Nyheter  Mandag 7. oktober 2019

Økte rammer i kulturbudsjettet, men uheldige kutt i studieforbund

Det er flere ting som er gledelig for kultur-Norge i det foreslåtte budsjettet for 2020. Men det er én ting som trekker kraftig ned.

Trine Skei Grande

Oppdatert 16. oktober: Her kan du lese vårt budsjettnotat til høringen i Familie- og kulturkomiteen.

Regjeringen foreslår at Kulturbudsjettet i 2020 skal være på 19,9 mrd. Det er en økning på 6,7 % og innad i regjeringen er ikke det dårlig, så får det heller være at Kulturdepartementets andel av statsbudsjettet er liten.

Hovedpunkter:

  • Momskompensasjonen til frivilligheten trappes ytterligere opp, til 1,7 mrd kr. Dermed burde det være grunn til å forvente at målet på 1,8 mrd kr som regjeringen satte i Granavolden-erklæringen vil nås i 2021. Budsjettforslaget er imidlertid 400 millioner unna en full momskompensasjon, ifølge Frivillighet Norge.
  • Norsk musikkråd merker seg også at det varslede «Fritidskortet» for barn og ungdom 6-18 år skal benyttes til å dekke kostnader ved faste, organiserte deltakeravgifter i fritidsaktiviteter. Det sies likevel at kortet vil ha en delvis kommunal finansiering. Da vil nok mange kommuner mene at den konkrete delingsbrøken blir viktig. I 2020 vil piloten videreføres og det avsettes midler til dette.
  • På forhånd var det lekket at regjeringen ville imøtekomme oppfordringen fra frivilligheten om at ikke bare idretten, men også at det frivillige kulturlivet vil kunne bidra til bedre inkludering av barn og ungdom. 5 mill kroner til tiltak på dette feltet er en grei start.
  • Antall tilskudd som skal fordeles over kulturandelen til spillemidlene utvides, samtidig som alle formålene skal motta det samme som i år. Det blir det ikke nok midler til, gitt at prognosen for Norsk tippings resultat i år slår til.

Samtidig etterlater dette kulturbudsjettet også en del uavklarte forhold. Særlig gjelder dette hvilke områder innenfor kultur som vil bli tillagt de nye fylkene. Her skyver regjeringen fortsatt ballen foran seg og peker på kommuneproposisjonen for 2021. Når det også nå er skapt usikkerhet om flere av de nye storfylkene faktisk vil leve videre etter stortingsvalget i 2021, skaper dette mye usikkerhet på det regionale nivået.

Kutt i studieforbund

Under Kunnskapsdepartementets budsjett (kap 254, post 70) foreslås tilskuddet til studieforbund på 209,6 mill i 2020. I denne ligger det en reduksjon på 10 millioner i opplæringstilskudd for «å gi rom for andre prioriteringer». Kuttet for studieforbundene er negativt og kommer overraskende. Studieforbundsordningen skal fra 2021 deles mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Det er et meget uheldig signal å redusere bevilgningene midt i prosessen, og dette sår tvil om regjeringens intensjoner for feltet. Frivillige organisasjoners langsiktige opplæringsarbeid blir nok en gang sett på som annenrangs, og dette er dypt bekymringsfullt.

Utprøving av fritidskort

I Barne- og familiedepartementets budsjett for 2020 foreslås det å bevilge 60 millioner til et forsøk med fritidskortordninger og en videreføring av pilotene i Arendal og Vadsø. Den statlige andelen skal suppleres med en kommunal finansiering eller andre lokale bidrag.

I Granavolden-plattformen er det slått fast at det skal innføres et fritidskort, som skal være ubyråkratisk og personstyrt, og det skal i tillegg være mulig for kommunene å legge på en lokal andel. Hensikten er å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn mellom 6-18 år. Målet med ordningen er å at flere barn og unge skal delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Ingen ny satsing på kulturarenaer i kommunene

Kulturbudsjettet for 2020 er foreslått til en størrelse på 19,9 mrd. Justert for NRK-lisens og endringer i departementstruktur, er det en økning på 850 millioner. Av denne økningen gis 340 millioner til museum og visuell kunst til et samlet tilskudd på 2,2 mrd. Det er spesielt det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen som trekker opp dette, som i 2020 foreslås en økning på 280,6 millioner i driftstilskudd.

Tilskuddet til nye nasjonale kulturbygg styrkes med 291 millioner, med en ytterligere forpliktelse om 768,3 millioner i senere budsjettår. Av erfaring er det få av disse byggene som tradisjonelt vil komme det frivillige kulturlivet til gode. Tilskuddene til lokale kulturbygg, øvingslokaler og lokaler for hverdagskulturen finnes gjennom en såkalt toppfinansiering (inntil 1/3) av regionale kulturbygg og eventuelle tilskudd gjennom Musikkutstyrsordningen, begge ordninger over tippemidlene. De to ordningene skal videreføres på henholdsvis 56,4 og 45 millioner i forbindelse med disponeringen av Norsk tippings overskudd i 2020. Utover disse to incentivene vil det som tidligere være kommunal grunnfinansiering og eventuelle private tilskudd som skal finansiere de kulturarenaene som grasrotkulturen er avhengig av.

Det er skuffende at regjeringen ikke følger opp de positive signalene i Frivillighetsmeldingen og Kulturmeldingen hva gjelder nødvendigheten for flere egnede øvings- og fremføringslokaler for det frivillige musikk- og kulturlivet.

5 millioner til inkluderingsprosjekter i frivillige kulturliv

Forrige uke gikk kulturminister Trine Skei Grande ut og opplyste om at kulturfeltet får 5 millioner kroner til en støtteordning for inkludering og mangfold. Fra før av har idretten en pott 20 millioner kroner til inkludering i idrettslag og kulturlivet har etterlyst en lignende ordning. I budsjettet kan vi lese at departementet «i 2020 vil styrke arbeidet med å inkludere barn og unge i kultur, med særskilt vektlegging av det frivillige kulturlivet. Til dette skal Kulturtanken få i oppdrag med å etablere en søknadsbasert ordning og det foreslås 5 millioner til dette (KUD kap 315 post 76).

Norsk musikkråd er positive til at det opprettes en støtteordning, men er tvilende til om hvorvidt Kulturtanken har de nødvendige forutsetninger hva gjelder kontaktflate, oversikt og engasjement i det frivillige kulturfeltet. Det er de nasjonale paraplyorganisasjonene innenfor for eksempel det frivillige kulturlivet som kjenner hvor skoen trykker og som kunne kanalisere tiltaksmidler på en effektiv måte. Vi skal imidlertid bidra så godt vi kan, uavhengig av hvem som forvalter ordningen.

Mot trangere kår for kulturformål på tippenøkkelen

I år ble det fordelt 5,5 mrd i spillemidler, som var en økning på 273 millioner fra året før. I prognosen for årets resultat ligger det an til at kulturformålene (på tippenøkkelen) vil fordeles med 813 millioner i 2020, som i tilfelle er opp med om lag 1 pst fra årets 805 millioner. I budsjettforslaget heter det at «Regjeringen vil styrke det frivillige kulturlivet, som kor, korps og amatørteater.». Det vises til at «Det har blant annet vært en økning i bevilgningene til frivillig kulturliv fra spillemidlene til kulturformål» og at «Disse midlene må ses i sammenheng med bevilgningene over statsbudsjettet.»

Det er noen endringer i vente. Av nasjonalbibliotekets «tilskudd til ulike bibliotek- og litteraturrelaterte tiltak» (under kap 328 post 80) skal enkelte av tiltakene fra 2020 dekkes av spilleoverskuddet til kulturformål.

Videre skal Aktivitetsmidlene for kor (drøyt 3 millioner i 2019) flyttes fra fra kap 315 post 78 til spillemidlene og de får også med seg ytterligere 1,1 millioner som tidligere har gått til Kulturrådets kirkemusikkordning. Til tippemidlene skal også de 5 ekstra millionene som Musikkutstyrsordningen mottok over statsbudsjettet i 2019. Disse to ordningene på om lag 8 millioner (9,1 inkludert kirkemusikkordningen) utgjør mer enn økningen som prognosen fra Norsk tipping legger opp til.

Forenklingsreform

Det påbegynte arbeidet med å forenkle både søknadsprosess og rapportering på statlige tilskudd skal videreføres, i følge budsjettforslaget til Kulturdepartementet. Arbeidet med å lage en digital oversikt over statlige tilskuddsordninger,tilskuddsmottakere og tilskuddsbeløp til frivillig sektor er i gang,

I forlengelsen av dette samarbeider Norsk musikkråd med LNU om å utvikle et nytt verktøy for tilskuddsordninger og denne vil være operativ i 2020.

Flere reaksjoner:

Stortingskomiteene gjennomfører høringer den 21. og 24. oktober før budsjettet behandles av Stortinget i desember.