Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner

Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk Tipping.


Norsk musikkråd forvalter tilskuddet på vegne av Kulturdepartementet. Alle nasjonale musikkorganisasjoner kan søke om tilskudd til drift fra denne ordningen.

I 2023 ble 24,7 millioner kroner fordelt til 32 nasjonale musikkorganisasjoner.

Tilskuddsordningen fordeles av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene, samt en uavhengig representant.

Fordelingsutvalg 2024-2025

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalg etter innstilling fra mottakerorganisasjonene. Følgende er medlemmer av fordelingsutvalget:

  • Odd Arne Halaas (Norske Trekkspilleres Landsforbund) med Trine Lise Skorpen (Norges Musikkorps Forbund) som vara (gruppe a)
  • Ragnhild Zetterstrøm (Norges Kirkesangforbund) med Heidi Pedersen (Norsk Sangerforbund) som vara (gruppe a)
  • Benjamin Zahl Bergem (Dissimilis Norge) med Mari Rustøy (Bandorg) som vara (gruppe b)
  • Roy Henning (Foreningen for klassisk gitar i Norge) med Eivind Krog Ravndal (Musikkpedagogene Norge) som vara (gruppe c)
  • Liv Bakke Kvinlog (Norsk Viseforum) med Tone Nøtvik Jakobsen (Norsk Musikkbibliotekforening) som vara (gruppe d)
  • Audun Reithaug (uavhengig representant/Norsk Jazzforum)
  • Birgitte Brekke fra styret tiltrer som observatør.
  • Spesialrådgiver Christin Sund er sekretær for fordelingsutvalget.

1. juni er rapportfrist for tilskudd mottatt foregående år. Søknadsfrist for tilskudd i 2026 er 15. november 2024.

Retningslinjer – Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner 2024

§ 1 Formål 

Ordningen skal gi tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoners drift og aktiviteter. 

§ 2 Målgruppe 

a) Frivillige, demokratiske nasjonale musikkorganisasjoner som ikke driver i strid med norsk lov, og der overskuddet tilfaller organisasjonen.

b) Tilskudd gis uavhengig av medlemskap i Norsk musikkråd.

§ 3 Forvaltning – Fordelingsutvalget

Søknadene blir vurdert og fordelt av et valgt fordelingsutvalg som oppnevnes og arbeider etter egen instruks.

§ 4 Krav til søker 

Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no

Årsrapport, revidert årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for foregående år skal sendes inn senest 1. juni.

Ved vedtektsendringer skal søkere sende inn organisasjonens nye vedtekter og vedlegge en forklaring på endringene.

I tillegg gjelder følgende:

Søkere plikter uoppfordret og løpende å gi Norsk musikkråd alle opplysninger som har betydning for vedkommende musikkorganisasjons søknad og tilskudd, enten dette er utbetalt eller ikke.   

§ 5 Klageadgang 

Organisasjonene kan klage på saksbehandlingsfeil i fordelingsvedtaket.  Skriftlig klage skal sendes Norsk musikkråd innen tre uker etter at tildelingsbrev eller avslagsbrev er sendt. Endelig vedtak gjøres i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages. 

§6 Bruk av tilskuddet

Tilskuddet er et årlig rundsumstilskudd, og Norsk musikkråd og musikkorganisasjonene som mottar tilskudd er underlagt kravene som gjelder for offentlige tilskudd. Det vises særlig til styrets oppgave som det ansvarlige organ for den økonomiske forvaltning, og nødvendigheten av å ha løpende oversikt over den økonomiske situasjonen slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter til enhver tid er under kontroll. Et eventuelt underskudd må dekkes gjennom overføringer fra fri egenkapital eller over driftsbudsjettet i påfølgende budsjettår. Eventuelt ubenyttet tilskudd kan benyttes i påfølgende år. Dersom tilskuddsmottaker akkumulerer overskudd over flere år gjennom mindre aktivitetsnivå enn det som er forutsatt ved tildelingen av tilskudd, vil størrelsen på det årlige tilskuddet kunne bli revurdert. Organisasjonen har ansvar for å gi revisor informasjon om disse retningslinjene. 

§ 8 Rapportering 

Tilskuddsmottakere skal utarbeide egen rapport om aktiviteten for hvert tilskuddsår. Rapporten leveres på www.stotteordninger.no. Før utbetaling av andre del av tilskudd kan gjennomføres, må avsluttet, revidert regnskap for det foregående år sendes inn.

Alle offentlige tilskudd (både statlige, fylkeskommunale og kommunale) skal spesifiseres i regnskapet med beløp og tilskuddsyterens navn.  Regnskapet skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor dersom tilskuddet fra Norsk musikkråd er kr 400 000 eller høyere. Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet, skal oppbevares i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven og bokføringsloven.Norsk musikkråd er som forvalter pålagt å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene. Ved særlige grunner kan Norsk musikkråd gjennomføre en utvidet kontroll. 

§ 9 Mislighold 

Tilskuddet kan kreves betalt tilbake dersom det senere avdekkes at tilskuddet ikke er brukt i samsvar med tildelingsbrevet. Norsk musikkråd har rett til å holde tilbake tilsagnsbeløpet ved mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre tilskuddsordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre tilskuddsordninger er gitt på feilaktig grunnlag.   Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.   Norsk musikkråd har rett til å ikke behandle en søknad eller holde tilbake penger dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppen i andre saker har ubetalte krav, ikke har levert rapport eller har levert mangelfull rapport, har misligholdt midler eller undersøkes for dette eller har fått støtte på falskt grunnlag eller undersøkes for dette.Punktene over gjelder både Frifond og andre av Norsk musikkråds og LNUs støtteordninger.

§ 10 Ikrafttredelse 

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 6. desember 2023, og gjelder for tilskuddsåret 2024. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjene.

§ 11 Endringer i retningslinjene 

Vesentlige endringer i disse retningslinjene skal sendes på høring til mottakerorganisasjonene. Høringsfrist for organisasjonene settes til minst to måneder. Endringsforslag med begrunnelse skal sendes organisasjonene senest 1. juli dersom endringen skal ha virkning fra kommende kalenderår.

Tildelinger fra Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner 2020 og 2021

Organisasjon Tildeling 2021 Tildeling 2022 Tildeling 2023

AKKS

kr 1 633 475

kr 1 659 611

BandOrg

kr 892 366

kr 906 644

De Unges Orkesterforbund

kr 400 000

kr 406 400

Dissimilis Norge

kr 460 575

kr 467 944

FONOKO

kr 112 380

kr 114 178

Korpsnett Norge

kr 562 925

kr 571 932

Musikk fra Livets Begynnelse

kr 618 092

kr 627 981

Musikkpedagogene Norge

kr 381 500

kr 367 284

Norges Kirkesangforbund

kr 705 806

kr 717 099

Norges Korforbund

kr 3 415 010

kr 3 469 650

Norges Musikkorps Forbund

kr 2 845 842

kr 2 891 375

Norsk Americana Forum

kr 195 044

kr 198 165

Norsk Bluesunion

kr 717 890

kr 729 376

Norsk forening for musikkterapi

kr 512 774

kr 520 978

Norsk Kammermusikkforbund

kr 160 286

kr 162 851

Norsk Kvedarforum

kr 59 000

kr 60 000

Norsk Langeleikforum

kr 45 000

kr 50 604

Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund

kr 96 000

kr 96 000

Norsk Munnharpeforum

kr 71 389

kr 72 531

Norsk munnspillforum

kr 78 656

kr 79 914

Norsk musikkbibliotekforening

kr 83 500

kr 84 836

Norsk Sangerforbund

kr 292 209

kr 296 884

Norsk sangerforum

kr 1 125 850

kr 1 143 864

Norsk Stemmepedagogisk Forum (Evta)

kr 45 000

kr 50 604

Norsk Suzukiforbund

kr 101 224

kr 102 844

Norsk Viseforum

kr 1 227 688

kr 1 247 331

Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund

kr 1 285 618

kr 1 306 188

Norske Trekkspilleres Landsforbund

kr 1 165 035

kr 1 183 676

Pascal Norge

kr 90 000

kr 91 440

Foreningen for Klassisk gitar i Norge

kr 45 000

kr 50 604

Ny Musikks komponistgruppe

kr 50 604

Norsk Dobbeltrørlag

kr 50 604