Nyheter  Onsdag 10. januar 2024

Konferanse for lokale musikk- og kulturråd

Akershus musikkråd og Innlandet musikkråd inviterer til årets Region Øst-konferanse, som finner sted den 20. - 21. april på Gardermoen. Musikkråd og kulturråd fra Østlandet er hovedmålgruppen for konferansen, men også råd fra øvrige deler av landet er velkomne.

NB: Utvidet påmeldingsfrist til 25. mars.

Årets konferanse innledes med et “ferskingforum” rettet mot nye styremedlemmer og musikkråd. Dette er en verdifull mulighet for de som er nye i rollen, men også åpent for de med mer erfaring som ønsker å dele sin kunnskap.

Konferansen fortsetter med et omfattende program som dekker både ferske og erfarne styremedlemmer. Programmet er strukturert i tråd med handlingsplanen for lokale musikkråd, og vil gi innsikt, inspirasjon og nyttige verktøy for å styrke kulturarbeidet i deres region.

Mer utdypende informasjon om programmet kan leses lenger ned på siden.

Vi ser frem til en helg fylt med læring, nettverksbygging og inspirasjon. Sammen kan vi bidra til å styrke musikk- og kulturlivet!

Praktisk informasjon

Dato:
- Lørdag 20. og søndag 21. april 2024

Sted:
-
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen (Google Maps)

Pris:
Det er ingen deltakeravgift, med deltakerne belastes for kost og losji.

- Enkeltrom lørdag - søndag: 3500,-
- Ikke-boende lørdag - søndag: 2200,- (inkludert middag)

Meld deg på her (frist 25. mars)

Hovedtemaer for konferansen

Under hver fane kan du lese om de ulike hovedtemaene for konferansen.

Ferskingforum
 • Organisasjonskartet vårt
 • Hvorfor lokalt musikk-/kulturråd i kommunen?
 • Kontakt med medlemmene
 • Hva er et lokalt musikk-/kulturråd, og hva gjør de? (Innflytelse, lokaler, tilskudd fra kommunen, konkrete tiltaket, arrangementer og aktiviteter).
Inkludering og rekruttering - musikk for alle
 • Dette er det det første punktet i Norsk musikkråds overordnede styringsdokument for 2023 - 2025. Vi får en innledning om hvordan musikkrådet nasjonalt arbeider med dette, før vi fokuserer på de lokale forholdene.
Rekruttering 1: Hvordan få med flere
 • Vi har vært så heldige å få prosjektleder for «Økt deltakelse» fra Frivillighet Norge, Vanja Konradsen til å innlede om dette viktige temaet. Hun hadde et svært interessant innlegg om dette på Viken frivillighetskonferanse høsten 2023, og kommer både med konkrete tips og hjelp og ser litt bredere på utfordringen med å få med flere, i første rekke barn og unge i aktivitetene våre.
Rekruttering 2: Hvordan holde på medlemmene
 • En ting er å få med flere barn og unge – en annen utfordring er å holde på medlemmene over tid. Vi trekker fram noen gode eksempler fra lag som har fått til dette, som utgangspunkt for en diskusjon og erfaringsutveksling blant konferansedeltakerne. Dette temaet har hovedfokus på barn og unge, men det er også høyst relevant å se nærmere på hvordan vi kan holde på og gi konstruktive tilbud for å unngå at også voksne deltakere faller fra.
Inkludering

Inkludering handler om å ha en plass for alle, og aktivt inkludere alle.

 • Inkludering av innvandrere:
  Dette handler primært om å ta imot og inkludere mennesker fra andre land og kulturer. Fokuset har de siste to årene vært sterkt rettet mot flyktninger fra Ukraina, men det gjelder også de som kommer fra andre land og kulturer. Akershus musikkråd har arbeidet aktivt helt siden april 2022 med tiltak og inkludering av flyktninger, og flere av de lokale musikk- og kulturrådene har også erfaringer på dette området. Blant annet vil Anna Sandvik fra Akershus musikkråd innlede om arbeidet med å inkludere ukrainske flyktninger.
 • Inkludering av personer med spesielle utfordringer
  Dette området er bredt og mangfoldig, med ulike utfordringer og behov. Tidligere har vi ikke fokusert mye på dette i musikkråd-sammenheng, men det blir stadig viktigere. Tiltakene varierer fra enkle, lett gjennomførbare initiativer til mer komplekse og utfordrende tiltak. Målgruppen er svært mangfoldig, men dette bør ikke være en unnskyldning for å ikke implementere tiltak som kan hjelpe. Musikkens studieforbund har også en egen tilskuddsordning for å bidra til å dekke ekstra kostnader for tilrettelegging av øvelsene.
Musikkglede, helse og livskvalitet
 • Dette er andre hovedpunkt i Norsk musikkråds styringsdokument for 2023—2025, og også høyst interessant for de lokale rådene og medlemslagene lokalt. Etter pandemien har fokus på psykisk helse blitt sterkere enn noen gang, og musikklivet har blitt trukket fram som en utmerket arena for bedre psykisk helse. Musikk har først og fremst en egenverdi. Musikk har også en dokumentert folkehelseeffekt. Vår aktivitet bidrar til god helse og fremmer livskvalitet i alle aldre. For et lokalt råd er det nyttig å kjenne til de helsemessige fordelene ved å delta i musikkaktivitet og kunne bruke dette i det lokale arbeidet, ikke minst overfor kommunen.
Erfaringsutveksling mellom deltakerne
 • Tidligere konferanser har vist at det å dele erfaringer deltakerne imellom har vært veldig nyttig og blitt sett på som en av de viktigste siden ved konferansene. Vi setter derfor av litt bedre tid til dette enn tidligere, og ber deltakerne forberede seg litt ekstra til denne sekvensen.
Forholdet til kommunen og kultursjefen

Dette er et stadig tilbakevendende tema, som vi også tar for oss i år. Det er alltid nye eksempler, og erfaringer fra de kommunene deltakerne kommer fra er nyttig å diskutere og dele med de andre.

Orientering om det nasjonale arbeidet med lokale musikkråd

Norsk musikkråd har oppnevnt et organisasjonsutvalg for å styrke arbeidet med lokale musikk- og kulturråd. Vi har fått musikkrådets administrasjonssjef Katrine Smemo Granlund, som er med i organisasjonsutvalget, til å fortelle om det pågående arbeidet og hva som allerede er gjort. Dette blir også en fin anledning for deltakerne til å sende signaler inn til utvalget og dets arbeid. Hun vi også presentere andre nyheter, og det er god anledning til å stille henne spørsmål og komme med innspill.

Egnede lokaler for musikklivet

Arbeidet med egnede musikklokaler er noe de fleste lokale musikkråd har langt oppe på dagsorden. Flere av nyhetene fra 2023 er spesielt relevante – vi presenterer blant annet:

 • Ny norsk standard for konsertlokaler (NS 8178:2023)
 • Norsk versjon av NS-ISO 23591 om øvelokaler
 • Ny veileder om «Skolen som kulturarena»
  • Viken fylkeskommune lanserte i desember en veileder for arbeidet med bygging og rehabilitering av skoler – og hvordan man går fram for at skolene kan fungere godt også som kulturbygg. Standarden har fått stor oppmerksomhet, og tar for seg planleggingen av skolebygg. De lokale musikk- og kulturrådene har en meget sentral plass i dette arbeidet – på vegne av de lokale medlemsorganisasjonene. Vi ser på det lokale musikk-/kulturrådets plass i dette og de utfordringene rådene står overfor som talerør for sine medlemsorganisasjoner.

Vi prøver også å få til en praktisk befaring i to av hotellets store rom som brukes som
musikklokaler for å vurdere disse og rommenes egnethet som konsert- og
øvingslokaler. Dette blir en spennende praktisk demonstrasjon/gjennomgang av
rommene, blant annet ut fra den nye standarden for konsertrom.

Program

Under finner du program for Region Øst-konferansen for lokale musikk- og kulturråd.
Akershus musikkråd arrangerer en bolk for sine medlemmer fredag kveld og lørdag morgen, før hovedprogrammet starter lørdag formiddag.

Program konferanse

Meld deg på her

Påmeldingsfristen er 25. mars.

Har du spørsmål, kan du kontakte:

Akershus musikkråd v/daglig leder Jon G. Olsen:
jon.olsen@musikk.no / 91778776

Innlandet musikkråd v/daglig leder Eirin Lien:
eirin.lien@musikk.no / 40036425