Nyheter  Mandag 8. januar 2024

Regionale kulturkretser

Utvikling av et nasjonalt rammeverk

  • Bakgrunn

Norsk musikkråd deltok sammen med de andre paraplyene på kulturområdet i regjeringens arbeid for å etablere den første strategien for kulturfrivillighet. Her ble det blant annet bestemt at regjeringen skulle støtte opp under regionale initiativ for opprettelse av nye regionale samarbeidsorganer på kulturområdet.

I lys av dette har Kulturvernforbundet, Norsk musikkråd, Kulturalliansen, Teaterutvalget i Kulturalliansen, Voksenopplæringsforbundet, Møre og Romsdal musikkråd og Vestland fylkeskommune etablert et prosjektsamarbeid for å kunne utvikle et nasjonalt rammeverk for etablering og utvikling av regionale kulturkretser. Regjeringen har bevilget midler til dette, som inkluderer gjennomføringen av tre pilotprosjekter (pilotfylker).

Initiativet til prosjektet kommer som følge av en økende bevissthet om betydningen av et regionalt medvirkningsorgan for kulturlivet. Paraplyorganisasjonene deler en felles ambisjon om en sterkere stemme og samlende kraft for kulturfrivilligheten i regional sammenheng.

  • Formål og målsetninger

Det langsiktige målsetningen er at kulturlivet skal oppleve sterkere fellesskap, større synlighet og enklere hverdag, samt bidra til økt kunnskap om feltet. Det skal utløse mer oversikt og innsikt i status for kulturlivet og kulturfrivilligheten regionalt. Kulturlivet skal bli en tydeligere og viktigere aktør med en organisasjonsstruktur som er mindre fragmentert. I dette ligger også evnen til å være et korrektiv, men også en sparringspartner for fylkeskommunenes kulturoppgaver og virkemidler.

Formålet med dette prosjektet er å lage en arena for dialog og medvirkning, først og fremst overfor fylkeskommunen, men også andre aktuelle regionale aktører. Prosjektet vil legge det nødvendige grunnlaget for etablering av regional kretsstruktur for kulturlivet, i form av å utarbeide et nasjonalt rammeverk og en modell for etablering og utvikling av regionale kulturkretser.

Vi søker piloter til kulturkretser i tre fylker

Vil dere være pilot og stå i spissen for etablering av en kulturkrets i ett fylke?

Vi trenger en organisasjon, eller aller helst flere organisasjoner i samarbeid regionalt, som er villige til å være initiativtakere og lede oppstarten på prosessen med etablering av kulturkretsen i ett fylke.

Les mer

  • Utredningen

Arbeidet pågår i første rekke frem til 1. januar 2025. Utredningen føres i pennen av prosjektleder Birgitte Brekke Organisasjonsutvikling AS. Rammeverket skal minimum beskrive følgende:

- Kulturbegrep og nedslagsfelt
- Representativitet og stemmevekter
- Mandat og oppgaver
- Eksisterende pengestrømmer/finansieringskilder
- Forhold til eksisterende nettverk og organisasjoner
- Bemanning
- Vedtekter

  • Utfordringer og muligheter

Det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig at regionale kulturkretser i de ulike fylkeskommunene skal ha lik representasjon og like oppgaver. Det felles rammeverket skal beskrive hva som minimum skal til for at kulturkretsene blir effektive møteplasser, basert på erfaringer og behov. Det må derfor beskrive hva som skal til for at kretsene er representative for et felt som er ulikt organisert i ulike fylker og for ulike kulturuttrykk. Prosjektet må kartlegge regional infrastruktur i fylkeskommunene, for å danne seg et rett bilde av feltet som kulturkretsene skal representere.

Prosjektet vil samarbeide både med fylkeskommuneråd og eksisterende regional infrastruktur i sektoren. Regionale kulturkretser kan være en ny etablering i fylket, eller bygge på eksisterende organer med utgangspunkt i en eller flere kulturytringer.

Prosjektet vil bidra til at det etableres effektive møteplasser for diskusjon innad i kulturfeltet, og for møter og diskusjoner mellom feltet og fylkeskommunene. Det er videre et mål å være en ressurs og ha kompetanse som er nyttig for lokale kulturråd og deres samhandling med kommunene. Og det er et mål at regionale kulturkretser skal medvirke aktivt i utforming av fylkeskommunenes politikk på området. Det er også et mål å medvirke til helhetlige planer for bedre egnede kulturarenaer og tilskuddsordninger som treffer formålet.

Prosjektet skal diskutere og gi retningslinjer for inkludering av eksisterende infrastruktur, slik at kulturkretsene kan inkludere disse, men også sørge for representasjon fra ytringer som ikke har regionale nettverk. Prosjektet skal diskutere på hvilken måte det profesjonelle kulturlivet sikres representasjon, i samarbeid med deres organisasjoner.

Kulturalliansen er administrativt vertskap for prosjektet, deres nettside finner du her.