Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner

Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk Tipping.


Norsk musikkråd forvalter tilskuddet på vegne av Kulturdepartementet. Alle nasjonale musikkorganisasjoner kan søke om tilskudd til drift fra denne ordningen.

I 2022 ble 19,7 millioner kroner fordelt til 32 nasjonale musikkorganisasjoner.

Tilskuddsordningen fordeles av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene, samt en uavhengig representant.

Fordelingsutvalg 2022-2023

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalg etter innstilling fra mottakerorganisasjonene.

 • Odd Arne Halaas (Norske Trekkspilleres Landsforbund) med Ragnhild Hadland (Norges Kirkesangforbund) som vara (gruppe a)
  Trine Lise Skorpen (Norges Musikkorps Forbund) med Terje Winther (UNOF) som vara (gruppe a)
 • Pia J. Korsnes (AKKS Norge) med Benjamin Zahl Bergem (Dissimilis Norge) som vara (gruppe b)
 • Kristian Ulyses Andaur (Norsk Forening For Musikkterapi) med Roy Henning (Foreningen for klassisk gitar i Norge) som vara (gruppe c)
 • Liv Bakke Kvinlog (Norsk Viseforum) med Tone Nøtvik Jakobsen (Norsk Musikkbibliotekforening) som vara (gruppe d)
 • Audun Reithaug (uavhengig representant, Norsk jazzforum) (gruppe e)
 • Unni Færøvik fra styret tiltrer som observatør.
 • Spesialrådgiver Christin Sund er sekretær for fordelingsutvalget.

Søknadsfristen var 25. februar for tilskudd påfølgende år.

Fordelingsutvalget har vedtatt årets fordeling.

Retningslinjer for alle tilskuddsordninger er vedtatt av styret i Norsk musikkråd.

Retningslinjer 2022

§ 1 Formål 

Ordningen skal gi tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoners drift og aktiviteter. 

§ 2 Målgruppe 

a) Frivillige, demokratiske nasjonale musikkorganisasjoner som ikke driver i strid med norsk lov, og der overskuddet tilfaller organisasjonen.

b) Tilskudd gis uavhengig av medlemskap i Norsk musikkråd.

§ 3 Forvaltning - fordelingsutvalget

Norsk musikkråd forvalter midlene i henhold til tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet og generelle krav i økonomireglementet. Norsk musikkråd er den formelle fordelingsinstansen og klageinstansen.

Norsk musikkråds styre oppnevner et eget fordelingsutvalg hvert annet år.  Fordelingsutvalget har seks medlemmer med følgende sammenslutning:  

a) To medlemmer fra lagsbaserte medlemsorganisasjoner med store lag (gjennomsnittlig lagstørrelse over ti medlemmer pr. lokallag)

b) Ett medlem fra lagsbaserte medlemsorganisasjoner med små lag (gjennomsnittlig lagstørrelse under ti medlemmer pr. lokallag)

c) Ett medlem fra små organisasjoner med primært individuelt medlemskap

d) Ett medlem fra en medlemsorganisasjon i Norsk musikkråd som ikke mottar støtte gjennom denne støtteordningen (en uavhengig representant.   

Hvert fordelingsutvalgsmedlem har sitt varamedlem innenfor samme gruppe.   Alle medlemmene i fordelingsutvalget, bortsett fra punkt e) ovenfor må være tilknyttet en organisasjon som mottar midler fra denne tilskuddsordningen. Medlemmene oppnevnes av Norsk musikkråds styre etter innstilling fra organisasjonene.    

Generalsekretæren i Norsk musikkråd er sekretær for fordelingsutvalget.   

Fordelingsutvalget konstituerer seg selv med å velge leder, nestleder og utvalgsmedlemmer.   

Fordelingsutvalget er vedtaksdyktig når minst fem av fordelingsutvalgets medlemmer møter, herunder lederen eller nestlederen. Ved stemmelikhet gjør lederens, eventuelt nestlederens, stemme utslaget.  

§ 4 Fordelingsutvalgets instruks

Fordelingsutvalget skal behandle alle søknader om tilskudd og fatte fordelingsvedtak basert på: 

 • Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet 
 • Generelle krav til nasjonale tilskudd 
 • Frister og krav fastsatt av Norsk musikkråd gjennom disse retningslinjene 
 • Musikkorganisasjonenes søknader, årsmeldinger, planer, regnskap, budsjett, vedtekter og eventuell annen dokumentasjon 

Fordelingsutvalget har mulighet til å gjøre en skjønnsvurdering av hva som er en «nasjonal musikkorganisasjon» og hva som er «musikkorganisasjonens drift og aktiviteter», jf. § 1.  Fordelingsutvalget kan utøve skjønn i fordelingen av midlene.    Fordelingsutvalget skal bestrebe seg på en rettferdig fordeling både mellom musikkorganisasjonene og mellom de ulike typene musikkorganisasjoner, jf. § 3. Fordelingsutvalget skal i sin skjønnsmessige vurdering ta hensyn til musikkorganisasjonens størrelse, økonomiske behov og grad av aktivitet, og på en slik måte at det er sammenlignbare størrelser som legges til grunn. Fordelingsutvalgets bruk av skjønn skal dokumenteres.    

Fordelingsutvalget skal bestrebe seg på en forutsigbar fordeling slik at ingen av musikkorganisasjonene som mottar støtte bør ha større variasjon i tilskuddet fra ett år til neste enn +/- 10 %, med mindre det er særlig begrunnelse for det gjennom store endringer som for eksempel politiske endringer i støtten, strukturelle endringer i musikkorganisasjonen eller andre særlige hensyn.   

Fordelingsutvalgets leder deltar på de årlige brukerseminarene og eventuelt andre informasjonsmøter med musikkorganisasjonene.    

Fordelingsutvalget skal følge Forvaltningslovens regler om habilitet. Av denne følger blant annet at fordelingsutvalgets medlemmer i god tid skal si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han eller henne inhabil. Avgjørelsen om inhabilitet treffes av utvalget, uten at vedkommende medlem deltar. Spørsmål om inhabilitet skal protokolleres og ved fratredelse skal årsaken protokollføres.   

§ 5 Frister og krav til søker 

Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no

Årsrapport med foreløpig regnskap for foregående år og budsjettsøknad for neste kalenderår skal sendes inn senest 25. februar  Budsjett for inneværende år i balanse skal sendes inn senest 1. september  Revidert årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for foregående år skal sendes inn senest 1. september 

I tillegg til tidsfristene gjelder følgende krav:  Ved vedtektsendringer skal søkere sende inn organisasjonens nye vedtekter og vedlegge en forklaring på endringene som er gjort .

Søkere plikter uoppfordret og løpende å gi Norsk musikkråd alle opplysninger som har betydning for vedkommende musikkorganisasjons søknad og tilskudd, enten dette er utbetalt eller ikke   

Det er en forutsetning for tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for den funksjonshemmede og ledsager samlet ikke overstiger prisen for en ordinær billett. 

§ 6 Klageadgang 

Organisasjonene kan klage på saksbehandlingsfeil i fordelingsvedtaket.  Skriftlig klage skal sendes Norsk musikkråd innen tre uker etter at tildelingsbrev eller avslagsbrev er sendt. Endelig vedtak gjøres i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages. 

§7 Økonomiforvaltning

Tilskuddet er et årlig rundsumstilskudd, og Norsk musikkråd og musikkorganisasjonene som mottar tilskudd er underlagt kravene som gjelder for offentlige tilskudd. Det vises særlig til styrets oppgave som det ansvarlige organ for den økonomiske forvaltning, og nødvendigheten av å ha løpende oversikt over den økonomiske situasjonen slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter til enhver tid er under kontroll. 

Et eventuelt underskudd må dekkes gjennom overføringer fra fri egenkapital eller over driftsbudsjettet i påfølgende budsjettår. Eventuelt ubenyttet tilskudd kan benyttes i påfølgende år. Dersom tilskuddsmottaker akkumulerer overskudd over flere år gjennom mindre aktivitetsnivå enn det som er forutsatt ved tildelingen av tilskudd, vil størrelsen på det årlige tilskuddet kunne bli revurdert.    

Organisasjonen har ansvar for å gi revisor informasjon om disse retningslinjene. 

§ 8 Utbetaling

Utbetaling av tilskudd skjer i samsvar med de retningslinjene som gjelder for anvisning av statstilskudd. Svar på søknad gis til musikkorganisasjonene innen 1. juli. Tilskuddet blir normalt utbetalt med en forskuddsvis andel i februar/mars og resten etter at fordelingsutvalget har gjort fordelingen og tilskuddsbrevet er akseptert, og øvrige krav til rapportering er innfridd.  

§ 9 Krav til rapportering

Krav til årsrapport med foreløpig regnskap 

Tilskuddsmottakere som mottar årlig tilskudd må utarbeide egen rapport om aktiviteten for hvert tilskuddsår. Rapporten skal inneholde: 

Kort omtale av musikkorganisasjonens samlede virksomhet for året sett i forhold til musikkorganisasjonens målsettinger 

Foreløpig regnskap for det gjeldende året 

Krav til endelig regnskap og revisjonsberetning 

Før utbetaling av andre del av tilskudd kan gjennomføres, må avsluttet, revidert regnskap for det foregående år sendes inn.

Følgende krav gjelder:  Alle offentlige tilskudd (både statlige, fylkeskommunale og kommunale) skal spesifiseres i regnskapet med beløp og tilskuddsyterens navn.  Regnskap må være signert av musikkorganisasjonens daglige leder eller styre.  Regnskapet må være revidert og ha en egen revisjonsberetning.  Regnskapet skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor dersom tilskuddet fra Norsk musikkråd er kr 400 000 eller høyere. Dersom tilskuddet er under kr. 400 000, kan det benyttes en valgt revisor.  Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet, skal oppbevares i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven og bokføringsloven 

Kontroll 
Norsk musikkråd er som forvalter pålagt å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene. Ved søknadsbehandlingen skal kontrollen rettes mot innsendt materiale. Annen kontroll tilpasses musikkorganisasjonenes internkontroll, og kontroll fra deres revisor. Ved særlige grunner kan Norsk musikkråd gjennomføre en utvidet kontroll. 

§ 10 Mislighold 

Dersom en musikkorganisasjon eller noen på dens vegne gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette medfører at tilskudd utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake.   

Dersom tilskuddet ikke brukes etter forutsetningene, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake, eller blir redusert påfølgende

§ 11 Ikrafttredelse

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 11. januar 2022, og gjelder for tilskuddsåret 2022. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse

§ 12 Endringer i retningslinjene 

Vesentlige endringer i disse retningslinjene skal sendes på høring til mottakerorganisasjonene. Høringsfrist for organisasjonene settes til minst to måneder. Endringsforslag med begrunnelse skal sendes organisasjonene senest 1. juli dersom endringen skal ha virkning fra kommende kalenderår.

Tildelinger fra Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner 2019, 2020 og 2021

Organisasjon Tildeling 2021 Tildeling 2022
AKKS kr 1 633 475 kr 1 659 611
BandOrg kr 892 366 kr 906 644
De Unges Orkesterforbund kr 400 000 kr 406 400
Dissimilis Norge kr 460 575 kr 467 944
FONOKO kr 112 380 kr 114 178
Korpsnett Norge kr 562 925 kr 571 932
Musikk fra Livets Begynnelse kr 618 092 kr 627 981
Musikkpedagogene Norge kr 381 500 kr 367 284
Norges Kirkesangforbund kr 705 806 kr 717 099
Norges Korforbund kr 3 415 010 kr 3 469 650
Norges Musikkorps Forbund kr 2 845 842 kr 2 891 375
Norsk Americana Forum kr 195 044 kr 198 165
Norsk Bluesunion kr 717 890 kr 729 376
Norsk forening for musikkterapi kr 512 774 kr 520 978
Norsk Kammermusikkforbund kr 160 286 kr 162 851
Norsk Kvedarforum kr 59 000 kr 60 000
Norsk Langeleikforum kr 45 000 kr 50 604
Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund kr 96 000 kr 96 000
Norsk Munnharpeforum kr 71 389 kr 72 531
Norsk munnspillforum kr 78 656 kr 79 914
Norsk musikkbibliotekforening kr 83 500 kr 84 836
Norsk Sangerforbund kr 292 209 kr 296 884
Norsk sangerforum kr 1 125 850 kr 1 143 864
Norsk Stemmepedagogisk Forum (Evta) kr 45 000 kr 50 604
Norsk Suzukiforbund kr 101 224 kr 102 844
Norsk Viseforum kr 1 227 688 kr 1 247 331
Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund kr 1 285 618 kr 1 306 188
Norske Trekkspilleres Landsforbund kr 1 165 035 kr 1 183 676
Pascal Norge kr 90 000 kr 91 440
Foreningen for Klassisk gitar i Norge kr 45 000 kr 50 604
Ny Musikks komponistgruppe kr 50 604
Norsk Dobbeltrørlag kr 50 604