Nyheter  Onsdag 30. november 2022

Regionale kulturfond

Den pågående utredningen av regionale kulturfond er en historisk mulighet for å styrke lokalt og regionalt samspill mellom frivillig og profesjonelt kulturliv – men det må gjøres riktig.

I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at de ville innføre regionale kulturfond. Med forslaget til statsbudsjett for 2023 ble også målsetningen slått fast, som er «å styrke samspillet mellom profesjonelt og frivillig kulturliv, i tillegg til å forsterke lokal og regional kulturfrivillighet.»

Det er nå igangsatt en utredning for å ta nærmere stilling til utformingen, hvem som skal forvalte fondene og hvilken innretning som skal benyttes. For det organiserte musikklivet er det nå en mulighet til å spille inn til Kulturdepartementet hvordan fondene bør utformes og i hvilken størrelsesorden.

Målet [med regionale kulturfond] er å styrke samspillet mellom profesjonelt og frivillig kulturliv, i tillegg til å forsterke lokal og regional kulturfrivillighet.

Fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Dagens situasjon er at finansiering av kulturaktiviteter ofte er avgrenset enten til offentlige, profesjonelle eller frivillige aktører, og det er vanskelig å skaffe finansiering til prosjekter lokalt der profesjonelle og frivillige jobber sammen.

Dette gjenspeiler ikke realiteten i det lokale kulturfeltet, som ofte kjennetegnes av samarbeid på tvers av disse skillene. Det er dermed stort behov for en tilskuddsordning som kobler det frivillige og det profesjonelle kulturlivet, og med riktig gjennomføring vil regionale kulturfond kunne løse dette.

Historisk mulighet – men det må gjøres riktig

Norsk musikkråd er glade for at dette arbeidet settes i gang, men mener at regionale kulturfond må komme på plass allerede i 2023 i form av en prøveordning i en region eller ett fylke og at det bør settes av 10 millioner til formålet i første omgang. Erfaringene fra dette kan senere benyttes til å etablere en større satsing.

Kulturlivet er fortsatt i en krevende tid som følge av pandemien, og det haster å gjøre tiltak som virkelig monner for kulturlivet i hele landet. Dette er derfor en historisk mulighet til å gi lokalt og regionalt kulturliv et betydelig løft gjennom å styrke frivilligheten, kunstnerne og kulturlivet. Det er imidlertid viktig at innretningen av regionale kulturfond gjennomføres på riktig måte for å nå målene for ordningen:

Det er naturlig at fylkeskommunene får en rolle i å forvalte midlene. For å sikre at midlene får en god måloppnåelse er Norsk musikkråds tilrådning at det stilles krav om fagfellevurderinger, i form av tildelingsutvalg som er sammensatt av representanter fra målgruppene. Ordningen bør forvaltes lokalt, av kulturfaglig utvalg med god kjennskap til og bred kompetanse på kulturfeltet, for å bidra til forankring, legitimitet og en mer treffsikker bruk av midlene. Ordningen må videre komme i tillegg til eksisterende tilskuddsordninger – ikke erstatte ordninger som allerede fungerer godt i dag.

Dersom ordningen gjennomføres på riktig måte, vil den blant annet kunne føre til økt deltakelse i det frivillige kulturfeltet, flere jobber til profesjonelle utøvere og øvrig kulturnæring (f.eks. sceneteknikk), økt kunstnerisk nivå, bredere og bedre tilbud til publikum, at nye publikumsgrupper kommer til, og gode ringvirkninger for lokalt næringsliv. Summen av alt dette, er at regionale kulturfond har potensiale til å styrke hele lokalsamfunnet.

Norsk musikkråd oppfordrer til innspill

Arbeidet med regionale kulturfond skal sees i sammenheng med det pågående arbeidet med strategi for kulturfrivilligheten. Kulturdepartementet inviterer nå lokale lag og foreninger til å bidra med innspill til arbeidet til begge prosesser, og Norsk musikkråd oppfordrer alle som berøres av temaet til å involvere seg.

Fristen for skriftlige innspill til både utforming av regionale kulturfond og arbeidet med strategi for kulturfrivillighet er 1. februar 2023.

Les mer om innspill til strategiarbeidet og utredning av regionale kulturfond her.