Nyheter  Mandag 31. oktober 2016

Gratulerer med ny kulturplan

Akershus musikkråd gratulerer Akershus fylkeskommune med sin nye kulturplan. Planen ble endelig vedtatt i fylkestinget 12. september, og fastsetter fylkeskommunens prioriteringer på kulturområdet fram til 2023. Og joda - musikk er et viktig område.

2016 Kulturplanforside

Folkemusikk prioriteres

Det sies at "Det skal legges særlig vekt på nettverk og samarbeid, økt innsts overfor folkemusikken...." Videre: Dokumentasjonssenteret (formusikk i Akershus" skal ha et særskilt ansvar for innsamling, dokumentasjon og formidling av folkemusikken i Akershus." Akeshus musikkråd gleder seg til å jobbe videre med dette, i et nettverkssamarbeid med SAFFA og Akershus fylkeskommune, og håper å bringe mer av den lokale folkemusikkskatten ut til dagens innbyggere.

Se her for litt mer om folkemusikken i Akershus.

Arbeid med gode lokaler og akustikk også prioritert

Det er et eget kapittel for "Arenaer for produksjon og formidling", og her sier det bl.a.: "Akershus musikkråd har bidratt til kartlegging av kulturarenaer og akustikkmålinger i mange år, og var en sentra aktør da ny norsk standard for akustikk i musikklokaler ble lansert i 2014. I en pressetressurssituasjon er det av avgjørende betydning at edt trekkes veksel på eksisterende kunnskap og vedtatte standarder." Vi er glade for at fylkeskommunener så tydelig på dette.

Se her for litt mer om musikklokaler og akustikk i Akershus

Frivillige og amatører

Det er også et eget kapittel omn frivillige og amatører, der det slås fast at "Det er viktig å anserkjenne de frivillige organisasjonenes arbeid og nedslagsfelt. Organisasjonene er tuftet på frivillig medlemskap og demokratisk organisering, og i tillegg til å bidra til en betydelig aktivitet på kunst- og kulturfeltet er de også viktige faktorer med tanke på tilhørighet, deltakelse, læring, integrering og demokratiutvikling." Ser man dette i sammenheng med følgende sitat fra Musikk-kapitlet blir det meget interessant og bra, sett fra m,usikkrådets side: "Det er et kjennetegn for [musikk]feltet at samarbeid mellom profesjonelle og amatører er spesielt tett, og fritidsmusikklivet og arrangørnettverket er en vesentlig arbeidsgiver for pedagoger og profesjonelle musikere i fylket.

Akeshus musikkråd vil bidra i det videre arbeiodet med å videreutvikle disse momentene, i samarbeid med både fylekskommunen og våre medlemsorganisasjoner.

Akershus musikkråd har fått et eget kapittel

avsnittet omfatter en beskrivelse av musikkrådet som en sentral samarbeidspart for fylkeskommunen, rent eksplisitt nevnes både UKM, institusjonskonsertene, Tekpool og Dokumentasjonssenteret som sentrale satsinger - som det presiseres skal opprettholdes. Samtidig åpnes det for at Akershus musikråd får en utvidet rolle overfor barn og unge og talentutvikling - og vår kompetanse innen aky\ustikk og arenaer (lokaler) presiseres også herr som viktig for fylkeskommunen og fylket.