Nyheter  Fredag 12. mai 2023

Kartlegging av musikkfeltet: Mandatet for NOU er klart

Regjeringen har bestemt mandatet for utvalget som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet, med mål om å sikre bedre vilkår og et fortsatt levende musikkliv i hele landet.

Band Org konsert

Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag lagt frem mandat for utvalget som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet i form av en NOU. Norsk musikkråd er glade for at regjeringen nå setter i gang dette arbeidet for å forstå hva som skal til for å styrke det norske musikkfeltet.

Målet for gjennomgangen er å bedre vilkårene for musikkvirksomhet og å sikre et fortsatt levende musikkliv i hele landet. Kartleggingen kommer etter anbefaling fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norsk musikkråd, Creo, Norske kulturarrangører, Fono, Music Norway og Norsk jazzforum.

Viktige temaer for det organiserte musikklivet

Gjennomgangen har hele landet som nedslagsfelt og skal undersøke hvordan musikkfeltet fungerer i dag, utviklingen over tid, og utviklingsbehov og -muligheter i et langsiktig perspektiv.

Noen av de spesifikke temaene som skal gjennomgås er:

  • Statlig virkemiddelbruk innenfor musikk og hvordan den bidrar til å sikre aktivitet i det frie feltet, frivilligheten og institusjonene. Virkemidler under alle aktuelle departementer skal inngå.
  • Forholdet mellom statlig, regional og lokal finansiering. Dette innebærer en kartlegging og vurdering av den direkte statlige finansieringen til virksomheter med regionalt nedslagsfelt. Utvalget skal også se på regionale og lokale virkemidler innenfor musikk – både til det profesjonelle og frivillige musikklivet. Det vil også kunne være relevant å vurdere ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommuner, fylkeskommuner og staten.
  • Drivere og hindre for likestilling, deltagelse, inkludering og rekruttering i musikklivet, særlig blant barn og unge. Det skal identifiseres hva som forårsaker skjevheter og barrierer for deltakelse.
  • Samspillet og den gjensidige avhengigheten mellom det profesjonelle og det frivillige musikklivet.
  • Utvalget skal identifisere ulike typer verdier som musikk bidrar til å skape for individer, grupper og samfunnet som helhet. Dette inkluderer blant annet direkte verdiskaping, økonomiske ringvirkninger, kunstnerisk verdi, verdi for kunnskap og ferdigheter, helse, kulturelle rettigheter, demokratisk ytringsrom, felleskapsverdier og inkludering av ulike grupper i samfunnet.

Gjennomgangen skal danne grunnlag for en vurdering av hvorvidt offentlige virkemidler og tiltak treffer musikklivets behov, muligheter og utfordringer. Utvalget skal foreslå tiltak rettet mot både myndighetene og musikkfeltet selv, og utrede minst ett alternativ for offentlige virkemidler og tiltak som kan gjennomføres innenfor dagens ressursbruk på området.

Musikk er også næringspolitikk

Musikksektoren er spesielt sårbar både for politiske omprioriteringer og selv små endringer i finansiering, og en kartlegging av hvordan virkemiddelbruk og lovgivning påvirker det norske musikklivet er derfor svært viktig.

– Musikk er ikke bare kulturpolitikk, det er også næringspolitikk, og investeringer i musikklivet må bli like viktig for Finansdepartementet som investeringer i samferdsel. Det handler om folkehelse, levende lokalsamfunn og attraktive bosamfunn. Ringvirkningene fra musikklivet er minst like store som ringvirkningene av nye jernbanestrekninger, sier Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd.

Arbeidet med NOU for musikkfeltet gjennomføres parallelt med flere andre prosesser av stor betydning for det organiserte musikklivet; den nye strategien for kulturfrivillighet ble lagt frem i vår, og regjeringen har satt i gang utredning av regionale kulturfond.

Utvalgets rapport i form av en NOU skal legges fram for Kultur- og likestillingsdepartementet våren 2025.


Utvalget ble oppnevnt i juni og alle kan sende innspill.

Les mer på nettsiden til Musikkutvalget