillige, demokratiske nasjonale musikkorganisasjoner som ikke driver i strid med norsk lov, og der overskuddet tilfaller organisasjonen.

b) Tilskudd gis uavhengig av medlemskap i Norsk musikkråd.

§ 3  Forvaltning - fordelingsutvalget

Søknadene blir vurdert og fordelt av et valgt fordelingsutvalg som oppnevnes og arbeider etter egen instruks.

§ 4  Krav til søknaden

Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no

 • Årsrapport med foreløpig regnskap for foregående år og budsjettsøknad for neste kalenderår skal sendes inn senest 25. februar.
 • Revidert årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for foregående år skal sendes inn senest 1. juni.
 • Ved vedtektsendringer skal søkere sende inn organisasjonens nye vedtekter og vedlegge en forklaring på endringene.

I tillegg gjelder følgende:

Søkere plikter uoppfordret og løpende å gi Norsk musikkråd alle opplysninger som har betydning for vedkommende musikkorganisasjons søknad og tilskudd, enten dette er utbetalt eller ikke.

§ 5 Klageadgang 

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved fordelingsvedtaket.    Klage leveres i søknadssystemet innen tre uker etter at vedtaket er sendt. Endelig vedtak gjøres i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages. 

§ 6 Bruk av tilskuddet

Tilskuddet er et årlig rundsumstilskudd, og Norsk musikkråd og musikkorganisasjonene som mottar tilskudd er underlagt kravene som gjelder for offentlige tilskudd. Det vises særlig til styrets oppgave som det ansvarlige organ for den økonomiske forvaltning, og nødvendigheten av å ha løpende oversikt over den økonomiske situasjonen slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter til enhver tid er under kontroll.   

Et eventuelt underskudd må dekkes gjennom overføringer fra fri egenkapital eller over driftsbudsjettet i påfølgende budsjettår. Eventuelt ubenyttet tilskudd kan benyttes i påfølgende år. Dersom tilskuddsmottaker akkumulerer overskudd over flere år gjennom mindre aktivitetsnivå enn det som er forutsatt ved tildelingen av tilskudd, vil størrelsen på det årlige tilskuddet kunne bli revurdert.    

Organisasjonen har ansvar for å gi revisor informasjon om disse retningslinjene. 

§ 7 Utbetaling av tilskudd

Utbetaling av tilskudd skjer i samsvar med de retningslinjene som gjelder for anvisning av statstilskudd. Svar på søknad gis normalt innen 1. juli. Tilskuddet blir utbetalt med en forskuddsvis andel i februar/mars og resten etter at fordelingsutvalget har gjort fordelingen og tilskuddsbrevet er akseptert, og øvrige krav til rapportering er innfridd.

§ 8 Rapportering

Tilskuddsmottakere skal utarbeide egen rapport om aktiviteten for hvert tilskuddsår. Rapporten leveres på www.stotteordninger.no.

Før utbetaling av andre del av tilskudd kan gjennomføres, må avsluttet, revidert regnskap for det foregående år sendes inn.

Alle offentlige tilskudd (både statlige, fylkeskommunale og kommunale) skal spesifiseres i regnskapet med beløp og tilskuddsyterens navn. Regnskapet skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor dersom tilskuddet fra Norsk musikkråd er kr 400 000 eller høyere.

Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet, skal oppbevares i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven og bokføringsloven.

Norsk musikkråd er som forvalter pålagt å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene. Ved særlige grunner kan Norsk musikkråd gjennomføre en utvidet kontroll.

§ 9 Mislighold 

Tilskuddet kan kreves betalt tilbake dersom det senere avdekkes at tilskuddet ikke er brukt i samsvar med tildelingsbrevet.

Norsk musikkråd har rett til å holde tilbake tilsagnsbeløpet ved mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre tilskuddsordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre tilskuddsordninger er gitt på feilaktig grunnlag.   

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.   

Norsk musikkråd har rett til å ikke behandle en søknad eller holde tilbake penger dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppen i andre saker har ubetalte krav, ikke har levert rapport eller har levert mangelfull rapport, har misligholdt midler eller undersøkes for dette eller har fått støtte på falskt grunnlag eller undersøkes for dette.

Punktene over gjelder både Frifond og andre av Norsk musikkråds og LNUs støtteordninger.

§ 10 Ikrafttredelse

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 14. desember 2022, og gjelder for tilskuddsåret 2023. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjene.  

§ 11 Endringer i retningslinjene 

Vesentlige endringer i disse retningslinjene skal sendes på høring til mottakerorganisasjonene. Høringsfrist for organisasjonene settes til minst to måneder. Endringsforslag med begrunnelse skal sendes organisasjonene senest 1. juli dersom endringen skal ha virkning fra kommende kalenderår.

Tildelinger fra Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner 2020 og 2021

Organisasjon Tildeling 2021 Tildeling 2022
AKKS kr 1 633 475 kr 1 659 611
BandOrg kr 892 366 kr 906 644
De Unges Orkesterforbund kr 400 000 kr 406 400
Dissimilis Norge kr 460 575 kr 467 944
FONOKO kr 112 380 kr 114 178
Korpsnett Norge kr 562 925 kr 571 932
Musikk fra Livets Begynnelse kr 618 092 kr 627 981
Musikkpedagogene Norge kr 381 500 kr 367 284
Norges Kirkesangforbund kr 705 806 kr 717 099
Norges Korforbund kr 3 415 010 kr 3 469 650
Norges Musikkorps Forbund kr 2 845 842 kr 2 891 375
Norsk Americana Forum kr 195 044 kr 198 165
Norsk Bluesunion kr 717 890 kr 729 376
Norsk forening for musikkterapi kr 512 774 kr 520 978
Norsk Kammermusikkforbund kr 160 286 kr 162 851
Norsk Kvedarforum kr 59 000 kr 60 000
Norsk Langeleikforum kr 45 000 kr 50 604
Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund kr 96 000 kr 96 000
Norsk Munnharpeforum kr 71 389 kr 72 531
Norsk munnspillforum kr 78 656 kr 79 914
Norsk musikkbibliotekforening kr 83 500 kr 84 836
Norsk Sangerforbund kr 292 209 kr 296 884
Norsk sangerforum kr 1 125 850 kr 1 143 864
Norsk Stemmepedagogisk Forum (Evta) kr 45 000 kr 50 604
Norsk Suzukiforbund kr 101 224 kr 102 844
Norsk Viseforum kr 1 227 688 kr 1 247 331
Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund kr 1 285 618 kr 1 306 188
Norske Trekkspilleres Landsforbund kr 1 165 035 kr 1 183 676
Pascal Norge kr 90 000 kr 91 440
Foreningen for Klassisk gitar i Norge kr 45 000 kr 50 604
Ny Musikks komponistgruppe kr 50 604
Norsk Dobbeltrørlag kr 50 604